Bilag 6 – Fiskeri i norsk økonomisk zone og færøske farvande fra 1. januar 2013

Fiskeri i norsk økonomisk zone og færøske farvande fra 1. januar 2013
Fiskeri i norsk økonomisk zone og færøske farvande fra 1. januar 2013

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en fiskeriaftale mellem EU og Norge for 2013 og der forventes ikke indgået en fiskeriaftale mellem EU og Færøerne for 2013. Fra den 1. januar 2013 og indtil videre må EU-fartøjer derfor ikke fiske i norsk økonomisk zone og i færøske farvande.

Som en undtagelse herfor vil det dog fortsat indtil og med den 31. januar 2013 være muligt for danske og svenske fartøjer at fiske i den norske del af Skagerrak. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der fra og med 1. januar 2013 er indført et discardforbud for følgende 15 arter i den norske del af Skagerrak:
Torsk
Kuller
Sild
Makrel
Dybhavsreje
Mørksej
Brisling
Hvilling
Kulmule
Lange
Havtaske
Lubbe
Skolæst
Byrkelange
Brosme

Norge har ligeledes med virkning fra 1. januar 2013 indført visse nye tekniske regler for fiskeriet i Skagerrak, herunder hævet den generelle maskestørrelse fra 90 mm til 120 mm, muliggjort fiskeri med maskestørrelser mellem 90 og 119 mm, hvis der benyttes sorteringspaneler/vinduer og indført obligatorisk brug af sorteringsrist ved rejefiskeri. For nærmere oplysning herom henvises til gældende norske regler (J-meldinger) og til Bekendtgørelse af 19. december 2012 om regulering af fiskeriet i 2013 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år, særligt § 36 og bilag 15.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2013

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com