EU/Norge aftale underskrevet

EU/Norge aftale underskrevet

EU og Norge er fredag den 2. december 2011 blevet enige om en omfattende aftale, der bl.a. indebærer fastlæggelse af fiskerimulighederne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for 2012.
Aftalen medfører både stigninger og reduktioner i kvoterne for fiskebestande af betydning for dansk fiskeri. Derudover er der lavet aftaler om blandt andet danske fartøjers adgang til fiskeri i norsk farvand i Nordsøen og det videre arbejde om en ny aftale for Skagerrak.

Forhandlingsresultaterne skal godkendes af EU’s fiskeriministre på rådsmødet den 15.-16. december 2011, hvor også fiskeriindsatsen i form af kW-dagene for 2012 skal fastlægges.

Kvote
For dansk fiskeri er nogle af de vigtigste forhandlingsresultater, at kvoterne for kuller, hvilling og rødspætter i Nordsøen i 2012 øges med 15 pct. i forhold til 2011. Torskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak i 2012 reduceres med 1 procent i forhold til 2011 og kvoten for mørksej i Nordsøen og Skagerrak skæres med 15 procent.

Den særlige torskekvote, som afsættes til kameraforsøg på danske fartøjer, vil også i 2012 udgøre 12 procent af Danmarks torskekvote i Nordsøen.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen finder, at forhandlingsresultatet generelt ser fornuftigt ud.
– Det er glædeligt, at den indsats, som der er gjort i de senere år for at sikre et rentabelt og bæredygtigt fiskeri sikrer mulighed for at øge kvoterne for visse bestande, udtaler Svend-Erik Andersen og fortsætter: – Det er dog beklageligt, at netop for mørksej, hvor fiskeriet igennem flere år er blevet fremhævet som bæredygtigt, er bestandsudviklingen sådan, at det er nødvendigt med en kvotenedsættelse. Det viser, at det ikke blot er fiskeriet, som der påvirker bestandsudviklingen.

For Skagerrak videreføres kvoterne for brisling og rødspætter uændret. Kvoter for kuller øges med 15 procent. Rejekvoterne i Skagerrak reduceres med 15 procent

– Forhandlingsresultatet er skuffende, hvad angår rødspætter i Skagerrak. Alt tyder på, at rødspætterne i Skagerrak har det lige så godt som i Nordsøen, så for danske fiskere er det aldeles uforståeligt, at kvoten i Skagerrak ikke også kan øges med 15 pct.
– Vi håber, at der nu er vilje til at arbejde med en flerårig forvaltningsplan for bestanden, hvilket Danmarks Fiskeriforening har presset på for’, påpeger Svend-Erik Andersen.

For sildefiskeriet er resultatet meget positivt. Sildekvoten i Nordsøen bliver mere end fordoblet til 405.000 tons.
Kvoten for bifangst-sild får en mindre stigning til 17.900 tons. Sildekvoten i Kattegat og Skagerrak øges med 50 procent til 45.000 tons og bifangstkvoten holdes uændret.

Det er samtidig aftalt, at Norge, Danmark og Sverige må fiske op til halvdelen af de sildekvoter, der er afsat i Kattegat-Skagerrak, i henholdsvis norsk farvand og EU-farvand i Nordsøen.

For tobisfiskeriet, som har stor betydning for dansk fiskeri, er det under forhandlingerne aftalt, at EU fastsætter en start-TAC på 200.000 t tobis i 2012, hvoraf EU får 180.000 t. Den endelige TAC forventes fastlagt i marts 2012.

Et gennembrud i forhandlingerne sikrer, at EUs flåde som noget nyt får permanent adgang til den vigtige sommerlodde i Grønlandsk farvand. Danske pelagiske fartøjer har traditionelt fisket mere end 95% af EUs loddekvote. Den endelige kvote fastsættes i foråret 2012.

Skagerrak
Det er som en del af forhandlingerne aftalt, at arbejdet med en ny aftale for fiskeriet i Skagerrak skal intensiveres.
– Den nuværende aftale udløber august 2012, så det haster med at få en ny aftale på plads, påpeger Svend-Erik Andersen.