Millioner til lukning af gamle dambrug

Millioner til lukning af gamle dambrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter ca. 47 mio. kroner til opkøb og lukning af ældre dambrug. Det vil bidrage til renere vand og bedre natur med flere fisk vandløbene, der nu kan svømme frit.

Inden længe vil der være skabt fri passage ved Ansager Mølle Dambrug. Det sker ved, at spærringen ved dambruget bliver fjernet, så havørreder og laks kan vandre længere op i Ansager Å for at gyde. Dambruget er opkøbt af Varde Kommune med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Den slags projekter ønsker miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sig flere af, og derfor åbner han nu en tilskudsordning, hvor kommunerne kan få støtte til at opkøbe gamle dambrug. Der er afsat 46,8 mio. kroner, og tidligere har kommunerne fået ca. 30 mio. kroner og lukket 27 dambrug.

  • Tilskudsordningen er et rigtig fornuftigt skridt mod et bedre vandmiljø i Danmark. Både laks og ørred vil kunne bevæge sig friere, når de ikke skal møde så mange forhindringer i åerne. Det vil glæde lystfiskerne. Og vi kan alle glæde os over renere vand, fordi vi får færre næringsstoffer fra fiskeproduktionen. Vi går ind og skubber på en udvikling mod moderne dambrug, der er mere miljørigtige. Vi får meget miljø for pengene ved at opkøbe og lukke de gamle anlæg – og med den samlede politik på området, får vi faktisk også produceret flere fisk på en bæredygtig måde, siger miljø– og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Flere fisk fra effektive dambrug

Målet med tilskudsordningen er at skabe bedre vandmiljø, ikke at reducere produktionen af fisk. Ved at få dambrugserhvervet over på mere moderne og miljøvenlige anlæg kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Derfor indgår det også i vækstplanen for akvakultur – Dansk akvakultur i vækst, at moderne og effektive dambrug kan få ekstra kvælstofkvoter.

  • I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi glade for, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har valgt at afsætte knap 47 mio. kroner til opkøb af ældre dambrug. Det er et vigtigt indsatsområde, der både forbedrer ørredens frie bevægelighed mellem vandløb og hav samt en bedre vandkvalitet i de vandsystemer, hvor dambrugene nedlægges, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen.

Kommunerne kan i år og frem til 2021 indgå frivillige aftaler med ejere om ophør af drift af dambrug.

Traditionelle dambrug påvirker miljøet på flere måder:
De kræver meget vand, som man opnår ved at opstemme vand fra et vandløb ved hjælp af et stemmeværk. Dermed spærres vandløbet, så fisk ikke kan passere frit.
De udleder næringsstoffer fra fiskeproduktionen, der belaster vandmiljøet med fosfor til søer og kvælstof til fjorde og kystvande. Lukning af ældre dambrug bidrager derfor til, at Danmark kan opfylde vandområdeplanerne.