Scrubber-affald er skadeligt for fisk og skaldyr samt mennesker
IMO's rapport peger blandt andet på, at faren for at udvaskningerne fra de såkaldte »scrubbere«, kan føre til kræft i hud, lunger, lever, mave og blære.

Scrubber-affald er skadeligt for fisk og skaldyr samt mennesker

En ny undersøgelses-rapport, der er udarbejdet for IMO (International Maritime Organization) peger på, at de giftige stoffer i skibes udstødning, som igennem en »scrubber« bliver vasket ud af udstødningen og i stedet ledt ud i havet, kan have en skadelig effekt på fisk og skaldyr og dermed også mennesker.

For når de aromatiske kulbrinter, der findes i udstødningen fra skibenes forbrændingsmotorer renses og ledes ud i havet, overgår forureningen fra at udgøre en primær forgiftning for de mennesker, der er udsat for de giftige gasser, til at blive en sekundær forgiftning for de mennesker, der indtager fisk og skaldyr. Det er lige skidt det hele, skriver The Guardian, der er kommet i besiddelse af rapporten.

IMO’s rapport peger blandt andet på, at faren for at udvaskningerne fra de såkaldte »scrubbere«, kan føre til kræft i hud, lunger, lever, mave og blære. Rapporten understreger endvidere, at der endnu ikke er tilstrækkelige med viden og data tilgængeligt, til at konkludere noget endeligt, for som The Guardian konkluderer udfra rapporten, har en gennemførelse af en foreløbig risikovurdering ikke været mulig pga. utilstrækkeligt og utilgængelig materiale og information.

Men med den mindste mistanke – bør det forbydes
Rapport om »Scrubbere« stiller sig yderst kritisk til måden at rense røgen på og den kommer i en tid, hvor shippingindustrien globalt set allerede har brugt mere end 80 mia. kroner på at installere de såkaldte røgrensere – »scrubbere« på flere tusinde handelsskibe.

De internationale krav fra IMO om, at der maksimalt må være 0,5 pct. svovl i skibenes brændstof, og hvis ikke i så fald skal de være forsynet med en »scrubber«, der kan vaske svovlen ud. Denne regel trådte i kraft ved indgangen til 2020.

I samme øjemed steg prisen kraftigt på lav-svovlholdige bunker-olie kraftigt i forhold til Heavy Fuel Oil, der indeholdende 3,5 procent svovl. Prisforskellen er således blevet udjævnet en smule i løbet af januar måned 2020, hvilket har haft stor indflydelse på tilbagebetalingstiden på den »røgrensende »Scrubber«, der stadig gør det yderst favorabelt istedet at rense røgen.

Trods det økonomisk rentable i at investerer i en »Scrubber«, så mener flere, incl. interesseorganisationen Transport & Environment, at den seneste rapport bør få IMO til at skride til handling, og fratage rederierne tilladelelsen til at bruge »scrubbere«, specielt efter IMO ingen viden har om konsekvenserne for det menneskelige helbred og den efterfølgende forurening af fødekæden. En øget brug af »Scrubbere«, vil overtid afgive så store mængder aromatiske kulbrinter der ophober sig i sedimenter over tid og som ingen med sikkerhed ved, hvilke påvirkninger det menneskelige helbred vil få.

En ting er dog sikkert, flere studier har tidligere påvist, at risikoen med udledningen fra »Scrubbere«, ikke er forbundet med nogen nævneværdig risiko, men den seneste forskning fra IVL Svenska Miljöinstitutet har  dog vist, at små organismer i havet som vandlopper, der er en vigtig og meget central del af fødekæden, reagerer kraftigt på vaskevandet.

Miljøinstituttet påpegede dengang, at flere af partikel-urenhederne i vaskevandet, hurtigt bliver nedbrudt, og selvom de er ekstremt og akut meget giftige, er der ikke nogen risiko forbundet med, at et enkelt skib med en aktiv »scrubber« passerer forbi. Målt i størrelse, syntes problemet er være størst i sejlrender, flodmundinger samt i havnene. »Men et faktum er det, at når havmiljøet udsættes for »scrubber-vand, så lider biodiversiteten,« understreger maritim økotoxikolog på IVL (Det Svenske Miljøinstitut) samt medforfatter til rapporten, Kerstin Magnusson.