Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Sva

Fiskeridirektoratet har den 27. august 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. august 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43:

KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. Virkeområde
Denne forskrift gjelder i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlastning. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

KAPITTEL II. POSISJONSRAPPORTERING

§ 2 Posisjonsrapportering
Fartøy som nevnt i § 1 på eller over 24 meter største lengde og som oppholder seg i Svalbards territorialfarvann, skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr og skal være underlagt automatisk sporing fra Fiskeridirektoratet eller være underlagt automatisk sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet, minst 1 gang per time.

Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

a) Entydig identifikasjon av fartøyet,
b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
d) fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

§ 3 Krav til posisjonsrapporteringsutstyr
Fartøyet skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing i Svalbards territorialfarvann.

Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

KAPITTEL III. RAPPORTERING

§ 4 Krav til rapportering
Fartøy som nevnt i § 1 skal sende meldinger angitt i §§ 5-11 til Fiskeridirektoratet.

Slike meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratet på en av følgende måter:

a) per telefaks til Fiskeridirektoratet, eller
b) elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC).

Dersom meldingene sendes elektronisk skal det være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer tilfredsstillende.