Udmåling af kvote størrelser – Muligt i et glas havvand ?

Udmåling af kvote størrelser – Muligt i et glas havvand ?

Favre nye verden. Man må knibe sig selv i armen, når man læser om DNA forskningens landvindinger og hvilke muligheder der ligger heri.
Nye metoder til at vurderer mangfoldigheden og størrelsen af truede dyre- og fiskearter, er derfor velkomne.

Vores jordklodes biodiversitet undergår i disse år en kraftig tilbagegang, og for nogle arters vedkommende risikerer man helt en udryddelse. For at kontrollerer og overvåge disse arters størrelse, anvendes i dag kostbare og lidt forældet metoder til at fastslå hvor truede de enkelte arter egentlig er.

Dette kan være fortid nu, for nu har tre forskere fra professor Eske Willerslevs grundforskningscenter for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, vist vejen for fremtidens metode til naturovervågning af truede arter.

Metoden som netop er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift ”Molecular Ecology” anvender DNA-spor, som dyr og fisk efterlader i vores vandmiljø som søer, fjorde og i havet.

DNA-spor findes overalt i vandmiljøet.

Fiskekvoter kan muligvis i fremtiden estimeres ud fra DNA-spor.
Forskerne fra Københavns Universitet som står bag undersøgelsen, mener at i princippet kan metoden også bruges i mange andre sammenhænge end i forbindelse med truede dyrearter eller overvågning af biodiversitet. Forskerne mener for eksempel, at det vil være muligt, at fiskekvoter i fremtiden kan estimeres ud fra DNA-spor frem for fangster.