Kun mindre omsætningsnedgang for Thyborøn Havn 2012 trods katastrofal tobissæson

Kun mindre omsætningsnedgang for Thyborøn Havn 2012 trods katastrofal tobissæson

På havnebestyrelsens møde den 27. februar blev Thyborøn Havns regnskab for 2012 vedtaget, og indstilles nu til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Omsætningen blev 29.2 mio. kr. hvilket er et fald på 3,7 % i forhold til året før.
Den faldende omsætning skyldes en katastrofal tobissæson, med manglende landinger for ca. 200 mio. kr.. På baggrund af de foreliggende udmeldinger om tobiskvoterne for 2013 er der forventninger til en pæn fremgang her.

På godssiden blev det igen et år med fremgang, og godsomsætningen landede på 1.062 t. tons efter en fremgang på 25,9 %.

Det er Havnebestyrelsens opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende, og man glæder sig især over at der i 2012 er investeret for 30 mio. kr. af Havnens egne midler i fornyelser og udvidelser af Havnens anlæg.

Herudover er der også, som besluttet i Havnepakke II, lavet forundersøgelser på mulighederne for forbedrede vejforbindelser til Thyborøn Havn, samt mulighederne for at øge vanddybden til permanent 10 meters vanddybde i Thyborøn Kanal.

Havnebestyrelsen håber naturligvis de gennemførte forundersøgelser skaber mulighed for en senere gennemførelse af de vigtige infrastrukturforbedringer.

Havnebestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til igangværende og fremtidige investeringer for dermed at sikre havnens fremtidige udvikling.

Thyborøn Havns egenkapital udgør 69.2 mio. kr.

Årets større anlægsinvesteringer.

I 2012 har de største investeringsprojekter været forstærkning af yderværkerne ved Sydhalen, en stor udvidelse af Konsumcenter samt en ombygning af en 150 meter lang strækning på Nordsøkaj til en vanddybde på 9 meter.

Fremtiden.
Bestyrelsen ser med optimisme frem til det kommende år, og vurderer at havnens omsætning i 2013 igen vil vise fremgang – ikke mindst på baggrund af forventninger om normale, eller måske endda rigtigt gode, landinger af tobis.

Også i de kommende år er det bestyrelsens klare opfattelse af mulighederne for den fremtidige udvikling – også for fiskeriet fra Thyborøn Havn – er særdeles gode, og bestyrelsen ser frem til at iværksætte flere nye initiativer.

For at forfølge mulighederne bedst muligt har Thyborøn Havn efter regnskabsårets afslutning ansat en maritim salgs- og marketingchef. Thyborøn Havn forventer hermed at kunne fortsætte den udstukne kurs mod en fortsat styrket position, som både fiskeri og godshavn.