Rationsfiskerier for FKA-fartøjer


For at et FKA-fartøj kan deltage i rationsfiskeri, er det et krav, at der for fartøjet er ansøgt om tilladelse og, at en sådan er udstedt af Fiskeridirektoratet. Dette gælder uanset om fartøjet er tildelt årsmængde af pågældende kvote eller ej. Er fartøjet tildelt årsmængde af den pågældende kvote kan tilladelse til rationsfiskeri tidligst søges og opnås, når 95 % af fartøjets pågældende årsmængde er opfisket.

I de for FKA-fartøjer allerede igangsatte rationsfiskerier af rødspætte og laks i Østersøen og Bælterne er deltagelse forbudt, dersom der ikke senest den 13. februar er ansøgt om tilladelse og udstedt en sådan af Fiskeridirektoratet.

Uanset § 130, stk. 4 i Reguleringsbekendtgørelsen er det tilladt FKA-fartøjer, der deltager i puljefiskeri og hvor puljen råder over årsmængde af en given kvote at deltage i rationsfiskeri, uanset puljens årsmængde af den givne kvote ikke er opfisket med 95 %. Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri for sådanne fartøjer skal også underskrives af den for puljen befuldmægtigede (puljenbestyren).

Kullerfiskeri i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Indenfor 50 % af den danske disponible mængde kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne åbnes hermed for et rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret. FKA-fartøjer må først påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Nærmere vilkår for bytte af torsk mellem øst- og vestkvoten i Østersøen.
Ved bilag 6 meddelelse af den 25. januar 2007 fastsattes en række nærmere vilkår for bytter af torsk i Østersøen mellem øst- og vestkvoten. Denne meddelelses punkt 2 ændres således, at alle mængder, uanset mængden ikke er i hele tons, kan stilles til rådighed for bytte mellem øst- og vestkvoten.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006, § 2, jf. bilag 6”