Systemet mod den selvstændige kystfisker

Systemet mod den selvstændige kystfisker

FiskerForum har modtaget et debatindlæg fra fisker Hans Jacob Jensen fra Kerteminde, (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) der som mange andre fiskere føler sig tromlet ned af og kørt henover, af uforstålige EU regler. Regler der i sidste ende uværligt vil gøre et kraftig indhug i antallet af danske kystfiskere og måske helt fjerne erhvervet fra havets overflade.

Hans Jacob Jensen skriver følgende; Dagspressen vælter sig i sager om en utroværdig offentlig sektor. Som eksempel, har vi set Københavns Politi der har løjet om tibetanske flag for både byretten, landsretten, justitsministeren og for Folketinget. Vi har set og hørt om overgreb fra SKAT´s side overfor almindelige borgere. Dette og meget mere er nærmest blevet hverdagskost. Hver dag har snart sin egen afsløring omkring misbrug af dine og mine skattekroner, listen er lang.

Vi har indrettet vores offentlige forvaltningssystem således, at politikere forgår og embedsmænd består. Et system der fungerer upåklageligt, hvis ellers embedsmændene er ubestikkelige, upolitiske og overholder lovene.

Fiskeriet som erhverv, har flere tusind år på bagen i de indre danske farvande, alle betydende arter har været i fremgang i de sidste mange år, vandmiljøplanerne har virket. Men vi forvalter ikke denne ressource særlig begavet. Forfejlet Sandsugning af vores havbund giver uoprettelige naturødelæggelser i vores bælter og sunde, samt enorme ukontrollerede bestande af sæler og skarver, der bare vokser og vokser og skaber ubalance i naturen og koster mange små fisk livet. Disse ydre påvirkninger overhaler Fiskeriet med flere længder. Et fiskeri som efterhånden kun har maginal eller meget lille betydning på fiskebestandene, grundet et fiskeri, der idag både er selektivt og naturskånsomt samt bæredygtigt udført.

Men desværre har en række ledende embedsmænd i Fødevareministeriets NaturErhvervsstyrelse, hvorunder fiskerikontrollen hører, en noget anden opfattelse og holdning til dette. En styrelse, som vi fiskere har måte leve med og har kendt til, stort set i hele dette årtusinde. Gang på gang ses usandheder i medierne og der lyves sågar også overfor den offentlige anklager og fiskerikontrollen viger da heller ikke tilbage for også at tilsidesætte retsplejeloven, som jeg selv har oplevet det her på det sidste.

De seneste ministre for fiskeriet, har man fået opfattelsen af, har fiskeriet som et marginalt interesse område, hvor andre erhverv under ministeriet har fået større og mere bevågenhed. Disse ministre fremstår gang på gang som rene vrøvlehoveder, forledt og forkert klædt på af deres embedsmænd Ofte er det de siger om fiskeriet både forkert, usandt og til tider direkte løgnagtigt.

Ministeren i samråd

Især fiskerikontrollens tilsyneladende pligtforsømmelser havde sikret minister for fiskeri Eva Kjer Hansen, fra Danmarks liberale parti, et samråd i uge 43. Under mødet kunne Lisbeth Bech Poulsen (SF) fortælle, at 158 fartøjer lander 90 % af de kvoterede arter og for den vigtige makrels vedkommende, landes 94% af fangsten ikke i Danmark. Danmark mister kystarbejdspladser begrundet i et tåbeligt system.

Også enhedslistens Maria Reumert Gjerding var skarp, og ministeren blev også gjort opmærksom på, at havets ressourcer er fælles og at forbrugerne bør have adgang til denne sunde ressource af kystfiskere i hele landet.

Men systemet fungerer jo..

Ministeren argumenterede for, at det nuværende system fungerer og i tillid til systemet, kan kystfiskerne frit planlægge deres fiskeri, også på øerne. Hvilket der næppe er en eneste kystfisker der er enig i.

Katastofalt fejlskud

Efter samrådet indgik Eva Kjer Hansen, så i det hun kalder et fornuftigt kompromis i EU. Her forbyder man i 2016, fiskeri i de indre farvande i de 6 uger, (15. februar – 31. marts) hvor mange kystfiskere tjener årets overskud hjem og samtidig sænker hun torskekvoterne med 20%. Hurra for det frie fiskeri og de lempelige regler for det naturskånsomme og bæredygtige kystfiskeri – der nu endegyldigt har fået det sidste dræbende skud i boven.

Kontrollen har taget overhånd.

Det ligner dansk bestillingsarbejde, hvor det istedet for ministeren, er 200 embedsmænd der helt styrer, overvåger og lovgiver om fiskeriet. 158 fartøjer fanger 90% af kvoterne. (ikke kystfiskerne) 271 personer fra DTU, rådgiver ministeren om fiskeriet og forsker i fiskeri. Fra 3 skibe og en armada af mindre gummibåde og kontrolbiler udøves der fiskerikontrol, 3 skibe bruges til forskning i fiskeriet, så det er relativt store summer og rigtig mange myndighedspersoner og forskere, der lever af også at betjene de kystfiskere, der kun fanger de sidste 10% af kvoterne. Men som får en hel del mere opmærksomhed, end de sidste 10% berettiger til.

Kontrol på kontrol på… det koster

Ansatte i ICES rådgiver EU om fiskeri. Søfartsstyrelsen kontrollerer fiskeskibe. 10 milliarder bruges der på politi, 1 milliard på 158 fartøjer samt nogle få joller. Dansk fiskeri, især kystfiskeriet i de indre farvande, er ved at blive kvalt, ikke i iltsvind og få fisk, men i embedsmænd der vælter rundt i uforstålige love og paragraffer samt lange intetsigende bekendtgørelser der kun skader kystbyerne og forbrugerne.

Forbrugere der i sidste ende bliver taberne, og kommer til at betale overpris for gammel fisk, når kystfiskeriet i Danmark er lagt ned. Danmark er ikke en fascistisk kontrolstat. Danmark har, mig bekendt, endnu ikke afgivet sin suverænitet.

Grundlovens § 75 gælder vel alle årets uger og vel også for kystfiskere, ICES og EU.


Stk. 1. 
Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. 
Stk. 2. 
Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.