Fiskeriets bruttoindtjening 1. halvår

1. halvår viser en fremgang i bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 306 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Dette svarer til en stigning på 29 %. Den samlede bruttoindtjening var på 1.357 mio. kr. I forhold til sidste år blev de ilandbragte mængder forøget med 6 %.
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, eksl. blåmuslinger, var 50 mio. kr. større end i fjor. Bruttoindtjeningen var på 783 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 7 %. De tilførte mængder blev reduceret med 8 %. Gennemsnitsprisen for konsumlandinger blev forøget med 16 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 558 mio. kr. svarende til en forøgelse på 87 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 12 %, mens gennemsnitsprisen blev forøget med 66 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter tobis udgjorde 439 mio. kr., hvilket var 85 % højere end sidste år, og de ilandbragte mængder blev forøget med 1 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter brisling blev forøget med 34 % til 79 mio. kr.

Mængden af ilandbragte torsk var 18 % større end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 186 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 22 %. Den gennemsnitlige kilopris blev forøget med 3 % til 12,31 kr./kg. Fra Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 15 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 105 mio. kr., hvilket var 17 % mere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 9,14 kr./kg. mod 9,04 kr./kg. sidste år, svarende til en stigning på 1 %. Fra Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 9 % højere end sidste år, og udgjorde 31 mio. kr. De ilandbragte mængder blev forøget med 13 %, og gennemsnitsprisen faldt fra 22,77 kr./kg. sidste år til 21,96 kr./kg. i år, hvilket svarede til en reduktion på 4 %. Fra Nordsøen blev bruttoindtjeningen på 50 mio. kr., hvilket var 46 % mere end sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 42 %, og gennemsnitsprisen var på 22,60 kr./kg. mod 21,96 kr./kg. sidste år, svarende til en stigning på 3 %.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 74 mio. kr. svarende til en reduktion på 10 % i forhold til i fjor. Der var et fald i de ilandbragte mængder på 5 %.

I fiskeriet efter tunge blev bruttoindtjeningen på 40 mio. kr., hvilket var på niveau med i fjor, og de ilandbragte mængder blev reduceret med 19 %. Gennemsnitsprisen blev forøget med 24 % fra 67,47 kr./kg til 83,45 kr./kg.

Bruttoindtjeningen ved fiskeriet efter sild blev på 91 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 13 % i forhold til i fjor. Der blev landet 6.000 tons færre sild, svarende til en reduktion på 16 %. Den gennemsnitlige kilopris steg fra 2,63 kr./kg til 2,73 kr./kg svarende til en forøgelse på 4 %.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer var på 108 mio. kr., hvilket var 38 % mere end sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 26 %, og gennemsnitsprisen blev forøget med 10 % fra 49,12 kr./kg. til 54,08 kr./kg.

I fiskeriet efter dybvandsrejer blev bruttoindtjeningen forøget med 3 mio. kr. til 58 mio. kr., svarende til en forøgelse på 5 % sammenlignet med i fjor. De i landbragte mængder blev reduceret med 12 %.

Høsten af blåmuslinger var 32 % mindre end sidste år, og bruttoindtjeningen blev reduceret med 16 % til 16 mio. kr.

Fiskeriets bruttoindtjening opgjort på regioner udfra fartøjernes registreringsbogstaver viser, at der i perioden var en stigning i bruttoindtjeningen i Vestjylland på 122 mio. kr. til i alt 529 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 30 % sammenlignet med i fjor. I Nordjylland blev bruttoindtjeningen forøget med 127 mio. kr. til 540 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 31 %. I Østjylland og Øerne steg bruttoindtjeningen med 28 mio. kr. til 176 mio. kr., svarende til en forøgelse på 19 % i forhold til i fjor. På Bornholm blev bruttoindtjeningen forøget med 28 mio. kr. til 112 mio. kr. i forhold til i fjor. Forskellen skyldes næsten udelukkende et markant større tobisfiskeri og markant bedre priser på tobis. Fratrækkes bruttoindtjeningen ved rejefiskeri i grønlandske farvande blev bruttoindtjeningen forøget med 50 %.

Fiskeriets bruttoindtjening opgjort på farvande viser, at bruttoindtjeningen ved fiskeriet i Nordsøen udgjorde 808 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 35 % i forhold til i fjor. I Skagerrak var der en stigning på 16 mio. kr. svarende til en forøgelse på 9 %. Bruttoindtjeningen udgjorde 190 mio. kr. I Kattegat udgjorde bruttoindtjeningen 82 mio. kr., hvilket var 28 mio. kr. mere end i fjor, og svarede til en forøgelse på 52 %. I Vestlige Østersø var bruttoindtjeningen på 42 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 4 % i forhold til i fjor. I Østlige Østersø var bruttoindtjeningen på 156 mio. kr. mod 141 mio. kr. i fjor, hvilket svarede til en stigning på 11 %. I Andre farvande steg bruttoindtjeningen med 37 mio. kr. til 79 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 87 %.

Trawlernes samlede bruttoindtjening udgjorde 1.056 mio. kr., hvilket var 302 mio. kr. mere end i fjor, og svarede til en forøgelse på 29 %. Bruttoindtjeningen for notog kombinationsfartøjerne var på 93 mio. kr., hvilket var 14 mio. kr. mindre end sidste år, og svarede til en reduktion på 12 %. Bruttoindtjeningen for snurrevodsfartøjer var på 65 mio. kr., hvilket var 8 mio. kr. mere end i fjor, og svarede til en forøgelse på 16 %. Den samlede bruttoindtjening for garn/krog fartøjer var på 142 mio. kr., hvilket var en stigning på 8 mio. kr. i forhold til i fjor, svarende til en forøgelse på 6 %.

Pr. 1. januar 2007 blev der introduceret en ny reguleringsform i dansk fisker, hvor flåden inddeles i tre fartøjssegmenter – fartøjer med kvoteandel (FKAfartøjer), mindre aktive fartøjer (MAFfartøjer) og øvrige fartøjer (ØF).
Det skal bemærkes, at opgørelsen af Fiskeriets

Bruttoindtjening fordelt på fartøjssegmenter er behæftet med usikkerhed, da der løbende forekommer omregistreringer af fartøjer. Bruttoindtjeningen for perioden januar-juni opgjort i hen-hold til fartøjernes indplacering i Ny Regulering viser, at bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer udgjorde 1.220 mio. kr., hvilket var 33 % mere end i fjor. FKA-fartøjernes andel af den samlede bruttoindtjening udgjorde 90 % mod 87 % i fjor. Bruttoindtjeningen for MAF-fartøjer var på 16 mio. kr., hvilket var 12 % mindre end i fjor. MAF-fartøjernes andel af den samlede bruttoindtjening udgjorde 1 % mod 2 % sidste år. Bruttoindtjeningen for ØF-fartøjer udgjorde 120 mio. kr., hvilket var 4 % mere end i fjor. ØF-fartøjernes andel af den samlede bruttoindtjening udgjorde 9 % mod 11 % sidste år.

I perioden deltog 764 FKA-fartøjer i fiskeriet, hvilket var 22 færre fartøjer end i samme periode i fjor. Der deltog 555 MAF-fartøjer i fiskeriet, hvilket var 65 fartøjer færre end i fjor. Der var 298 ØF-fartøjer i fiskeriet, hvilket var 26 færre fartøjer end i fjor.

Den gennemsnitlige bruttoindtjening for FKA-fartøjer var på 1.597.271 kr., hvilket var 37 % mere end i fjor. MAF-fartøjernes gennemsnitlige bruttoindtjening var på 29.098 kr., hvilket var 1 % lavere end i fjor. ØF-fartøjernes gennemsnitlige bruttoindtjening var på 403.409 kr., hvilket var 13 % højere end i fjor.

Bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var på 685 mio. kr., hvilket var 10 % højere i forhold til sidste år. Andelen af den samlede bruttoindtjening var på 87 % mod 85 % i fjor. Andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 81 % mod 75 % sid-ste år. MAF-fartøjerne bidrog med 16 mio. kr., hvilket var 12 % mindre end i fjor, og deres andel udgjorde 2 % i lighed med sidste år. ØF-fartøjerne bidrog med 82 mio. kr., hvilket var 10 % mindre end i fjor, og deres andel var på 11 % mod 12 % i fjor. Andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 18 % mod 24 % i fjor.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer på 534 mio. kr. svarende til en forøgelse på 83 % sammenlignet med sidste år. Der var ikke industrilandin-ger fra MAF-fartøjer. ØF-fartøjernes bruttoindtjening ud-gjorde 23 mio. kr., hvilket var 228 % mere end i fjor.

Bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer i fiskeret efter torsk var 23 % højere end i fjor, og udgjorde 182 mio. kr. Ande-len af den samlede bruttoindtjening var på 98 % mod 96 % i fjor. De ilandbragte mængder var 20 % højere end sidste år.

Andelen af de samlede ilandbragte mængder udgjorde 98 % mod 97 % i fjor. Gennemsnitsprisen var på 12,31 kr./kg, hvilket var 3 % mere end sidste år. Der deltog 624 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 34 færre fartøjer end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindtjening for torsk blev på 291.330 kr., hvilket var 30 % mere end i samme periode sidste år. MAF-fartøjerne bidrog med 4 mio. kr., hvilket var 24 % la-vere end i fjor, og de ilandbragte mængder blev reduceret med 22 %. Andelen af den samlede bruttoindtjening var på 2 % mod 4 % i fjor, og andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 2 % mod 3 % i fjor. Gennemsnitsprisen var på 12,65 kr./kg., hvilket var 2 % mindre end i fjor. Der deltog 331 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 80 færre fartøjer end i fjor. Den gennemsnitlige bruttoindtjening var på 12.316 kr., hvilket var 6 % mindre end i fjor.

FKA-fartøjernes bruttoindtjeningen i fiskeriet efter tunge udgjorde 37 mio. kr., hvilket var 2 % mere end i fjor. Ande-len af den samlede bruttoindtjening var på 94 % mod 92 % i fjor. De ilandbragte mængder udgjorde 446 tons, hvilket var 17 % lavere end sidste år, og den gennemsnitlige kilo-pris blev på 83,17 kr./kg., hvilket svarede til en stigning på 23 %. Der deltog 514 fartøjer i fiskeret, hvilket var 21 færre fartøjer end sidste år. Den gennemsnitlige bruttoindtjening var på 72.195 kr., hvilket var 6 % højere end sidste år. Brut-toindtjeningen for MAF-fartøjer blev på 2,5 mio. kr., hvil-ket var 18 % mindre end i fjor. De ilandbragte mængder udgjorde 28 tons, hvilket var 38 % lavere end sidste år, og den gennemsnitlige kilopris blev forøget med 33 % til 87,79 kr./kg. Der deltog 303 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 78 færre end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindtjening blev på 8.208 kr., hvilket var 3 % mere end i fjor.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen fra FKA-fartøjer 56 mio. kr., hvilket var 2 % mindre i forhold til i fjor. Andelen af den samlede bruttoindtjening udgjorde 62 % mod 55 % i fjor. De ilandbragte mængder udgjorde 21.000 tons og var på samme niveau som i fjor. Gennem-snitsprisen var på 2,62 kr./kg., hvilket var 2 % lavere i for-hold til sidste år. Der deltog 93 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 6 flere end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindtje-ning blev reduceret med 8 % til 604.639 kr. Bruttoindtje-ningen for ØF-fartøjer blev på 34 mio. kr., hvilket var 27 % lavere end i fjor. Andelen af den samlede bruttoindtjening udgjorde 37 % mod 45 % sidste år. De ilandbragte mæng-der blev reduceret med 36 % til 11.000 tons, og den gen-nemsnitlige kilopris udgjorde 2,94 kr./kg., hvilket var 14 % højere end i samme periode sidste år. Der deltog 37 far-tøjer i fiskeriet, hvilket var 4 flere end i fjor, og den gen-nemsnitlige bruttoindtjening blev på 913.294 kr., hvilket var 35 % mindre end i fjor.