Lovklammeri på Odense Fjord

Lovklammeri på Odense Fjord

Besynderligt retsligt efterspil bliver konsekvensen af en rutinemæssig fiskerikontrol af fisker Hans Jacob Jensen med jollen O38 Caroline, på Odense Fjord.

Forhistorien er dog helt speciel og tankevækkende. Sagen kan i sidste ende med at handle om et ministeriums ret til, selektivt at sætte restriktioner op for et erhvervs- og kystfiskeri, der med intentionen i fiskeriloven og de gældende EU-regler, taler om beskyttelse af netop det erhvervsmæssige kystfiskeri. Dette stiller spørgsmålet om Fødevareministeren i tilstrækkelig grad har efterlevet dette, når ministeren så entydigt laver regler der i stedet beskytter juridisk tvivlsomme udsætningsprojekter i samme farvand.

Emsig kontrol på fjorden

Siddende i stævnen af båden, med benene svingende udover rælingen og ned i vandet, med en hastighed på omkring 25 knob, så dette særdeles faretruende ud, da den pågældende fiskerikontrollør, efter fisker Hans Jacob Jensens mening, meget nemt kunne være blevet revet ud af båden i høj fart. Den kåde Fiskerikontrollør, var den samme person, som tjekkede Kerteminde fiskerens garn og fangst af makrel.

O38 Caroline befandt sig på Odense Fjord og Kerteminde fiskeren havde på dette tidspunkt sat et stræk flydegarn (længde i alt 135 meter) og ville sætte yderligere et, da kontrollen lagde sig på siden af Hans Jacob Jensens båd.

Fiskekontrolløren gjorde Hans Jacob Jensen opmærksom på, “at man i Odense yderfjord
måtte fiske med i alt 135 meter garn, og hvis han allerede havde udsat 135 meter flydegarn i fjorden ville det være en overtrædelse af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn, inkl. De sydfynske øer (Ærø og Langeland) og det ville blive sanktioneret af Fiskerikontrollen”
Hans Jacob Jensen svarede “at kontrollen ikke havde ret til at hindre ham i at udøve hans erhverv, samt at hvis man sanktionerede hans fiskeri ville han gå i retten”

Mundtligt påbud og derefter konfiskation af flydegarnene

Kl. 10:35 fik Hans Jacob Jensen et mundtligt påbud af Fiskerikontrollen, om “ikke at
udsætte flere flydegarn i Odense fjord, da han allerede havde udsat de antal meter garn som var lovligt på stedet efter hans eget udsagn.
” Hans Jacob Jensen, svarede endnu engang “at hvis Fiskerikontrollen sanktionerede det, ville han gå i retten”

På spørgsmålet om fiskerikontrollen ville give en kontrolrapport, nægtede kontrollen dette og forbød i samme åndedrag, kystfiskeren at fiske yderligere. Noget der i relation til fiskeriloven og ifølge Hans Jacob Jensen, ingen hjelm har heri. Herefter fortsatte chikanen fra kontrollens side, med forbud mod at fiske resten af dagen, med en slet skjult trussel, ”hvem tror du dommeren tror mest på ? Jeg skriver bare du har nægtet kontrol,sa bliver bøden bare ekstra stor. Vi skal nok få stoppet dig.” Sluttede fiskerikontrolløren sin bredside mod Hans Jacob Jensen.

Fiskerikontrollen sejlede lidt væk fra 038 Caroline, og herfra konstaterede man, at Hans Jacob Jensen fortsatte med at udsætte flydegarn. Fiskerikontrollen sejlede derpå tilbage til 038 Caroline, og fulgte udsætningen i en afstand på ca. 20 meter. Efter endt udsætning sejlede 038 og Hans Jacob Jensen til Bregnør havn og fiskerikontrollen konfiskerede derefter samtlige af O38 Carolines 7 garn sat på fjorden, tilbage var 8 garn som stod udenfor fjorden.

Der er åbenbart forskel på hvem kontrollen går efter

Fiskerikontrollen havde undervejs til Hans Jacob Jensens båd passeret ikke mindre end 4 store bundgarn, der alle stod i strid med §11 i bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn og ligeledes passerede samme kontrol, en fritidsfiskers garn, der var længere end Kerteminde fiskerens nordlige sæt garn, uden at gøre tilløb til anmærkning.

Retten har bestemt at Fiskerikontrollen skal levere alle garn tilbage.

I tirsdagens møde i rette bestemte dommeren at beslaglæggelsen ikke kan opretholdes. Fiskerikontrollen har overtrådt retsplejeloven. I går modtog fisker Hans Jacob Jensen alle sine garn igen. Fiskeren afventer nu stillingtagen til bøde og erstatning. Claus Wille og kontrolløren kan se frem til at blive politianmeldt for overtrædelse af straffeloven, da de forsøger at få fiskeren dømt uden der har været den påståede lovovertrædelse. Det materiale der er sendt til politiets anklager er behæftet med væsentlige fejl.

Vedrørende sagens videre forløb. 
Fisker Hans Jacob Jensen og hans advokat henholder sig til BEK nr. 278 af 24.03.2015. I henhold til § 96, stk. 2, er det tilladt at lande op til 400 kg. fra én fangstrejse pr. døgn, når ladningen er makrel.  Dette regelsæt er gældende for makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen og i norsk fiskeri-zone nord for 62o nord. 

For Odense Fjord er fastsat særlig fredningsbestemmelse i henhold til BEK nr. 188 af 21.02.2014. Som bekendt er det i § 10 bestemt, at der ikke må udøves fiskeri med garn med en samlet længde over 135 m. 

BEK nr. 188 er udstedt i medfør at § 30, stk. 1 m.fl., jf. LBKG nr. 978 af 26.09.2008. Denne LBKG er nu ændret, og hedder som seneste udgave LBKG nr. 568 af 21.05.2014. Denne lov indeholder en uændret § 30 i henhold til hvilken ministeren for fødevarer m.v. kan fastsætte regler om: 

1. Hel eller delvis fredning af nærmere angivne bestande og vandområder. 
2. Tilladte mindstemål på fisk. 
3. Total tilladte fangstmængder af nærmere angivne bestande. 

Om dette stemmer overens med intentionen med fiskeriloven og gældende EU-regler, hvor kystfiskeri skal beskyttes, håndhæves tilstrækkeligt, når ministeren benytter reglerne til at beskytte lakse-/ørredyngel i Odense Fjord af hensyn til lystfiskere. 

Dette er en helt anden historie.