Sjekkpunktforordning ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone i Barentshavet

Melding fra fiskeridirektøren
J-72-2011
Rapporteringsregler / sjekkpunktforordning ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone i Barentshavet
Erstatter: J-133-2010
Gyldig fra: 11. 04. 2011
Bergen, 11. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har fra russiske myndigheter fått opplyst at aktiv/sjekkpunktmeldingen, ukentlig fangstmelding og passiv/ sjekkpunktmeldingen også skal sendes til Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo. Fiskeridirektoratet utgir derfor en oppdatert melding om rapporteringsregler/sjekkpunktforordning ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone i Barentshavet.

KAPITTEL 1. INNLEDNING

Russiske myndigheter har med virkning fra 1. januar 2009 vedtatt å utvide rapporteringsplikten for norske fartøy ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone (RØS) i Barentshavet. Dette innebærer at norske fartøy som fisker i RØS skal sende fangstrapporter en gang i døgnet, hver tiende dag og hver måned til Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo i Murmansk. Fangstmeldingene skal sendes på et fastsatt skjema til telefaksnummer 00 7 8152 45 19 45. Skjemaet ligger vedlagt (./.).

Den nye rapporteringsplikten kommer i tillegg til allerede eksisterende russiske regler om rapportering og krav om fremstiling for kontroll i sjekkpunkt m.m.

Dette innebærer at det ved fiske i russisk sone skal sendes følgende meldinger til følgende adressater:

MELDINGSTYPE: MELDINGEN SENDES TIL:
Aktiv/sjekkpunktmelding Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene) og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Daglig fangstmelding (skjema) Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Ukentlig fangstmelding Murmanrybvod og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
10-dagers fangstmelding (skjema) Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Månedlig fangstmelding (skjema) Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Passiv/sjekkpunktmelding Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene) og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
ADRESSAT: KONTAKTINFORMASJON:
Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene)
Telefaks: 00 7 8152 48 76 25

Telefon: 00 7 8152 48 76 82

e-post: cc@puFSBM.ru

Murmanrybvod Telefaks: 00 7 8152 45 60 28 eller 00 7 8152 45 86 78
Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo:
Telefaks: 00 7 8152 45 19 45

e-post: murmansk@bbtu.ru

Det skal sendes kopi til Fiskeridirektoratet på telefaksnummer 55 23 82 76 eller på e-post til kvotekopi@fiskeridir.no av de meldingene som blir sendt til Grensestyrkene, Murmanrybvod og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo med unntak av meldinger nevnt i kapittel 3.

KAPITTEL 2. ACTIVE/CHECKPOINT NOTIFICATION, UKENTLIG FANGSTMELDING OG PASSIVE/CHECKPOINT NOTIFICATION

Fartøy skal fremstille seg for kontroll i sjekkpunkt før fisket i sonen starter og etter at fisket i sonen er avsluttet.

Sjekkpunktets navn: Posisjon: Radius: Inspiserende fartøys navn:

«Sever-1» N70°10’ E32°00’ 2 nautiske mil «Velbot-1»
«Sever-2» N72°40’ E37°00’ 2 nautiske mil «Velbot-2»

Radioanropsfrekvens: 156.8 Mhz (kanal16)

Melding om fremstilling for kontroll i sjekkpunkt skal sendes til de russiske Grensestyrkene og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo 24 timer før kryssing av den russiske økonomiske sones grense før fisket starter og etter at fisket er avsluttet.

Alle klokkeslett skal oppgis i UTC.

Meldingens nummer: Sjekkpunktmeldingene skal nummereres i en løpende serie mellom fartøyet og meldingsadressatene for ett kalenderår. Dette vil i praksis innebære at aktiv/sjekkpunktmeldingen vil nummereres med oddetall og passiv/sjekkpunktmeldingen vil nummereres med partall.

Active / checkpoint notification (innhold):

1. Flaggstat (NOR)
2. Fartøyets navn
3. Fartøyets eier
4. Fartøyets registreringsnummer
5. Fartøyets radiokallesignal
6. Fartøyets registreringssted
7. Navn på fartøyets kaptein
8. Antall mann ombord
9. Lisensnummer (gjelder ikke for norske fartøy)
10. Navn på lisensutsteder (gjelder ikke for norske fartøy)
11. Lisensens utstedelsesdato (gjelder ikke for norske fartøy)
12. Total fangst ombord i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder
13. Posisjon for fiskestart
14. Posisjon og antatt tidspunkt for kryssing av grensen til russisk økonomisk sone
15. Sjekkpunktets navn og antatt tidspunkt for ankomst sjekkpunktet
16. Meldingens nummer

Passive / checkpoint notification (innhold):

1. Flaggstat (NOR)
2. Fartøyets navn
3. Fartøyets eier
4. Fartøyets registreringsnummer
5. Fartøyets radiokallesignal
6. Fartøyets registreringssted
7. Navn på fartøyets kaptein
8. Antall mann ombord
9. Lisensnummer (gjelder ikke for norske fartøy)
10. Navn på lisensutsteder (gjelder ikke for norske fartøy)
11. Lisensens utstedelsesdato (gjelder ikke for norske fartøy)
12. Total fangst ombord og fangst tatt siden siste ukemelding eller siden aktivmelding
dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke. Kvanta skal oppgis i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i
henhold til FAO- koder.
13. Posisjon for avsluttet fiske
14. Posisjon og antatt tidspunkt for kryssing av grensen til russisk økonomisk sone
15. Sjekkpunktets navn og antatt tidspunkt for ankomst sjekkpunktet
16. Meldingens nummer

PROSEDYRER VED SJEKKPUNKT.

Etter at meldinger er sendt skal fartøyet kontakte Grensestyrkene pr. telefon for å få bekreftet om meldingen er mottatt.

Fartøyene skal før ankomst kontrollpunktet og i en avstand på 12 – 15 nautiske mil, ta kontakt med Grensestyrkene på kortbølgeradioens kanal 16 (156.8 Mhz) for å avtale om fartøyet skal inspiseres eller om fartøyet kan passere sjekkpunktet uten å bli inspisert. Dersom fartøyet får tillatelse til å passere sjekkpunktet uten å bli inspisert, skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for mottatt tillatelse til fri passering gjennom sjekkpunkt
– Navn eller nummer på det inspiserende fartøy og navn på vedkommende som har gitt tillatelse til passering av sjekkpunktet.

Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy i løpet av 45 minutter (anrop gjentas hvert 5. minutt), skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

10 minutter før ankomst sjekkpunktet skal fartøyet gjenta anropet. Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy i løpet av 10 minutter (anrop gjentas hvert 5. minutt) fra fartøy som ankommer sjekkpunktet, skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

Fartøyet skal så passere gjennom sjekkpunktet og fortsette turen. Etter 20 minutter skal det inspiserende fartøy kalles opp på nytt. Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy innen 10 minutter (anrop gjentas hvert 5. minutt), skal fartøyets kaptein igjen føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

Når det gjelder endringer i planlagte sjekkpunktpasseringer, skal Grensestyrkene informeres gjennom korreksjonsmelding umiddelbart. Endringer i allerede sendte meldinger kan også gjøres idet en har kontakt med det inspiserende fartøy over Kanal 16 i forbindelse med den plikten fartøyene har til å kalle opp det inspiserende fartøy før ankomst sjekkpunktet.

UKENTLIG FANGSTMELDING

Fartøy skal sende ukentlig fangstmelding til Murmanrybvod og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo. Meldingen skal første gang sendes den 7. dagen etter fiskestart.

Weekly catch report (innhold):

1. Flaggstat (NOR)
2. Fartøyets navn
3. Fartøyets registreringsnummer
4. Fartøyets radiokallesignal
5. Siste ukes fangst i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder
6. Tid/Dato/Posisjon ved sending av melding
7. Kapteinens navn

EKSEMPEL PÅ OPPSETT AV MELDING (Dette eksempelet gjelder utgang):

Passive / checkpoint notification:

1. NOR
2. «Anne Kristin»
3. Ole Olsen, Strandgt. 1, Fiskevik
4. F-444-LK
5. LBOH
6. Tromsø
7. Per Olsen
8. 10
9. Unknown
10. Unknown
11. Unknown
12. COD 45000 kg / HAD 30000 kg / COD 10000 / HAD 5000
13. N7216E04702
14. N7030E03250 20080215 2130 UTC
15. «Sever 1» 20080215 2030 UTC
16. 2

KAPITTEL 3. DAGLIG, TI-DAGERS OG MÅNEDLIG FANGSTMELDING

Fra 1. januar 2009 skal det sendes daglig fangstmelding, ti-dagers fangstmelding og månedlig fangstmelding til Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo.

Meldingene skal sendes på et fastsatt skjema (se vedlegg ./.).

HØ/EW
Melding fra fiskeridirektøren
J-72-2011
Rapporteringsregler / sjekkpunktforordning ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone i Barentshavet
Erstatter: J-133-2010
Gyldig fra: 11. 04. 2011
Bergen, 11. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har fra russiske myndigheter fått opplyst at aktiv/sjekkpunktmeldingen, ukentlig fangstmelding og passiv/ sjekkpunktmeldingen også skal sendes til Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo. Fiskeridirektoratet utgir derfor en oppdatert melding om rapporteringsregler/sjekkpunktforordning ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone i Barentshavet.

KAPITTEL 1. INNLEDNING

Russiske myndigheter har med virkning fra 1. januar 2009 vedtatt å utvide rapporteringsplikten for norske fartøy ved fiske og fangst i russisk økonomisk sone (RØS) i Barentshavet. Dette innebærer at norske fartøy som fisker i RØS skal sende fangstrapporter en gang i døgnet, hver tiende dag og hver måned til Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo i Murmansk. Fangstmeldingene skal sendes på et fastsatt skjema til telefaksnummer 00 7 8152 45 19 45. Skjemaet ligger vedlagt (./.).

Den nye rapporteringsplikten kommer i tillegg til allerede eksisterende russiske regler om rapportering og krav om fremstiling for kontroll i sjekkpunkt m.m.

Dette innebærer at det ved fiske i russisk sone skal sendes følgende meldinger til følgende adressater:

MELDINGSTYPE: MELDINGEN SENDES TIL:
Aktiv/sjekkpunktmelding Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene) og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Daglig fangstmelding (skjema) Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Ukentlig fangstmelding Murmanrybvod og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
10-dagers fangstmelding (skjema) Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Månedlig fangstmelding (skjema) Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
Passiv/sjekkpunktmelding Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene) og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo
ADRESSAT: KONTAKTINFORMASJON:
Murmansk Marine Border Guard Inspection (Grensestyrkene)
Telefaks: 00 7 8152 48 76 25

Telefon: 00 7 8152 48 76 82

e-post: cc@puFSBM.ru

Murmanrybvod Telefaks: 00 7 8152 45 60 28 eller 00 7 8152 45 86 78
Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo:
Telefaks: 00 7 8152 45 19 45

e-post: murmansk@bbtu.ru

Det skal sendes kopi til Fiskeridirektoratet på telefaksnummer 55 23 82 76 eller på e-post til kvotekopi@fiskeridir.no av de meldingene som blir sendt til Grensestyrkene, Murmanrybvod og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo med unntak av meldinger nevnt i kapittel 3.

KAPITTEL 2. ACTIVE/CHECKPOINT NOTIFICATION, UKENTLIG FANGSTMELDING OG PASSIVE/CHECKPOINT NOTIFICATION

Fartøy skal fremstille seg for kontroll i sjekkpunkt før fisket i sonen starter og etter at fisket i sonen er avsluttet.

Sjekkpunktets navn: Posisjon: Radius: Inspiserende fartøys navn:

«Sever-1» N70°10’ E32°00’ 2 nautiske mil «Velbot-1»
«Sever-2» N72°40’ E37°00’ 2 nautiske mil «Velbot-2»

Radioanropsfrekvens: 156.8 Mhz (kanal16)

Melding om fremstilling for kontroll i sjekkpunkt skal sendes til de russiske Grensestyrkene og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo 24 timer før kryssing av den russiske økonomiske sones grense før fisket starter og etter at fisket er avsluttet.

Alle klokkeslett skal oppgis i UTC.

Meldingens nummer: Sjekkpunktmeldingene skal nummereres i en løpende serie mellom fartøyet og meldingsadressatene for ett kalenderår. Dette vil i praksis innebære at aktiv/sjekkpunktmeldingen vil nummereres med oddetall og passiv/sjekkpunktmeldingen vil nummereres med partall.

Active / checkpoint notification (innhold):

1. Flaggstat (NOR)
2. Fartøyets navn
3. Fartøyets eier
4. Fartøyets registreringsnummer
5. Fartøyets radiokallesignal
6. Fartøyets registreringssted
7. Navn på fartøyets kaptein
8. Antall mann ombord
9. Lisensnummer (gjelder ikke for norske fartøy)
10. Navn på lisensutsteder (gjelder ikke for norske fartøy)
11. Lisensens utstedelsesdato (gjelder ikke for norske fartøy)
12. Total fangst ombord i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder
13. Posisjon for fiskestart
14. Posisjon og antatt tidspunkt for kryssing av grensen til russisk økonomisk sone
15. Sjekkpunktets navn og antatt tidspunkt for ankomst sjekkpunktet
16. Meldingens nummer

Passive / checkpoint notification (innhold):

1. Flaggstat (NOR)
2. Fartøyets navn
3. Fartøyets eier
4. Fartøyets registreringsnummer
5. Fartøyets radiokallesignal
6. Fartøyets registreringssted
7. Navn på fartøyets kaptein
8. Antall mann ombord
9. Lisensnummer (gjelder ikke for norske fartøy)
10. Navn på lisensutsteder (gjelder ikke for norske fartøy)
11. Lisensens utstedelsesdato (gjelder ikke for norske fartøy)
12. Total fangst ombord og fangst tatt siden siste ukemelding eller siden aktivmelding
dersom fartøyet har vært i fiske mindre enn en uke. Kvanta skal oppgis i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i
henhold til FAO- koder.
13. Posisjon for avsluttet fiske
14. Posisjon og antatt tidspunkt for kryssing av grensen til russisk økonomisk sone
15. Sjekkpunktets navn og antatt tidspunkt for ankomst sjekkpunktet
16. Meldingens nummer

PROSEDYRER VED SJEKKPUNKT.

Etter at meldinger er sendt skal fartøyet kontakte Grensestyrkene pr. telefon for å få bekreftet om meldingen er mottatt.

Fartøyene skal før ankomst kontrollpunktet og i en avstand på 12 – 15 nautiske mil, ta kontakt med Grensestyrkene på kortbølgeradioens kanal 16 (156.8 Mhz) for å avtale om fartøyet skal inspiseres eller om fartøyet kan passere sjekkpunktet uten å bli inspisert. Dersom fartøyet får tillatelse til å passere sjekkpunktet uten å bli inspisert, skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for mottatt tillatelse til fri passering gjennom sjekkpunkt
– Navn eller nummer på det inspiserende fartøy og navn på vedkommende som har gitt tillatelse til passering av sjekkpunktet.

Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy i løpet av 45 minutter (anrop gjentas hvert 5. minutt), skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

10 minutter før ankomst sjekkpunktet skal fartøyet gjenta anropet. Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy i løpet av 10 minutter (anrop gjentas hvert 5. minutt) fra fartøy som ankommer sjekkpunktet, skal fartøyets kaptein føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

Fartøyet skal så passere gjennom sjekkpunktet og fortsette turen. Etter 20 minutter skal det inspiserende fartøy kalles opp på nytt. Dersom det ikke oppnås kontakt med det inspiserende fartøy innen 10 minutter (anrop gjentas hvert 5. minutt), skal fartøyets kaptein igjen føre følgende data i fangstdagboken:

– Dato
– Klokkeslett
– Fartøyets koordinater
– Angivelse av sjekkpunkt
– Dato og klokkeslett for start og avslutning av oppkallingen

Når det gjelder endringer i planlagte sjekkpunktpasseringer, skal Grensestyrkene informeres gjennom korreksjonsmelding umiddelbart. Endringer i allerede sendte meldinger kan også gjøres idet en har kontakt med det inspiserende fartøy over Kanal 16 i forbindelse med den plikten fartøyene har til å kalle opp det inspiserende fartøy før ankomst sjekkpunktet.

UKENTLIG FANGSTMELDING

Fartøy skal sende ukentlig fangstmelding til Murmanrybvod og Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo. Meldingen skal første gang sendes den 7. dagen etter fiskestart.

Weekly catch report (innhold):

1. Flaggstat (NOR)
2. Fartøyets navn
3. Fartøyets registreringsnummer
4. Fartøyets radiokallesignal
5. Siste ukes fangst i kilo rund vekt spesifisert på fiskearter i henhold til FAO- koder
6. Tid/Dato/Posisjon ved sending av melding
7. Kapteinens navn

EKSEMPEL PÅ OPPSETT AV MELDING (Dette eksempelet gjelder utgang):

Passive / checkpoint notification:

1. NOR
2. «Anne Kristin»
3. Ole Olsen, Strandgt. 1, Fiskevik
4. F-444-LK
5. LBOH
6. Tromsø
7. Per Olsen
8. 10
9. Unknown
10. Unknown
11. Unknown
12. COD 45000 kg / HAD 30000 kg / COD 10000 / HAD 5000
13. N7216E04702
14. N7030E03250 20080215 2130 UTC
15. «Sever 1» 20080215 2030 UTC
16. 2

KAPITTEL 3. DAGLIG, TI-DAGERS OG MÅNEDLIG FANGSTMELDING

Fra 1. januar 2009 skal det sendes daglig fangstmelding, ti-dagers fangstmelding og månedlig fangstmelding til Barentsevo-Belomorskoe Territorial Department of Rosrybolovstvo.

Meldingene skal sendes på et fastsatt skjema (se vedlegg ./.).