DTU forskere afslutter BioRev projektet med blåmuslinger i Nørrefjord.

DTU forskere afslutter BioRev projektet med blåmuslinger i Nørrefjord.

BioRev-projektet er et projekt, som har påvist hvorledes vores hav- og kystnære områder, med en aktiv indsats fra lokale beboere, kan genskabes og dermed give bedre betingelser for livet under vand.
I dette projekt deltog udover DTU Aqua, Nordshell og Syddansk Universitet, lokale aktører fra Faaborg Amatørfiskerforening, der bidrog med frivillig udførsel af det praktiske arbejde i forbindelse med genoprettelsen af muslingebanker.

121.000 m2 muslingebanke.
Der er i BioRev-projektet udlagt muslingebanker i et område svarende til 17 fodboldbaner i Nørrefjord. Effektundersøgelserne af muslingebankerne viser ingen signifikant effekt på sigtdybde og ålegræs. Derimod viser undersøgelserne at tætheden af fisk i umiddelbar nærhed af muslingebankerne var markant højere sammenlignet med et område uden muslingebanker.

Flere fisk.
Overordnet steg antallet af fisk også i området med udlagte muslingebanker, men der var stor forskel mellem de enkelte arter. Trepigget hundestejle var den art som steg mest markant i området med muslingebanker, mens en art som torsken generelt var i fremgang, uden at det direkte kunne kobles til udlægningen af muslingebanker.

Bedre skjul og fødemuligheder.
Det vurderes, at udlægningen af muslingebanker har givet fisk i området bedre muligheder for at finde skjul og føde. Muslingebankerne har endvidere haft en gavnlig effekt på individ antallet af bunddyr. Muslingebanker anses således for et brugbart værktøj til at fremme fiskebestande i danske fjorde.

Projektet blev finansieret af DTU Aqua og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri via LAG Fyn gennem Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com