Bilag 6 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2015 til 2016 for visse kvoter

Bilag 6 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2015 til 2016 for visse kvoter

Overførsel af årsmængde fra 2015 til 2016.

For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande gælder følgende øvre grænse for overførsel af uudnyttede årsmængder fra 2015 til 2016:

 • · 25 % for sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • · 10 % for sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)
 • · 10 % for sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)
 • · 25 % for sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • · 25 % for atlanto-skandinavisk sild (HER/1/2-)
 • · 25 % for brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)
 • · 10 % for brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)
 • · 10 % for brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)
 • · 17,5 % for makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)
 • · 17,5 % for makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)
 • · 17,5 % for makrel i vestlige farvande (MAC/2CX14-)
 • · 10 % for blåhvilling (WHB/1X14)
 • · 10 % for havgalt (BOR/678)
 • · 25 % for hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2016, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2016, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2016 skal være NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) i hænde senest den 15. januar 2016.

I ansøgningen skal angives den forventede uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2016. NaturErhvervstyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2015, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvotebestande, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2015.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2016, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til NaturErhvervstyrelsen og inden det tidspunkt i 2016, hvor NaturErhvervstyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Fiskeri på årsmængden for 2016 allerede i 2015

Fartøjer, der råder over IOK af følgende bestande kan efter forudgående godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2015 med op til 10 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2016, uanset om fartøjet har skiftet ejer:

 • · Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • · Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)
 • · Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)
 • · Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • · Atlanto-skandinavisk sild (HER/1/2-)
 • · Brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)
 • · Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)
 • · Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)
 • · Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)
 • · Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)
 • · Blåhvilling i alle farvande (WHB/1X14)
 • · Havgalt (BOR/678)
 • · Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til licensadm@naturerhverv.dk

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. november 2015.