Gennemstrømnings-sluse ved Thyborøn kan fjerne iltsvind

Gennemstrømnings-sluse ved Thyborøn kan fjerne iltsvind

Placere en kæmpe ventil i Limfjorden, ved Thyborøn Kanal og dette vil, ifølge Aalborg-forskere sørge for frisk gennemstrømmende og ilt-rigt vand, til den for tiden ilt-svinds-ramte Limfjord.

Det er webavisen Ingeniøren, der henviser til en undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet, ”Vandstande og saltholdighed i Limfjorden ved lukket Thyborøn Kanal” i 2012, der med en 3-dimensional edb-model MIKE3, udviklet af DHI Hørsholm, har målt og opdateret vandstand, strøm og saltholdighed i et beregningsnet, der har opdelt Limfjorden små delelementer og som arbejder med 3 modeller med henholdsvis 500 m², 1.000 m² og 1.500 m² vandgennemstrømning.

Problemet med Limfjorden er, at selv om Fjorden er åben mod Nordsøen og Kattegat, udskiftes vandet midt i Fjorden ikke. Derfor arbejder man i projektet med en sluse til skibstrafiken, også med en gennemstrømssluse, bygget ind i dæmningen, således vandudskiftningen bedre kan styres og optimalt styrere gennemløbet så udskiftningen sker fra vest mod øst, hvorved vandudskiftningen bliver meget større, end hvad man ser i dag.

Flere fordele ved en dæmning

Udover en forbedret vandkvalitet og øget iltning, får man også en betydeligt bedre stormflodssikring for hele Limfjorden og der vil være mindre behov for uddybning af sejlrender i Limfjorden, fordi man kan undgå lange perioder med lavvande.

Meget taler for en dæmning, men trods Aalborg-forskernes forslag, har det desværre lange udsigter med en egentlig debat, da Miljøminister Kirsten Brosbøl har sat Kystdirektoratet til at lave en analyse af hele landets kyststrækninger, som først skal afleveres i slutningen af 2015.

Læs rapporten fra Aalborg-forskerne her