Produktion af dansk fiskeolie til konsummarkedet – hvordan

Produktion af dansk fiskeolie til konsummarkedet – hvordan

En artikel af Marine Ingredients Denmark, taget fra casebeskrivelsen for bio-økonomi i Danmark, baseret på den blå biomasse.

I artiklen står der blandt andet..

Danmark er en globalt førende producent af fiskeolie. De danske fiskemels- og fiskeoliefabrikker havde en samlet produktion i 2015 på 55.421 tons fiskeolie, fremstillet dels af friskfangede ferske fisk fra Nordsøen, Nordatlanten og Østersøen, dels af afskær fra konsumindustrien.

Der er en stigende international efterspørgsel efter fiskeolie anvendt som kosttilskud. Fiskeolie indeholder flerumættede, langkædede fedtsyrer, de såkaldte omega 3-fedtsyrer, som har en række dokumenterede gavnlige egenskaber.

  • Fiskemel- og fiskeoliefabrikkerne køber mellem 700.000 – 1 mio. tons fisk årligt fra danske og udenlandske fiskere.
  • Danmark har over 90% af EU’s samlede kvoter af proteinfisk, dvs. små, olieholdige fisk som tobis, blåhvilling og brisling, med begrænset eller ingen efterspørgsel til direkte konsum.
  • Fabrikkerne køber ca. 100.000 tons afskær fra konsumindustrien årligt.

De danske producenter har i dag ikke adgang til markedet for kosttilskud, men kan udelukkende afsætte fiskeolie til foderbrug. Samtidig er den fiskeolie, der i EU anvendes til kosttilskud, importeret fra tredjelande.

Værdien af fiskeolie til human brug (kosttilskud) er ca. det dobbelte af værdien til foderbrug. Der ligger således en meget stor potentiel værdiforøgelse i at sikre de danske producenter adgang til at afsætte deres fiskeolie til human brug på baggrund af konkrete kvalitetskrav til råvarerne og analyser af slutprodukterne.

Den potentielle værdiforøgelse for 2015 ved et salg af dansk fiskeolie til det humangodkendte marked var på ca. 55 mio. dollars.

Barrierer

Gældende EU-regulering er den centrale barriere for at sikre optimalt udbytte af den meget store blå biomasse, som fiskemel- og fiskeolieproducenterne forarbejder. Biproduktforordningen, 1069/2009, og Kommissionens gennemførelsesbestemmelser, 142/2011, præciserer, at ”animalske biprodukter, som ikke er bestemt til direkte konsum, er en potentiel risikokilde for folke- og dyresundheden”. ”Vanddyr, der landes til kommercielle formål”, er omfattet af forordningen.

Virksomhederne er, i overensstemmelse hermed, godkendt af Fødevarestyrelsen til at forarbejde såkaldt ”kategori 3-materiale” fra havdyr, undtagen havpattedyr.

Principielt medfører godkendelsen som kategoriR11;3-anlæg blandt andet, at den fiskeolie eller andre produkter, som virksomheden fremstiller, ikke kan opgraderes til produkter godkendt til human konsum.

Selv når der forarbejdes råvarer, som er konsumegnede og landet af konsumgodkendte fartøjer, kan der ikke produceres konsumgodkendt olie.

Anbefalinger

Fiskeolie er et højt raffineret produkt og er tidligere anvendt til fremstilling af margarine.

Vi ser ingen risiko for folkesundheden ved at tillade at fiskeolie produceret på de nuværende produktionsanlæg, af enten afskær fra konsumindustrien eller direkte landinger af fersk fisk, og som i øvrigt lever op til kravene i hygiejneforordningen vedr. friskhed, anvendes til viderefremstilling af olie til human brug.

Hvis man fra dansk side vil gøre alvor af at udnytte det fulde potentiale i den blå biomasse, bør man arbejde målrettet for at ændre de reguleringsmæssige barrierer for derved at opnå den størst mulige økonomiske værdi af biomassen.

En virksomhed kan være godkendt som både fødevare-, foder- og animalsk biproduktvirksomhed. Håndteringen af de forskellige typer produkter skal ske fysisk eller tidsmæssigt adskilt, så der ikke er risiko for forurening af fødevarer og foder. Erfaringen viser, at der ikke er rentabilitet i at oprette fysisk adskilte produktionsfaciliteter, der kan producere henholdsvis efter foderlovgivningen og fødevarelovgivningen.

Danmark bør sikre, at man, på de eksisterende produktionsanlæg, kan producere olie til konsumanvendelse. Der bør fastlægges konkrete krav til den tidsmæssige adskillelse af produktionen, som sammen med krav til råvarens kvalitet (fisken skal være konsumegnet), og konkrete kvalitetsanalyser af produktet (olien), muliggør, at produktet kan opklassificeres til konsumanvendelse.