Mulighed for år til år fleksibilitet

Mulighed for år til år fleksibilitet

Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2017 til 2018 for visse kvoter.

Overførsel af årsmængde fra 2017 til 2018.

For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande er der mulighed for at overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2017 til 2018. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af 2017:

 • Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)
 • Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)
 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • Atlanto-skandisk sild (HER/1/2-)
 • Brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)
 • Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)
 • Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)
 • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)
 • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)
 • Makrel i vestlige farvande (MAC/2CX14-)
 • Blåhvilling (WHB/1X14)
 • Havgalt (BOR/678)
 • Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)

1). Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2018, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2018, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2). Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2018 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@lfst.dk) i hænde senest den 31. januar 2018.

I ansøgningen skal angives den forventede uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2018. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2017, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2017.

3). For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2018, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2017, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2017.

4). Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2018, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Fiskeri på årsmængden for 2018 allerede i 2017

Fartøjer, der råder over IOK af følgende bestande kan efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK i 2017 med op til 10 %, og denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2018, uanset om fartøjet har skiftet ejer:

 • Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)
 • Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)
 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • Atlanto-skandinavisk sild (HER/1/2-)
 • Brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)
 • Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)
 • Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)
 • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)
 • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)
 • Blåhvilling i alle farvande (WHB/1X14)
 • Havgalt (BOR/678)
 • Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til (licensadm@lfst.dk).

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 8. december 2017