Fiskeskjul for Smålandsfarvandets fisk

Fiskeskjul for Smålandsfarvandets fisk

Smålandsfarvandets mange frodige og righoldige stenrev er nu kortlagt, så de kan blive bedre beskyttet.

Alene i Smålandsfarvandet omkring Lolland, Falster og Møn ligger syv områder med stenrev, med et righoldigt fiske og dyreliv samt en god og sund vegation. Revenes præcise størrelse og placering er først nu blevet opmålt og indtegnet i en rapport som kortlægger alle Smålandsfarvandets Rev DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.)

Videooptagelser fra området viser stenrevene, som små øer af sten på vidtstrakte sletter af grønt ålegræs.

Kortlægningen omfatter rev og sandbanker indenfor de beskyttede Natura 2000-områder, og derudover er flere rev i blandt andet Storebælts området blevet opmålt.

Revene er vigtige leve- og ynglesteder for planter og dyr.

Stenrevene spiller en vigtig rolle for naturen i havet, da revene er leve- og ynglested for planter og dyr, som søanemoner, tangplanter, havkarusse, torsk og kutling. Flere steder rejser de hulefyldte stenrev sig flere meter over sandbunden.

Oplysningerne om stenrevene bliver givet til NaturErhverstyrelsen, der gennemfører beskyttelsen af revene ved blandt andet at regulere fiskeri med bundtrawl ved revene.