Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-68-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Erstatter: J-42-2011 Gyldig fra: 01. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 04. 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 05. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. desember 2010 nr 1777 om regulering av fisket etter makrell i 2011 gjøres følgende endringer: § 5 Gruppekvoter for fartøy i kystfartøygruppen (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf deltakerforskriften §§ 16 og 18, kan fiske og lande totalt 37 370 tonn makrell, hvorav: a) fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 6 046 tonn. b) fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 18 594 tonn. c) fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 12 730 tonn. d) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 400 tonn. e) ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot kan fiske og lande inntil 100 tonn. § 10 (ny) Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter skal lyde: Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 - 9,99 1,2145 64,76 34 10 - 12,99 1,5455 82,41 43 13 - 14,99 4,6683 248,92 130 Kvoteenheten for maksimalkvoten for fartøy under 13 meter største lengde er 53,321 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 11 (ny) Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter skal lyde: Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) 0 - 9,99 1,2145 27,53 10 - 12,99 1,5455 35,03 13 - 14,99 4,6683 105,83 15 - 17,99 6,6747 151,31 18 - 21,35 10,6632 241,72 Kvoteenheten for fartøykvoten for fartøy på eller over 13 meter største lengde er 22,669 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 12 (ny)Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre skal lyde: Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 – 9,99 1,2714 36,67 29 10 - 10,99 2,2249 64,17 51 11 - 14,99 2,2249 64,17 51 15 - 21,35 2,7080 78,10 62 Kvoteenheten for maksimalkvoten er 28,841 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. II Dette innebærer at tidligere §§ 11-25 endres til §§ 13-27. III § 14 første ledd (endret) skal lyde: Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf forskrift av 10. februar 2011 om fiske med landnot med fartøy som ikke er merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. § 15 første og andre ledd (endret) og tredje ledd (nytt) skal lyde: Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for kystfartøygruppen 16. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen fra og med 25. august 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy i garn og snøre gruppen fra og med 9. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. § 16 første ledd (endret) og andre ledd (nytt) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre. Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre under 13 meters hjemmelslengde og 15 meters største lengde kan også fiske garn- og snørekvoten med not. IV Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99: KAPITTEL I. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2011. § 2 Totalkvote og områdekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande 182 827 tonn makrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 3150 tonn til forsknings- og undervisningsformål, samt 1100 tonn til agn. Totalkvoten angitt i første ledd kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Av dette kvantum kan 36 565 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa (nord for 56º30’N), og hvorav 14 050 tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, og VII d, e, f og h. Av totalkvoten kan inntil 3000 tonn fiskes i ICES statistikkområde IIIa. Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i denne forskrift for fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, IVa, VIa (nord for 56º30’N) og VII d, e, f og h. § 3 Gruppekvoter og områdekvoter for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 126 818 tonn makrell. Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) med adgang til å delta, jf § 17 i forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften), kan fiske og lande inntil 11 479 tonn makrell. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2010 som kan overføres til 2011 på fartøynivå. Dette kvantumet kan kun fiskes i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone. § 4 Gruppekvote og områdekvoter for trålfartøy Fartøy med makrelltråltillatelse, jf konsesjonsforskriftens § 2-21 kan fiske og lande inntil 7143 tonn makrell til konsum. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2010 som kan overføres til 2011 på fartøynivå. Dette kvantumet kan kun fiskes i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone. § 5 Gruppekvoter for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf deltakerforskriften §§ 16 og 18, kan fiske og lande totalt 37 370 tonn makrell, hvorav: a) fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 6 046 tonn. b) fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 18 594 tonn. c) fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 12 730 tonn. d) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 400 tonn. e) ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot kan fiske og lande inntil 100 tonn. § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene. KAPITTEL 2. FISKE I RINGNOTGRUPPEN § 7 Fartøykvoter Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra 0- 4000 hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra 4000- 6000 hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6000- 10 000 hl 10 % av konsesjonskapasiteten over 10 000 hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten. Fartøy med ringnottillatelse og ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2011. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Fartøy som i 2011 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. KAPITTEL 3. FISKE I TRÅLGRUPPEN § 8 Fartøykvoter Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn + 50 % av bruttotonnasje fra 0 – 100 40 % av bruttotonnasje fra 101 – 200 30 % av bruttotonnasje fra 201 – 300 20 % av bruttotonnasje fra 301 – 400 10 % av bruttotonnasje fra 401 – 600 Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell. Fartøy med makrelltråltillatelse som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2011. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Fartøy som i 2011 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. § 9 Partråling Uten hinder av forbudet i § 18 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2011. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. KAPITTEL 4. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN § 10 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter: Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 - 9,99 1,2145 64,76 34 10 - 12,99 1,5455 82,41 43 13 - 14,99 4,6683 248,92 130 Kvoteenheten for maksimalkvoten for fartøy under 13 meter største lengde er 53,321 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 11 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter: Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) 0 - 9,99 1,2145 27,53 10 - 12,99 1,5455 35,03 13 - 14,99 4,6683 105,83 15 - 17,99 6,6747 151,31 18 - 21,35 10,6632 241,72 Kvoteenheten for fartøykvoten for fartøy på eller over 13 meter største lengde er 22,669 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 12 Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre: Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 – 9,99 1,2714 36,67 29 10 - 10,99 2,2249 64,17 51 11 - 14,99 2,2249 64,17 51 15 - 21,35 2,7080 78,10 62 Kvoteenheten for maksimalkvoten er 28,841 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 13 Kvote for fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 5 tonn makrell. § 14 Kvote for fartøy som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf forskrift av 10. februar 2011 om fiske med landnot med fartøy som ikke er merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. § 15 Kvoteskjæringsdato og refordeling Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for kystfartøygruppen 16. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen fra og med 25. august 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy i garn og snøre gruppen fra og med 9. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. § 16 Redskapsfleksibilitet Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre. Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre under 13 meters hjemmelslengde og 15 meters største lengde kan også fiske garn- og snørekvoten med not. § 17 Samfiske i forbindelse med låssetting To kystfartøy med største lengde under 13 meter eller kystfartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, og som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av kvoteenhetene for disse to fartøyene, jf § 10. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. Kopi av påmeldingen sendes samtidig til FMC Norge (telefaks 55 23 82 76 eller fmc@fiskeridir.no). b) Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2011. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote på tidspunktet for utøvelsen av samfiske. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 18 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. § 19 Endring av hjemmelslengde Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER § 20 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 21 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Dette gjelder ikke for fartøy i åpen gruppe. § 22 Bifangst Makrellfangster kan inneholde bifangst av sild med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. Sildefangster kan inneholde bifangst av makrell med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. § 23 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er makrell forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 24 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter makrell skal melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor ved notsprenging på eget skjema. Meldeplikten etter første ledd gjelder ikke for fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, jf forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. § 25 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 26 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 27 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/IAA Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011

Fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra lan

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-62-2011 Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land Erstatter: J-295-2010 Gyldig fra: 24. 03. 2011 Bergen, 04. 04. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. Juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land, gjøres følgende endring: § 6 tredje ledd (endret) skal lyde: Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm. II Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 12, 16 og 22, fastsatt følgende forskrift: § 1 Saklig virkeområde Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert og for fiske fra land. § 2 Omsetningsgrense og garnbegrensning ved fiske etter torsk Det kan maksimalt landes 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning. Kvantumet på 1000 kg torsk rund vekt gjelder samlet for all torsk fisket sør og nord for 62°N. Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy. § 3 Fiskeforbud i perioder med fiskestopp Det er forbudt å drive fiske for omsetning i den tiden det er fastsatt fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende redskap. Forbudet i første ledd er ikke til hinder for fiske til egen husholdnings behov for fisk til konsum og agn. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til omsetning av fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det vesentlige element. § 4 Forbud mot å fiske rognkjeks Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark. § 5 Redskapsbegrensning i fisket etter makrell Ved fiske etter makrell er det ikke tillatt å benytte mer enn én maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy. § 6 Begrensninger i fisket etter kongekrabbe Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område øst for 26°Ø, med unntak av inntil 10 kongekrabber til egen husholdning per år. Den enkelte person eller det enkelte fartøy kan ikke drive fangst med mer enn 1 teine. Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm. Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe etter denne bestemmelsen. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe. IB/EW Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseFisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra lan