Færre projekter skal fremover have VVM-redegørelser

Færre projekter skal fremover have VVM-redegørelser

Flere virksomheder kan spare både tid og penge, når de fremover skal sætte gang i nye anlæg. Færre projekter skal automatisk miljøvurderes og kan efter omstændighederne nøjes med VVM-screening.

Allerede fra nytår bliver en lang række brancher fritaget for at skulle udarbejde dyre miljøvurderinger (VVM-redegørelser), før de kan gå videre med et projekt. Det gælder f.eks. ved Fiskeopdræt i saltvand indenfor en afstand af 1 sømil fra kysten, opførelse af vindmøller eller feriebyer samt asfaltværker, skovrejsning og vandboringer m.m.

Virksomheder ventes at kunne spare 1 mio. kr. pr. projekt på ikke at udarbejde VVM-redegørelsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har allerede fået vedtaget en lov i Folketinget, der ændrer kravene om VVM-pligt, så Danmark stort set stiller de krav, som er nødvendigt i forhold til EU-direktivet. Loven, som blev vedtaget af et enigt Folketing, træder først i kraft til maj, og derfor vil ministeren bruge bekendtgørelsen til så vidt muligt at få reglerne til at virke allerede nu.

»Dette er et godt eksempel på, at regeringen gør op med den overimplementering af EU-direktiverne, som har generet danske virksomheder alt for længe. Vi skal give vores virksomheder samme konkurrencevilkår som andre lande,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En række erhvervsorganisationer har ønsket ændringen af VVM-kravene, så de følger EU-direktivet nærmere, og alle Folketingets partier stemte for loven.

Ændringen medfører, at nogle projekter bliver omfattet af screeningspligt i stedet for VVM-pligt. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der står for VVM, vurderer, at en VVM-redegørelse i gennemsnit koster virksomhederne 1 mio. kr. Virksomhedens udgifter til screening vil være betydeligt lavere.

En VVM-redegørelse står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet
En række projekter er omfattet af krav om VVM-pligt i direktivet, og forudsætter at der udarbejdes en VVM-redegørelse om projektets påvirkning af miljøet. Andre projekter forudsætter, at der gennemføres en screening for at vurdere, om et konkret projekt har væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed er VVM-pligtigt.

Eksempler på projekter, der ikke længere automatisk skal have VVM-redegørelse:

 • Overordnede veje gennem naturområder
 • Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner til personbefordring.
 • Landbrugsejendomme, der skal sammenlægges eller jordomlægges
 • Afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha
 • Nyplantning af skov og rydning af fredskov.
 • Fiskeopdræt i saltvand indenfor en afstand af 1 sømil fra kysten.
 • Vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio. m3 eller mere
 • Cementfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 500 ton/dag.
 • Molerværker med en produktionskapacitet på mere end 4 m3/dag.
 • Kalkværker med en årsproduktion på mere end 200.000 m3.
 • Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.
 • Feriebyer og hotelkomplekser med et etageareal på mere end 50.000m2.
 • Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller.