Forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-6-2011 Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard Erstatter: J-296-2008 Gyldig fra: 05. 01. 2011 Bergen, 06. 01. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 5. januar 2011 med hjemmel i lov. 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift: I I forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endringer: § 2 (endret) skal lyde: Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. Det er også forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde. § 19 nr. I og 2 (endret) skal lyde: Det er forbudt å fiske følgende arter mindre enn: 1. Torsk 44 cm 2. Hyse 40 cm II Denne forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om endring av forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Fiskeridepartementet har den 21. september 1994 i medhold av § 3 i kgl.res. av 3. juni 1977 om fiskervernsone ved Svalbard, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL I. FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE. § 1 Virkeområde. Denne forskrift gjelder ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. KAPITTEL II. MASKEVIDDE OG INNRETNINGER PÅ REDSKAP. § 2 Maskevidde og maskeutforming i trål og snurrevad. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. Det er også forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde. § 3 Fiske med småmasket redskap. Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det brukes trål eller snurrevad med maskevidde som nevnt nedenfor ved fiske etter de der spesifiserte fiskeslag: Art Maskevidde Sild, Sildearted fisk, lodde og polartorsk (ismort) mellom 16 mm og 80 mm Kolmul mellom 35 mm og 80 mm § 4 Trålfiske etter Sebastes Mentella (uer). Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fisket etter Sebastes Mentella (uer) brukes trål med minste maskevidde ned til 100 mm. § 5 Trålfiske etter reke. Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fiske etter reke brukes trål med minste maskevidde ned til 35 mm. § 6 Påbud om bruk av sorteringsrist i fiske etter reke. Ved fiske etter reke som nevnt i § 5 skal det være innmontert sorteringsrist. Fiskeridirektøren kan ved forskrift fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist som nevnt i første ledd. § 6a Bruk av sorteringsrist i torsketrål. Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om adgang til å fiske med trål med innmontert sorteringsrist i områder som er stengt for fiske med hjemmel i § 3 i forskrifter av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard. Fiskeridirektøren kan ved forskrift påby innmontering og bruk av sorteringsrist i fiske med trål i fiskevernsonen ved Svalbard. Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift og nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist som nevnt i første og annet ledd. § 7 Redskap som ikke er i bruk. Det er forbudt å ha på dekk redskap eller deler av redskap som ikke oppfyller kravene til minste maskevidde eller til innretninger på redskap for det fiske fartøyet driver, jfr. §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12. Uten hinder av forbudet i første ledd kan redskap nevnt i første ledd, deler av slik redskap og innretninger på slik redskap has på dekk når de ikke lettvint kan tas i bruk. Fiskepose og forlengelse skal være fradelt resten av trålen og bortstuet, tildekket med presenning og surret. Ved bruk av småmasket redskap, jfr. § 3, eller reketrål, jfr. § 5, skal snurrevad og trål være bortstuet og tildekket med presenning og surret. § 8 Måling av maskevidde. Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket diagonalt i notens lengderetning i våt tilstand, skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som har den bredde som er fastsatt i §§ 2, 3, 4 og 5, lett kunne føres gjennom masken med et trykk som tilsvarer 5 kg. Maskevidden til en not skal normalt fastsettes som gjennomsnittet av en eller flere serier på 20 masker etter hverandre i notens lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 masker, en serie med det maksimale antall masker. De målte maskene bør være minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker fra codlina. I småmasket trål og i reketrål, jfr. §§ 3 og 5, bør de målte maskene være minst 0,5 meter fra codlina. Masker som er ujevne på grunn av reperasjoner og lignende skal ikke regnes med ved fastsettingen av gjennomsnittet. § 9 Seleksjon. Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av trål eller snurrevad som snører sammen maskene eller på annen måte reduserer seleksjonen i redskapet. Uten hinder av forbudet i denne paragraf er det tillatt å bruke de innretninger som framgår av §§ 10, 11 og 12. § 10 Slitematte. Det er forbudt å feste seilduk, nett eller annet materiale (slitematter) til undersiden av fiskeposen. Uten hinder av forbudet i første ledd er det likevel tillatt å bruke slitematter når de er festet bare i forkant og langs siden. § 11 Rundstropper. Det er forbudt å bruke rundstropper i trål og snurrevad. Forbudet i nr. 1 gjelder ikke ved bruk av redskap som nevnt i §§ 3 og 5. Uten hinder av forbudet i nr. 1 er det tillatt å bruke rundstropper når: a) Avstanden mellom hver rundstropp er minst 1 meter b) Rundstroppene er festet utvendig på tvers av fiskeposen og har minst to festepunkter c) Rundstroppene ikke er kortere enn 50% av fiskeposens omkrets målt med strukket maske på det sted hvor rundstroppene er festet til fiskeposen. Rundstroppens lengde mellom festepunktene skal være minst 50% av avstanden mellom festepunktene målt med strukket maske. 4. Det er likevel tillatt å ha en enkel rundstropp (avlastingsstropp) som kan være kortere enn 50% av fiskeposens omkrets, dersom denne rundstroppen er festet nærmere enn 0,7 meter fra codlina. § 12 Beskyttelsesnett, forsterkningsnett, stengenett og andre nett. Det er forbudt å bruke beskyttelsesnett, forsterkningsnett og stengenett i trål og snurrevad. Det kan likevel a) ved fiske med småmasket trål som beskrevet i § 3 brukes utvendig rundt fiskeposen ett enkelt forsterkningsnett av sterkere materiale enn i fiskeposen og med en minste maskevidde på 80 mm. b) ved fiske etter reke som beskrevet i § 5, brukes utvendig rundt fiskeposen et forsterkningsnett (løft) med minste maskevidde på 120 mm. c) i kolmulefiske med maskevidde over 40 mm, i sildefiske og i loddefiske brukes utvendig rundt fiskeposen inntil 3 forsterkningsnett med minste maskevidde på 80 mm. d) brukes ett stengenett festet på innsiden av redskapet. Maskevidden i stengenettet må ikke være mindre enn maskevidden i fiskeposen. Stengenettet skal være festet maske for maske tvers over øverste halvdel av redskapet, og avstanden fra festet for stengenettet til bakerste ende av fiskeposen skal minst være 3 ganger lengden av stengenettet og slik at ingen deler av stengenettet er nærmere enn 8 meter fra enden av fiskeposen. 2. I redskap med maskevidde som beskrevet i §§ 2 og 4 er det forbudt å bruke et stykke nett i fiskeposen ("skjørt") som skal hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina. 3. Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om adgang til å fiske med snurrevad med innmontert kvadratmaskepose i områder som er stengt for fiske med hjemmel i § 3 i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard. Fiskeridirektøren kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om utforming og montering av kvadratmaskepose som nevnt i første ledd. KAPITTEL III. FORBUD MOT BRUK AV VISSE REDSKAP. § 13 Forbud mot bruk av visse redskap. Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei med flytetrål (pelagisk trål). Med flytetrål forstås et trålredskap der ingen av redskapets deler under fiske er i berøring med bunnen. § 14 Forbud mot fiske etter torsk med not. Det er forbudt å fiske torsk med not. KAPITTEL IV. BIFANGST. § 15 Bifangst ved fiske med trål. Ved direkte fiske etter Sebastes mentella (uer) og med mindre maskevidde enn nevnt i § 2, er det forbudt å ha mer enn 10% samlet bifangst av torsk, hyse og blåkveite regnet i vekt av hvert enkelt trålhal. Herav kan blåkveite utgjøre maksimalt 5%. § 16 Bifangst ved fiske etter reke. Ved fiske etter reker er det tillatt å ta fisk som bifangst dersom ikke annet er bestemt. Det er likevel forbudt å ta bifangst av blåkveite som overstiger 300 eksemplarer pr. tonn rekefangst i hvert enkelt trålhal. Det er likeledes forbudt å ta bifangst av torsk og hyse som til sammen overstiger 10% i vekt regnet av hele fangsten om bord. § 17 Måling av bifangst. Ved kontroll av bifangster anses en prøve på minst 100 kg som representativ for fangstens sammensetning. KAPITTEL V. BESTEMMELSER OM MINSTEMÅL. § 18 Innblanding av fisk under minstemål ved fiske etter reke. Ved fiske etter reker skal innblanding av torsk under minstemål ikke overstige 8 eksemplarer pr. 10 kg reker. Ved fiske etter reker skal innblanding av hyse under minstemål ikke overstige 20 eksemplarer pr. 10 kg reker. Ved fiske etter reker skal innblanding av uer (Sebastes marinus, Sebastes mentella og Sebastes viviparus) under 32 cm ikke overstige 3 eksemplarer pr. 10 kg. reker. § 19 Minstemål. Det er forbudt å fiske følgende arter mindre enn: Torsk 44 cm Hyse 40 cm Sei 40 cm Reke (carapax 15 mm) 6 cm .Norsk vårgytende sild 25 cm Lodde 11 cm Kveite 60 cm Gullflyndre (rødspette) 29 cm § 20 Måling av fisk og reke. Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. For reke regnes carapaxlengden som avstanden fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt parallelt med midtlinjen. Den totale lengden er avstanden fra forkant av øyet til bakre kant av halen. § 21 Innblanding av fisk under minstemål. Ved fiske etter torsk og hyse er det adgang til å ha inntil 15% torsk og hyse under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter lodde er det adgang til å ha inntil 10% lodde under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter norsk vårgytende sild er det adgang til å ha inntil 10% norsk vårgytende sild under minstemål i vekt i de enkelte fangster. Ved fiske etter reke er det adgang til å ha inntil 10% reke under minstemål i vekt i de enkelte fangster. KAPITTEL VI. UTKAST OG OPPMALING. § 22 Forbud mot utkast. All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for: 1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen. 2. Død eller døende fisk av andre arter enn: Akkar Ansjos Blålange Blåkveite Blåsteinbit Breiflabb Brosme Flekksteinbit Gråsteinbit Hai, herunder - håkjerring - pigghå Hvitting Hyse Isgalt Kolmule Kveite Lange Lodde Lysing Makrell Polartorsk Reke Rognkjeks Rødspette og andre flyndrearter Sardin Sei Sil Sild Skate Skjellbrosme Skolest Snøkrabbe Torsk Uer Vassild Øyepål § 23 Oppmaling av torsk, hyse og sei. Det er forbudt å fiske eller levere torsk, hyse og sei til oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefor. KAPITTEL VII. FORBUD MOT Å FISKE I VISSE OMRÅDER. § 24 Forbud mot fiske. I følgende områder av Fiskevernsonen er alt annet enn rekefiske og skraping av skjell forbudt: Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene rundt Bjørnøya. Mellom 4 og 15 nautiske mil fra grunnlinjene på vestsiden av Spitsbergen fra Sørkapp til 77° 30' N. Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene nord for 77° 30' N til 80° N og vest for 14°Ø. Koordinater for de nevnte soners yttergrense er tatt inn i vedlegg til forskriften. KAPITTEL VIII. FELLESBESTEMMELSER. § 25 Straff og inndragning. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter § 8 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone. § 26 Ikrafttreden. Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 28. april 1978 om fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard

maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-5-2011 Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Erstatter: J-295-2008 Gyldig fra: 05. 01. 2011 Bergen, 06. 01. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 5. januar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr.11 om Svalbard § 4, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann gjøres følgende endringer: § 2 (endret) skal lyde: Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. Det er også forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde. § 19 nr. 1 og 2 (endret) skal lyde: Det er forbudt å fiske følgende arter mindre enn: 1. Torsk 44 cm 2. Hyse 40 cm II Denne forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fiskeridepartementet har den 21. september 1994 i medhold av § 4 i lov av 17. juli 1925 om Svalbard og § 1 i kgl. res. av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL I. FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE. § 1 Virkeområde. Denne forskrift gjelder ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. Forskriften gjør ingen endring i fastsatte naturvernbestemmelser for Svalbard. KAPITTEL II. MASKEVIDDE OG INNRETNINGER PÅ REDSKAP. § 2 Maskevidde og maskeutforming i trål og snurrevad. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. Det er også forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde. § 3 Fiske med småmasket redskap. Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det brukes trål eller snurrevad med maskevidde som nevnt nedenfor ved fiske etter de der spesifiserte fiskeslag: Art Maskevidde Sild, sildeartet fisk, lodde og polartorsk (ismort) mellom 16 mm og 80 mm Kolmule mellom 16 mm og 80 mm § 4 Trålfiske etter sebastes mentella (uer). Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fisket etter Sebastes Mentella (uer) brukes trål med minste maskevidde ned til 100 mm. § 5 Trålfiske etter reke. Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fiske etter reke brukes trål med minste maskevidde ned til 35 mm. § 6 Påbud om bruk av sorteringsrist i fiske etter reke. Ved fiske etter reke som nevnt i § 5 skal det være innmontert sorteringsrist. Fiskeridirektøren kan ved forskrift fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist som nevnt i første ledd. § 6a Bruk av sorteringsrist i torsketrål Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om adgang til å fiske med innmontert sorteringsrist i områder som er stengt for fiske med hjemmel i § 1 i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fiskeridirektøren kan ved forskrift påby innmontering og bruk av sorteringsrist i fiske med trål i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift og nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist som nevnt i første og annet ledd. § 7 Redskap som ikke er i bruk. Det er forbudt å ha på dekk redskap eller deler av redskap som ikke oppfyller kravene til minste maskevidde eller til innretninger på redskap for det fiske fartøyet driver, jfr. §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12. Uten hinder av forbudet i første ledd kan redskap nevnt i første ledd, deler av slik redskap og innretninger på slik redskap has på dekk når de ikke lettvint kan tas i bruk. Fiskepose og forlengelse skal være fradelt resten av trålen og bortstuet, tildekket med presenning og surret. Ved bruk av småmasket redskap, jfr. § 3, eller reketrål, jfr. § 5, skal snurrevad og trål være bortstuet og tildekket med presenning og surret. § 8 Måling av maskevidde. Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket diagonalt i notens lengderetning i våt tilstand, skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som har den bredde som er fastsatt i §§ 2, 3, 4 og 5, lett kunne føres gjennom masken med et tykk som tilsvarer 5 kg. Maskevidden til en not skal normalt fastsettes som gjennomsnittet av en eller flere serier på 20 masker etter hverandre i notens lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 masker, en serie med det maksimale antall masker. De målte maskene bør være minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker fra codlina. I småmasket trål, jfr. §§ 3, og 5, bør de målte maskene være minst 0,5 meter fra codlina. Masker som er ujevne på grunn av reparasjoner og lignende skal ikke regnes med ved fastsettingen av gjennomsnittet. § 9 Seleksjon. Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av trål eller snurrevad som snører sammen maskene eller på annen måte reduserer seleksjonen i redskapet. Uten hinder av forbudet i denne paragraf er det tillatt å bruke de innretninger som framgår av §§ 10, 11 og 12. § 10 Slitematte. Det er forbudt å feste seilduk, nett eller annet materiale (slitematter) til undersiden av fiskeposen. Uten hinder av forbudet i første ledd er det likevel tillatt å bruke slitematter når de er festet bare i forkant og langs siden. § 11 Rundstropper. Det er forbudt å bruke rundstropper i trål og snurrevad. Forbudet i nummer 1 gjelder ikke ved bruk av redskap som nevnt i §§ 3 og 5. Uten hinder av forbudet i nummer 1 er det tillatt å bruke rundstropper når: a) Avstanden mellom hver rundstropp er minst 1 meter b) Rundstroppene er festet utvendig på tvers av fiskeposen og har minst to festepunkter c) Rundstroppene ikke er kortere enn 50% av fiskeposens omkrets målt med strukket maske på det sted hvor rundstroppene er festet til fiskeposen. Rundstroppenes lengde mellom festepunktene skal være minst 50% av avstanden mellom festepunktene målt med strukket maske. 4. Det er likevel tillatt å ha en enkel rundstropp (avlastingsstropp) som kan være kortere enn 50% av fiskeposens omkrets, dersom denne rundstroppen er festet nærmere enn 0,7 meter fra codlina. § 12 Beskyttelsesnett, forsterkningsnett, stengenett og andre nett. Det er forbudt å bruke beskyttelsesnett, forsterkningsnett og stengenett i trål og snurrevad. Det kan likevel a) ved fiske med småmasket trål som beskrevet i § 3 brukes utvendig rundt fiskeposen ett enkelt forsterkningsnett av sterkere materiale enn i fiskeposen og med en minste maskevidde på 80 mm. b) ved fiske etter reke som beskrevet i § 5, brukes utvendig rundt fiskeposen et forsterkningsnett (løft) med minste maskevidde på 120 mm. c) i kolmulefiske med maskevidde over 40 mm, i sildefiske og i loddefisket brukes utvendig rundt fiskeposen inntil 3 forsterkningsnett med minste maskevidde 80 mm. d) brukes ett stengenett festet på innsiden av redskapet. Maskevidden i stengenettet må ikke være mindre enn maskevidden i fiskeposen. Stengenettet skal være festet maske for maske tvers over øverste halvdel av redskapet, og avstanden fra festet for stengenettet til bakerste ende av fiskeposen skal minst være 3 ganger lengden av stengenettet og slik at ingen deler av stengenettet er nærmere enn 8 meter fra enden av fiskeposen. 2. I redskap med maskevidde som beskrevet i §§ 2 og 4 er det forbudt å bruke et stykke nett i fiskeposen ("skjørt") som skal hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina. 3. Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om adgang til å fiske med snurrevad med innmontert kvadratmaskepose i områder som er stengt for fiske med hjemmel i § 1 i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fiskeridirektøren kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om utforming og montering av kvadratmaskepose som nevnt i første ledd. KAPITTEL III. FORBUD MOT BRUK AV VISSE REDSKAP. § 13 Forbud mot bruk av visse redskap. Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei med flytetrål (pelagisk trål). Med flytetrål forstås et trålredskap der ingen av redskapets deler under fiske er i berøring med bunnen. § 14 Forbud mot fiske etter torsk med not. Det er forbudt å fiske torsk med not. KAPITTEL IV. BIFANGST. § 15 Bifangst ved fiske med trål. Ved direkte fiske etter Sebastes Mentella (uer) og med mindre maskevidde enn nevnt i § 2, er det forbudt å ha mer enn 10% samlet bifangst av torsk, hyse og blåkveite regnet i vekt av hvert enkelt trålhal. § 16 Bifangst ved fiske etter reke. Ved fiske etter reker er det tillatt å ta fisk som bifangst dersom ikke annet er bestemt. Det er likevel forbudt å ta bifangst av blåkveite som overstiger 300 eksemplarer pr. tonn rekefangst i hvert enkelt trålhal. Det er likeledes forbudt å ta bifangst av torsk og hyse som til sammen overstiger 10% i vekt regnet av hele fangsten om bord. § 17 Måling av bifangst. Ved kontroll av bifangster anses en prøve på minst 100 kg som representativ for fangstens sammensetning. KAPITTEL V. BESTEMMELSER OM MINSTEMÅL. § 18 Innblanding av fisk under minstemål ved fiske etter reke Ved fiske etter reker skal innblanding av torsk under minstemål ikke overstige 8 eksemplarer pr. 10 kg reker. Ved fiske etter reker skal innblanding av hyse under minstemål ikke overstige 20 eksemplarer pr. 10 kg reker. Ved fiske etter reker skal innblanding av uer (Sebastes marinus, Sebastes mentella og Sebastes viviparus) under 32 cm ikke overstige 3 eksemplarer pr. 10 kg. reker. § 19 Minstemål. Det er forbudt å fiske følgende arter mindre enn: Torsk 44 cm Hyse 40 cm Sei 40 cm Reke (carapax 15 mm) 6 cm Lodde 11 cm § 20 Måling av fisk og reke. Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. For reke regnes carapaxlengden som avstanden fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt parallelt med midtlinjen. Den totale lengden er avstanden fra forkant av øyet til bakre kant av halen. § 21 Innblanding av fisk under minstemål. Ved fiske etter torsk og hyse er det adgang til å ha inntil 15% torsk og hyse under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter lodde er det adgang til å ha inntil 10% lodde under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter reke er det adgang til å ha inntil 10% reke under minstemål i vekt i de enkelte fangster. KAPITTEL VI. UTKAST OG OPPMALING. § 22 Forbud mot utkast. All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for: 1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen. 2. Død eller døende fisk av andre arter enn: Akkar Ansjos Blålange Blåkveite Blåsteinbit Breiflabb Brosme Flekksteinbit Gråsteinbit Hai, herunder - håkjerring - pigghå Hvitting Hyse Isgalt Kolmule Kveite Lange Lodde Lysing Makrell Polartorsk Reke Rognkjeks Rødspette og andre flyndrearter Sardin Sei Sil Sild Skate Skjellbrosme Skolest Snøkrabbe Torsk Uer Vassild Øyepål § 23 Oppmaling av torsk, hyse og sei. Det er forbudt å fiske eller levere torsk, hyse og sei til oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefor. KAPITTEL VII. FORBUD MOT Å FISKE I VISSE OMRÅDER. § 24 Forbud mot fiske. I følgende områder av territorialfarvannet er alt annet fiske enn rekefiske og skraping av skjell forbudt: Utenfor grunnlinjene på vestsiden av Spitsbergen fra Sørkapp til 80° N og vest for 14° Ø. KAPITTEL VIII. FELLESBESTEMMELSER. § 25 Straff. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard. Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse. § 26 Ikrafttredelse. Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 28. april 1978 om fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læsemaskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-247-2010 Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011 Erstatter: J-262-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 11 og 16, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske torsk i fiskevernsonen ved Svalbard med mindre annet er utrykkelig fastsatt. § 3 Kvoter Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske og russiske fartøy fiske norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor rammen av de kvoter som er fastsatt for fartøy fra disse land. Uten hensyn til forbudet i § 2 kan fartøy fra stater som tradisjonelt har fisket norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard, fiske innenfor fastsatt kvantum. Dette er fartøy fra EU og Færøyene. For fartøy fra EU fastsettes en andel av største totale fangstmengde for norsk-arktisk torsk, for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. I 2011 er denne kvoten 25 973 tonn. For fartøy fra Færøyene fastsettes en andel av største totale fangstmengde for norsk-arktisk torsk, for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. I 2011 er denne kvoten 1427 tonn. § 4 Fartøy med adgang til å fiske i NØS Fartøy med adgang til å fiske norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone er unntatt fra begrensningene i § 3. Fiske i fiskevernsonen kan etter dette unntaket kun finne sted innenfor rammen av de fastsatte kvoter av norsk-arktisk torsk, og skal komme til fradrag i disse. § 5 Bifangst Innblanding av norsk-arktisk torsk i fisket etter andre fiskearter på inntil 10 % er unntatt fra begrensningene i § 3. § 6 Bemyndigelse Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i henhold til denne forskrift når de kvoter som er oppstilt etter forskriften er beregnet å ville bli oppfisket. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 §§ 8 og 9 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 8 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-246-2010 Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011 Erstatter: J-261-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. hø/ew Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-245-2010 Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011 Erstatter: J-166-2010 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, og fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard. § 3 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2011

Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-244-2010 Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011 Erstatter: J-259-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske lodde. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011

regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Melding fra fiskeridirektøren J-219-2010 Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard Erstatter: J-184-2010 Gyldig fra: 27. 10. 2010 Bergen, 27. 10. 2010 Fiskeridirektøren har den 27. oktober 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt: I Fiskeridirektørens forskrift av 3. september 2010 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseregulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard