De nuværende rammer må sprænges

De nuværende rammer må sprænges

Næste år, når andelsselskabet TripleNine Fish Protein omdannes til et aktieselskab, får hver af de nuværende andelshavere del i virksomhedens værdier, hvilket vil skærpe deres opmærksomhed omkring virksomhedens udvikling.
– Ud over afregningsprisen for den landede råvare er det naturligvis en betydelig formue, der på denne måde tilfalder den enkelte andelshaver i form af aktier, konstaterede adm. direktør Christian Bisgaard på TripleNine’s generalforsamling. – Men det betyder jo også, at de kommende aktionærer ikke kun vil være interesseret i størrelsen af den aktuelle afregningspris på de landede råvarer, men i høj grad også i aktiernes værdi og i den værditilvækst, der skabes i virksomheden.

– Derfor må virksomheden fortsat udvikles, og det vil blive nødvendigt at sprænge de nuværende rammer, fastslår Christian Bisgaard.

Tre indsatsområder
Han kan se i hvert fald tre indsatsområder, hvor der kan skabes øget udvikling for TripleNine.

Samarbejde og konsolidering
Christian Bisgaard peger først og fremmest på et øget samarbejde og en konsolidering i branchen, så den enkelte virksomhed kan opnå en styrke, der i fremtiden gør det muligt at fastholde en solid position i området omkring Nordsøen, Østersøen og Atlanten.

Herved åbnes også mulighed for produktion uden for Skandinavien, for eksempel i Sydamerika, Sydafrika og Kina.

– Nøgleordet i den forbindelse er ”råvarer”, fastslår Christian Bisgaard. – Hermed mener jeg, at en fiskemelsfabrik udelukkende kan drives i de områder, hvor der er tilgængelighed af ressourcer.

– Dette kan så kombineres med en tæt placering på et betydende marked for fiskemel, hvilket er tilfældet med Kina, som vi i år er kommet rigtig godt i gang med, hvad angår eksport af fiskemel, tilføjer han.

Produktudvikling
Et andet indsatsområde er udvikling af nye produkter. Her ser Christian Bisgaard specielt store muligheder i produktion af marine phospholipider, der kan benyttes i kapsler som et helsekostprodukt.

TripleNine Pharma A/S er klar til produktion af phospholipider til humant brug.

Desuden har TripleNine fokus på udvikling af nye produkter til pet food industrien.

Sikring af råvaretilførsler
– Vi er også nødt til at gøre noget for at matche de lavere produktionsomkostninger, som vi oplever specielt i de norske fabrikker, fortsætter Christian Bisgaard. – Ellers vil vi ikke være konkurrencedygtige på det frie marked for råvarer, som vi vil befinde os på, når TripleNine bliver et aktieselskab uden de leveringsaftaler, som virksomheden hidtil har haft med sine andelshavere.

– Det bliver en udfordring for os i disse tider, hvor afgiftsskruen i Danmark strammes mere og mere. Men vi arbejder løbende med at nedbringe omkostningerne, så vi kan fastholde et råvaregrundlag for fabrikken i Thyborøn på mere end 300.000 tons om året, siger Christian Bisgaard.
TripleNine vil skabe sin egen råvarepool

I sin formandsberetning understregede bestyrelsesformand Anker Mejnertz, at det også er bestyrelsens klare holdning, at en forudsætning for, at TripleNine har en berettigelse fremover, er, at der er adgang til råvarer i tilstrækkelige mængder, dvs. minimum 300.000 tons pr. år.

Falder råvaremængden under det niveau, vil det blive meget vanskeligt at sænke omkostninger tilsvarende.

Når TripleNine overgår til aktieselskabsform, ophører andelshavernes femårige bindingsperiode. Bestyrelsen har derfor diskuteret, hvordan 999 kan sikre sig råvarer fremover. Forskellige muligheder er blevet drøftet:

Indgåelse af kontrakter på 1-2 års længde med udgangspunkt i priser på olie og mel
Ydelse af lån til leverandører med pant i fiskekvoter
Køb eller leje af fiskekvoter
Sikre bedst mulige forhold i Thyborøn for både der lander der
Garantere kapacitet i højsæson.
– Disse muligheder skal der arbejdes videre med, således at TripleNine kan skabe en egen råvarepool, sagde Anker Mejnertz.

Flere andelshavere bidrager med færre råvarer
Formanden oplyste i øvrigt, at antallet af andelshavere er steget fra 26 i 2010 til 38 i 2011. Men i samme periode er andelshavernes andel af den landede råvaremængde faldet fra 89 til 81%.

Det positive i dette er iflg. formanden, at ledelsen så får mulighed for at øve sig på den situation, der opstår allerede fra 2013, hvor TripleNine bliver et aktieselskab, der ikke kan være sikker på en fast leverance fra virksomhedens nuværende andelshavere. Så vil alle råvarer skulle hentes på det frie marked.

Strukturel udvikling og nye markeder
Anker Mejnertz kom også ind på behovet for løbende strukturel og markedsmæssig udvikling.

– TripleNine etablerede for få år siden et joint venture i Sydafrika omkring afsætning af sydafrikansk fiskemel. Siden har vi også etableret os i fiskeriet sammen med en lokal partner. Samlet set er det en god forretning, som gerne skulle udvikle sig i de kommende år, sagde Anker Mejnertz.

– TripleNine har i 2011 solgt fiskemel til Kina som et alternativ til Norge. Det giver nogle muligheder, at Kina er verdens langt største importør af fiskemel. Vi ser i øjeblikket meget på mulighederne for at etablere produktion i Kina, men det er en stor mundfuld for TripleNine alene.

– Blandt andet derfor kunne det være relevant at undersøge mulighederne for et samarbejde eller en fusion med en eller flere danske eller udenlandske fabrikker, og der er da også drøftelser i gang på dette område. Men der er endnu ikke nogen konkrete resultater, oplyste Anker Mejnertz på TripleNine’s generalforsamling.