Fiskernes kamp for fiskerettighederne i Nordsøen er en kamp »mod vinden«

Fiskernes kamp for fiskerettighederne i Nordsøen er en kamp »mod vinden«

Alt mens desperate fiskere og deres fiskeriformænd tordner mod havmølleparkernes placering kystnært i Nordsøen og i traditionelt gode gydefelter, evalueres og topper 10 års offentlige investeringer i udviklingen af grøn vindenergi med massive økonomiske gode afkast.

 

Oplysningen kommer fra Energistyrelsen selv der forklarer, at danske skatteydere siden 2008 har investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi gennem det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram EUDP, og de penge viser sig at være givet rigtig godt ud. Virksomhederne, der har modtaget EUDP støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og yderligere 5,3 mia. forventes realiseret fremover. Evalueringen dokumenterer, at programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede og sandsynliggør, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække.

 

 

Havmøllerne er en torn i øjet på fiskerne
Man planlægger havvindmølleparker og flytter rundt med dem på en måde, så fiskerne bliver taberne i denne, en virkelighedens fiktion, der er endt i en ren farce.

 

For hvad betyder det egentligt, at nogle få kystfiskere i Nordsøen får deres erhverv ødelagt. Et erhverv der for nogles vedkommende er gået i arv i generationer.

 

Kommer mølleparken THOR til som planlagt, at ligge i det lukrative fiskevand for rødspætter og pighvar, så lukker og slukker fiskeriet her. Men det er ikke kun fiskeriet, det slutter også for de fiskere og deres fartøjer, der henter den betydeligste indtægt og årsløn herfra. Fjerner man først dette for mange mindre fiskerier, så fjerner man også eksistensgrundlaget.

 

 

 

Fiskerne tilsidesættes fuldstændigt af myndighederne
Fiskerne inddrages end ikke i beslutningsprocessen, istedet afholder Energistyrelsen en møderække, for at præcisere overfor fiskerne, der har deres daglige fiskeri i området, hvor de henter deres væsentligste indkomst hvert år, hvorledes de skal forholde sig når nu forundersøgelserne i området går igang. Fiskerne spørges ikke – nej de informeres og instrueres bare om, hvorledes man skal forholde sig til myndighedernes fartøjer, der de kommende måneder, allerede fra august til oktober og igen i starten af det nye år, foretager opmålinger af områdets bundforhold og beskaffenhed. Regler hvor selv fartøjer under fiskeri skal vige for forundersøgelsesskibene.

 

Denne løftede pegefinger der lidt belærende, blev løftet gentagne gange på info-mødet overfor fiskerne, hvor de fik at vide, at forundersøgelserne intet har med selve opførelsen af møllerne at gøre. Nej det kommer i udbud og så er det op til de nye koncessionshavere, at komme med deres bud på hvor og hvorledes kabler og møller placeres bedst muligt i området.

 

En forsigtig finger fra en fisker, satte tingene lidt i perspektiv og gang i debatten. For hvis forundersøgelserne skal danne grundlag for en egentligt licitation, så burde energistyrelsen, opstille kravsspecifikationer til licitationen, så eksempelvis kablerne mellem møllerne blev gravet så dybt ned, at kystfiskernes trawler under 17 meter med deres mindre trawlskovle ikke ville kunne ødelægge eller rive kablerne over. En båd-størrelse der, hvis afstanden bliver som den oplyste på op til en sømil mellem hver mølle, nemt ville kunne manøvrerer rundt mellem havmøllerne med, selv med trawl. En ordning og en tilladelelse til de fiskere, der nu står til at miste op til 80 procent af deres årlige fangster og fiskeri i dette område. Der omregnet for nogle fiskeres vedkommende, bliver det til en nedgang i omsætningen på op til 1 million kroner årligt. En omsætningsnedgang, der hvis det bliver tilfældet, får mange kystfiskere til at dreje nøglen og sige farvel og tak for denne gang.

 

Men der udbetales jo erstatning til fiskerne?
Nej, mener flere fiskere som Fiskerforum.dk har talt med, for erstatningen går til fiskeriforeningen og til betaling af deres omkostninger med lønninger og husleje. Det går ikke til fiskerne. Man skulle næsten tro, at en sådan erstatning inddirekte kunne være med til at nedsætte kontingentet for fiskerne til fiskeriforeningen. Men de gange hvor der er udbetalt erstatning, har disse ikke på noget tidspunkt kunne aflæses i en kontingent-nedgang, tværtimod, så får kontingentet et lille nøk og en lille stigning årligt istedet.

 

Kan man ikke vise fiskernes egne slæbelinjer på kortet, så kan energistyrelsen selv se hvor havmøllerne vil kollidere med fiskeriet.
Men erfaringerne fra Horns rev skræmmer, hvor man i forbindelse med tobisfiskeriet og de bedste tobis-banker her, netop lagde fiskernes slæbelinjer op frit tilgængeligt. For at sikre og beskytte trawlernes frie adgang til den bløde sandbund, hvor tobis´en overvejende befinder sig og gravede sig ned. Her opnåede fiskerne det stik modsatte resultatet. Nemlig – hvor slæbelinjerne var, viste de også blød sandbund og undergrund, med en god tobisbestand. Der satte man møllerne. For her var det langt nemmere og billigere at funderer og monterer møllerne, der ikke istedet skulle sættes i ufremkommelig hård og stenede havbund. Så til tobis-fiskernes store fortrydelse, så blev nogle af havmøllerne placeret netop der, hvor industrifiskeriet efter tobis skulle have været. Så nej – myndigheder og tillid hænger ikke altid sammen, hvis fiskerne skal sige det.

 

Fakta om Vindmølleparkerne langs den jyske Vestkyst

  • Med Energiaftalen besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den første af disse parker bliver udbudt i 2019 og skal nettilsluttes mellem 2024 og 2027.
  • Energiforligskredsen besluttede, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet. Placeringen blev valgt i tæt konkurrence med Kriegers Flak i Østersøen. Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde. Thor har en genkendelig nordisk klang og fungerer samtidig godt på engelsk.
  • Hver af de tre kommende parker bliver på minimum 800 megawatt, hvilket bliver de klart største parker i Danmark. De kan levere strøm til omkring 800.000 danske husstande, ligesom de vil bidrage markant til jobskabelsen i Danmark. Vurderingen er, at den første havvindpark vil skabe 8.200 jobs i anlægsfasen.

 

Spændende bliver det helt nøjagtigt og præcist hvor Havvindmølleparkerne skal placeres. Ialt bliver 3200 kvadrat-kilometer havbund screenet for at finde den bedst egnet plads til de tre store havmølle-parker.