Åhh nej – skyd mig ikke…

Åhh nej – skyd mig ikke…

Det er Dansk Ornitologisk forening (DOF) der med denne skræmmende og noget populistiske overskrift, prøver at få Miljøministeren talt væk fra planerne om at skyde flere skarv, da foreningen mener at der er fisk nok, både til fiskerne og til skarven i vores farvande.

Miljøminister Esben Lunde Larsen´s planer om at skyde flere skarver er gået for vidt, mener foreningen, der trods en mindre vækst i bestanden af skarv de sidste år, og som derfor æder endnu flere fisk end tidligere, ikke mener ministeren ser nuanceret nok på skarven.

De påpeger at bestanden er gået tilbage i en fjorten års periode fra år 2000 til 2014, fra en bestand på 42.000 par til i 2015 at være 31.000 ynglende par.

DOF nævner at foreningen hele tiden har støttet tanken om at man regulere skarven lokalt, hvor der måtte være arter af sjældne fisk. Men denne regel har man allerede haft længe forklarer de videre. Omvendt mener de, at man hellere skulle rette fokus på åer og vandløbenes tilstand, der er så pressede, at bestanden af fisk ikke kan reproducerer sig selv og derfor supplerende må have tilført udsætningsfisk, så bestanden bevares og der er noget at fiske efter for lystfiskerne.

Sidste år kom Esben Lunde Larsen med en ny og mere aktiv regulerings og forvaltningsplan for skarv, der endeligt skulle gøre op med skarvens indhug i fiskeyngel samt laks og ørreder i de danske fjorde og vandløb.

I planen gives der to nye muligheder for regulering. Her vil man fremover, i en længere periode end i dag kunne skyde skarven langs vandløb med sårbare fiskebestande. Derudover vil skarven fremover kunne skydes de steder, hvor den opholder sig. De såkaldte dag og natrastepladser, ved vandløb og søer i perioden 1. august til 31. marts.

Det skulle give en bedre balance mellem skarv, mennesker og fisk. I en kommentar til den nye forvaltningsplan dengang sagde Ministeren, »Det må ikke være sådan, at vi ved at beskytte en art som skarven samtidigt får spist sårbare fisk, som snæbel og laks i så stort et omfang, at både fisk og fiskere får dårligere vilkår. Den nye forvaltningsplan giver fiskerne mulighed for at skyde skarven, hvor den er til gene for deres fiskeri og for fiskeynglen. Samtidig sikrer vi, at skarven overlever og beskyttes som dansk ynglefugl«, fortalte Esben Lunde Larsen dengang om den nye plan for skarv.