Har NaturErhvervstyrelsen en skjult dagsorden for Kystfiskerudvalget

Har NaturErhvervstyrelsen en skjult dagsorden for Kystfiskerudvalget

NaturErhvervstyrelsen har med en teknisk manøvre sat Kystfiskerudvalget ud af drift, ved at fratage dem, både deres konsulent og dermed også deres sekretariatsbistand.

Styrelsen har tidligere i år afskediget den nyværende Kystfiskerfacilitator til fratræden den 1. juli 2014, hvilket er et halvt år før tid.

Samtidig har man annulleret det igangværende udbud efter ny kystfiskerfacilitator. Det er sat i bero indtil videre, med den begrundelse, at ansøgningen og opgavebeskrivelsen ikke i tilstrækkelig grad har afspejlet det konkrete behov og tilbudsgivers evne til, at virke som katalysator for projekter vedrørende kystfiskeriet ud fra en helhedsbetragtning, hvor kystfiskerne og kystfiskererhvervet indgår som en del af værdikæden. Ud over dette prioriterer Styrelsen pludseligt evnen til at arbejde i og med netværk, meget højere.

Tilbage står et amputeret Kystfiskerudvalg, der således med et slag er sat udenfor indflydelse, da medlemmer af Kystfiskerudvalget alle er erhvervsaktive på havet og derfor ikke i tilstrækkelig grad, har samme mulighed for at arbejde, som enhver anden medlemsvalgt med liberalt erhverv og faste arbejdstider og -adresse.

Formanden for Kystfiskerudvalget Niels Bjerregaard, har den sidste tid forgæves forsøgt at henlede først og fremmest NaturErhvervstyrelsens opmærksomhed på denne problemstilling og sidenhen også Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Men henvendelsen forsinkes af en omstændig procedure, hvor udvalgssekretariatet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, først har omdelt henvendelsen til udvalgets medlemmer, hvorefter udvalget efterfølgende har bedt om ministerens kommentar, som derfor igen er sendt videre osv..

Valget til Kystfiskerudvalget er sat på stand by og med en uafklaret situation, må man sige at kystfiskernes stemme i det offentlige rum, mere eller mindre er forstummet. Kigger man på hvorledes det kystnære fiskeri i øjeblikket kæmper for deres liv, undre det, at en offentlig institution i den grad med en teknisk manøvre, kan fratage Kystfiskerudvalgets samlende kraft som kystfiskerfacilitator har fungeret som og på den måde tilsidesætte en demokratisk proces i udvalget, som ikke kan lade sig gøre uden sekretærbistand.

FiskerForum.com