Norske opdrætslaks undersøges nu for radioaktivitet

Norske opdrætslaks undersøges nu for radioaktivitet

For første gang bliver nu også norsk opdrætslaks tjekket for radioaktive stoffer i den helt stor skala, det skriver Det Norske Havforskningsinstitut.

Niveauerne af radioaktiv forurening i vilde laks i de norske havområder har varieret fra ikke målbare værdier til målbare værdier på 3,2 becquerel pr. kilo (Bq/kg) de sidste 25 år. Tallene er dog for nedadgående.

Norske forskere undersøger også fodret

»Kysten er generelt undersøgt i al for ringe grad og vi har kun en begrænset mængde viden og data på opdrætsfisk og foder. Derfor er der behov for en bedre viden om niveauerne af radioaktiv forurening i kystområderne og på tilførslerne fra land, og her vil de nye undersøgelser bidrage væsentligt,« siger Hilde Elise Heldal fra faggruppe »miljøkemi« på det Norske Havforskningsinstitut.

Havforskningsinstituttet samarbejder tæt med den norske Stats stråleværn om overvågingen af radioaktiv forurening i vilde fisk og fiskeprodukter, under det nationale overvågningsprogram RAME.

Meget lave værdier af radioaktivitet

Forskerne skal desuden undersøge niveuerne af en række menneskeskabte og naturlige radioaktive stoffer i laks fra 100 opdrætsanlæg i Norge, fra Agder området i syd til Finmarken i Nord. Den norske forsker Hilde Elise Heldal fortæller videre, at niveuerne i opdrætslaksen pt, holder sig langt under grænseværdierne på 800 Bq/kg. Græseværdien gælder for fødevare og blev bestemt af Mad-tilsynet efter Tsjernobyl-ulykken i 1996.

Forventninger er ikke at finde store afvigelser af radioaktivitet i laksene fra havdambrug og til niveauerne hos de vilde fisk, der lever i de åbne have. Men det er bydende nødvendigt at få klarlagt niveauerne, for både fiskeriet og fiskeindustrien skyld, da begge er meget afhængige af et godt ry og omdømme.

Potentielle forureningskilder

Hun fortæller at dataerne, som for tiden samles ind, bliver så stort, at det også giver en unik mulighed til at gennemføre geografiske sammenligninger. Særlig i de Nordlige områder findes der potentielle kilder til radioaktiv forurenning i det marine miljø. Blandt andet ligger der i området et atomubådsvrag og der er tilsvarende dumpet radioaktivt affald i Barentshavet.

»En ulykke, som medfører radioaktive udslip, kan også ske langs norskekysten. Derfor er det vigtigt at have en god dokumentastion på niveauerne før et eventuelt udslip,« påpeger Hilde Elise Heldal.

I Undersøgelsen deltager også NIFES på opfordring af Det Norske Madtilsyn og endelige resultater offentliggøres til foråret 2017.