Forskrift om stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen i 2010

Fiskeridirektoratet har 10. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskift av 17. desember 2009 om regulering av fisket etter øyepål i 2010 § 7 andre ledd fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Stopp i fisket
Norsk fiske etter øyepål i EU-sonen stoppes tirsdag 10. august 2010 kl 21.00. Siste frist for innmelding av fangst fra EU-sonen til Norges Sildesalgslag er 10. august 2010 kl 23.59.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

TM/IAA

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 pelagisk