Naturstyrelsen i kovending mht. råstofindvindingen

Naturstyrelsen i kovending mht. råstofindvindingen

Der er udsendt invitation til deltagelse i arbejdet med ændringer af miljøundersøgelseskrav og vurderingskriterier for VVM – redegørelse (vurdering af virkning på miljøet) i forbindelse med råstofindvinding på havet.

Nye toner i Naturstyrelsen, der med denne handling, helt givet tager noget af luften ud af ballonen, når snakken fremtidigt skal omhandle råstofindvinding i vores bælter og indre farvande.

Der kigges på specifikke regler

Når der skal ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer på havet, skal der i henhold til råstofloven foretages en geologisk og miljømæssig efterforskning og miljøvurdering af områderne.
Kravene hertil fremgår i dag af bekendtgørelse nr. 1169 af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer (ansøgningsbekendtgørelsen). Der er bl.a. i bekendtgørelsen fastsat krav til de råstofgeologiske og miljømæssige undersøgelser og vurderinger, der skal foretages, og som er en betingelse for, at Naturstyrelsen kan behandle en ansøgning om indvindingstilladelse.

*Naturstyrelsen har igangsat en gennemgang af disse krav med henblik på at vurdere, om de er relevante og fyldestgørende. *

Reglerne om VVM-vurdering og VVM-screening af råstofindvinding på havet vil også blive gennemgået som led i dette arbejde. Disse regler findes i dag i en særskilt bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM). 
Resultatet af arbejdet skal indgå i en revision og eventuelt sammenskrivning af ansøgningsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen, som skal følge op på den ændring af råstofloven, som miljøministeren netop har fremsat forslag om for Folketinget, og som forventes at træde i kraft den 1. juli 2015.

Naturstyrelsen inviterer hermed de parter, der er opført på vedlagte liste, til at indgå i arbejdet. Arbejdet vil blive gennemført ved dels at afholde en større workshop, hvor alle parter på listen kan deltage, dels en følgegruppe med deltagelse af et mere begrænset antal repræsentanter for relevante myndigheder, organisationer, rådgivere og forskningsinstitutioner m.v.

Følgende inviteres til følgegruppen

Med henblik på at etablere følgegruppen skal Naturstyrelsen bede om, at de inviterede parter indbyrdes koordinerer og fremsender besked om, hvem der skal repræsenterer de forskellige grupper i forhold til følgende fordeling:

  • 4 medlemmer fra råstofbranchen
  • 2 medlemmer fra de grønne organisationer
  • 2 medlemmer fra fiskeriforeninger/-organisationer
  • 1 medlem fra de rådgivere der udarbejder miljøundersøgelserne

Derudover vil Naturstyrelsen invitere repræsentanter fra andre myndigheder og forskningsinstitutioner til at deltage i arbejdet.

Tilmelding af medlemmer skal indsendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse nst@nst.dk med kopi til undertegnede senest torsdag den 8. januar 2015.