Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-69-2011 Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011 Gyldig fra: 07. 04. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 04. 2011 Fiskeridirektoratet har 7. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter tobis i 2011 § 2 andre ledd og § 3 andre ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift: § 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis innenfor avgrensede områder i Norges økonomiske sone for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 2,1. Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis i EU-sonen for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,7. § 2 Faktisk lastekapasitet Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter tobis ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/IAA Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011

Bilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

  • Post category:Nyheder

Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Europa-kommission har ved fax af 7. april 2011 informeret om de forventede samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for 2011 opdelt på de 7 forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011.

Fortsæt med at læseBilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.