Stillehavsøsters truer danske østers i Limfjorden

Stillehavsøsters truer danske østers i Limfjorden

Den uønskede og invasive stillehavsøsters, der bedst kendes på sin meget foldede og skarpe skaller, truer nu for alvor med at kvæle danske østers.

Ifølge Politiken har arten nu spredt sig så meget, specielt i Limfjorden, at den nu dækker store områder i hele Limfjordens længde, til fare for økosystemet. Biologer frygter at mængden af de invasive stillehavsøsters vil kvæle de store lokale blåmuslinge-banker og over tid helt fortrænge den stedlige danske Limfjordsøsters og dermed være en direkte trussel mod østers- og muslingefiskerne i Limfjorden.

Udover at volde ubodelig skade på områdets dyre- og planteliv, generer stillehavsøsters, med sine store banker tæt på land, nu også turister og lokale, som tidligere har kunnet bade og soppe rundt langs Limfjordens sandbreder, men som nu forhindres af stillehavsøstersens syleskarpe skaller.

Professor Jens Kjerulf Petersen fra Dansk Skaldyrcenter, der nu ledes af DTU, har i følge Politiken, tidligere forslået at man skulle foretage en egentlig kortlægning af størrelsen og mængden af bestanden af den invasive østersart. Men blev dengang afvist med begrundelsen, at Naturstyrelsens By- og Landskabsstyrelse heller ville undersøge dræbergopler, men at de af økonomiske årsager og besparelser ikke havde mulighed for hverken det ene eller det andet. Der strandede forslaget dengang. Hvilket Professor Jens Kjerulf Petersen mener var en fejl og som han klart udtrykker det overfor Politiken, »udtryk for manglende rettidigt omhu«.

Svana.dk skriver om arten, at den har evnen til at danne rev, som gør den i stand til at udkonkurrere andre arter. Særligt, som i Limfjordens tilfælde, i områder med blød bund uden sten eller kalk, er sandsynligheden for at arten kan skabe helt nye levevilkår for mange andre dyr og planter stor og dermed vil stillehavsøstersen være i stand til helt at kunne ændre det lokale dyre- og planteliv på havbunden.

Miljøstyrelsens biolog Hans Erik Svart svare lidt opgivende til Politikens, at man godt kunne have kortlagt bestanden af stillehavsøsters, men at der endnu ikke er nogen god metode til at fjerne dem, når de først er ankommet til et område.