Bilag 6 – Mulighed for bytte af årsmængder af kulmule i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Der er indgået kvotebytter mellem Danmark og andre medlemslande, hvor Danmark har afgivet kulmule i EU-delen af Nordsøen for torsk i Nordsøen.
Der er indgået kvotebytter mellem Danmark og andre medlemslande, hvor Danmark har afgivet kulmule i EU-delen af Nordsøen for torsk i Nordsøen.

Bytterne åbner mulighed for, at fartøjsejere, der råder over årsmængder af kulmule i Nordsøen inden for en samlet mængde på op til 200 tons kulmule vil få mulighed for at bytte disse til op til 100 tons torsk i Nordsøen i forholdet 2:1.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2:1 ønsker at bytte kulmule i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest torsdag den 8. november 2012.

Såfremt mængden af kulmule i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger 200 tons, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 5. november 2012.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com