Der er nu taget hul på nedbringelse af drivhusgasser fra skibsfarten

Der er nu taget hul på nedbringelse af drivhusgasser fra skibsfarten

Det har FN’s søfartsorganisation IMO vedtaget. Her blev man i sidste uge enige om en første strategi for reduktion af drivhusgasudledninger fra skibsmotorer. Med aftalen er der nu meldt et konkret mål ud om en reduktion på mindst 50 procent inden 2050.

Strategien er i følge den udsendte pressemeddelelse fra erhvervs- og vækstministeriet, første vigtige skridt på vejen til at reducere skibsfartens klima-aftryk. Nedbringelsen af emissioner fra skibsfarten med mindst 50 procent i 2050 og en vision om at udfase dem fuldstændigt snarest muligt i dette århundrede er et afgørende bidrag til Parisaftalens temperaturmålsætning.

Hvad betyder dette for fiskeriet

»Ikke noget umiddelbart,« fortæller salgchef Rasmus Søresen fra WestDiesel. »De motorer vi leverer til fiskeriet idag overholder alle gældende regler, men vi kigger selvfølgelig også i krystalkuglen, så vi altid er på forkant med reglerne. slutter Rasmus Sørensen overfor FiskerForum.

Indehaver af Hanstholm Olieforsyning Per Skovmose siger i en kommentar til IMO´s nye strategiplan. »På sigt ønsker man med den nye stategi, for nedbringelse af drivhusgasser fra skibsfarten, at begrænse Co2-udledningerne. Man må ikke forveksle Co2 udledningen med NoX og svovl-udledningerne, som for Marine Gas Oliernes vedkommende allerede overholder myndighedskravene, så godt godt og vel endda. Men Vi er selvfølgelig opmærksomme på myndighedskravene, når der konkret meldes ud hvilke reduktionstiltag man ønsker at indføre,« påpeger Per Skovmose til slut.

Per Ollikainen der er produktchef for Bulk Fuels ved DCC Energi, henviser overfor FiskerForum til IMO aftalen, der i det store hele flugter med EU´s egne forslag og regler for drivhusgasreduktion i skibssektoren. Du kan læse »Reducing emissions from the shipping sector« her.

Erhvervsministeren havde gerne set et mere ambitiøst Co2-mål

»Jeg er glad for, at IMO har udvist handlekraft og leveret en strategi. Det er afgørende for klimaet og for skibsfarten, at IMO reelt bidrager til at løse den samlede globale udfordring, som blev anerkendt med Parisaftalen. Med et mål om mindst at halvere udledningen af drivhusgasser fra skibe i 2050 indeholder strategien et konkret og vigtigt ambitionsniveau,« udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen, og tilføjer, »Danmark havde som et af de ambitiøse lande i forhandlingerne gerne set et endnu mere ambitiøst mål for strategien, men jeg mener, at man i IMO med denne aftale sender et klart signal til omverdenen om sektorens vilje til at bidrage til den globale klimaindsats.«

Som en stor søfartsnation har Danmark deltaget aktivt i forhandlingerne. Aftalen er vigtig for Danmark, da der nu kan blive sat fart på den grønne omstilling af skibsfarten, som dansk skibsfart allerede har arbejdet på i mange år.

Målet om at halvere skibsfartens drivhusgasudledninger i 2050 kræver naturligvis også konkrete reduktionstiltag. IMO vil derfor til efteråret udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde med tekniske tiltag, som skal følge op på strategien.

Den endelige Co2 mål vedtages først i 2023

Der er nu aftalt en første strategi, som realiserer det mål, IMO besluttede i 2016: En første strategi i 2018 med mål og principper, og et videre arbejde med at nå en endelig klimastrategi, der også skal konkretisere hvordan reduktionerne skal nås i praksis. Den endelige strategi indeholdende de konkrete tiltag vedtages i 2023.

Forhandlingerne om en klimastrategi for skibsfarten bygger på flere års drøftelser i regi af IMO’s miljøkomité, MEPC.

Kernen i strategien er:

  • En vision om at skibsfarten er forpligtet til at reducere drivhusgasemissioner og arbejder for at udfase dem hurtigst muligt i dette århundrede.
  • Et kortsigtet mål, der fokuserer på energieffektiviteten af nye og eksisterendes skibe. På kort sigt skal sektoren reducere emissioner med 40 procent per tons transporteret gods i 2030 sammenlignet med 2008-niveau.
  • Et langsigtet mål om, at sektoren, som minimum, skal halvere sine emissioner i 2050 sammenlignet med 2008-niveau.
  • En liste over mulige reduktionstiltag, som vil have en indvirkning på skibsfartens emissioner på henholdsvis kort, mellemlangt og lang sigt.

Det næste skridt i arbejdet er, at IMO i efteråret vil udarbejde en handlingsplan frem mod 2023 for det tekniske arbejde med at gennemføre reduktionstiltagene, som skal følge op på strategien.