Forskrift om endring av f-skrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 201

Melding fra fiskeridirektøren J-280-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 Erstatter: J-279-2010 Gyldig fra: 20. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 20. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 20. desember 2010 med hjemmel i Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 § 9 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 gjøres følgende endringer: § 4 andre ledd (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 5 10,00 – 20,99 meter 4 10 på eller over 21 meter 4 15 II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hinder av § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 111 tonn torsk i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 139 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 2 804 tonn torsk i Nordsjøen. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 89 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 4 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 - 14,99 meter 5 50 15,00 - 20,99 meter 10 100 på eller over 21,00 meter 20 200 Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 5 10,00 – 20,99 meter 4 10 på eller over 21 meter 4 15 Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 10 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 5 Bifangst Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. § 6 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 7 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene * Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

For.om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-279-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Erstatter: J-202-2010 Gyldig fra: 10. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 20. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 10. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 9 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 15. desember 2009 nr 1544 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endring: § 4 andre ledd (endret) skal lyde Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 13 10,00 – 20,99 meter 4 26 på eller over 21 meter 4 38 § 4 tredje ledd (nytt) skal lyde Maksimalkvotene i første og andre ledd oppheves fra og med 10. desember 2010. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 704 tonn torsk i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 85 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 155 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 3 437 tonn torsk i Nordsjøen. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 105 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 4 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 - 14,99 meter 5 77 15,00 - 20,99 meter 10 154 på eller over 21,00 meter 20 307 Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 13 10,00 – 20,99 meter 4 26 på eller over 21 meter 4 38 Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 7 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2010. Maksimalkvotene i første og andre ledd oppheves fra og med 10. desember 2010. § 5 Bifangst Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 25 % bifangst av torsk. Bifangst regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/ landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 24.00. § 6 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak for fartøy som erverves til utskifting av fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd som oppfyller vilkårene for bruk av leiefartøy. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. § 7 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. tm/ew Kategoriene * Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-276-2010 Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 Erstatter: J-269-2009 Gyldig fra: 17. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 17. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 17. desember 2010, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder: 1. I Nordsjøen, dvs. Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 2. I Skagerrak, dvs. avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter reker fiske og lande inntil: 1. 3570 tonn reker i Nordsjøen 3882 tonn reker i Skagerrak § 3 Periodisering Den samlede kvoten på 7452 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger: Periode: Periodekvote: 1. 1. januar – 30. april 2982 tonn 2. 1. mai – 31. august 2235 tonn 3. 1. september – 31. desember 2235tonn § 4 Maksimalkvote Fartøy som har adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak: Periode: Maksimalkvote: 1. 1. januar – 30. april 40 tonn 2. 1. mai – 31. august 30 tonn 3. 1. september – 31. desember 30 tonn Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket. § 5 Helgedagsfredning Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag. § 6 Kontroll Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og Kristiansand. § 7 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 8 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 9 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TH/EW Kategoriene * Sør for 62 annet

Fortsæt med at læse

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011. Den norske totalkvoten er på 5111 tonn torsk i Nordsjøen og 139 tonn i Skagerrak. Kvoten er i tråd med den vedtekne forvaltningsplanen. Bestandssituasjonen er framleis vanskeleg for torsk i Nordsjøen og det er også i 2011 nødvendig å vidareføre ei streng regulering av dette fisket. Dette medfører at eit direkte fiske etter torsk berre er tillete for fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar. Alt trålfiske vert framleis regulert med bifangstreglar. Bifangstavsetjinga til trålarane er fastsett til 1500 tonn. Reguleringa medfører at fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar kan drive eit direktefiske etter torsk innanfor ein gruppekvote på 2804 tonn i 2011. Det er fastsett maksimalkvotar for torskefisket med konvensjonelle reiskapar i Nordsjøen i 2011. Fartøy som har løyve til å delta i lukka gruppe og som er under 15 meter kan fiske inntil 50 tonn, fartøy mellom 15 og 21 meter kan fiske inntil 100 tonn og fartøy over 21 meter kan fiske inntil 200 tonn. Differensierte garanterte kvotar vert sett til høvesvis 5, 10 og 20 tonn. I open gruppe fartøy under 10 meter fiske inntil 5 tonn, fartøy mellom 10 og 21 meter kan fiske inntil 10 tonn og fartøy over 21 meter kan fiske inntil 15 tonn. Garanterte kvotar vert sett til 4 tonn for alle gruppene. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-265-2010 Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 Erstatter: J-35-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rødspette i følgende områder i 2011: a) I Nordsjøen, det vil si Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. b) I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil: a) 4 538 tonn i Nordsjøen b) 159 tonn i Skagerrak Alle kvanta i denne forskriften angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper kan fiske og lande inntil a) 200 tonn i Nordsjøen. b) 35 tonn i Skagerrak. § 4 Gruppekvoter for trålfartøy Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil: a) 4338 tonn i Nordsjøen. b) 124 tonn i Skagerrak. § 5 Maksimalkvoter for trålfartøy Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil: a) 1500 tonn i Nordsjøen. b) 35 tonn i Skagerrak. § 6 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

Regulerings-bekendtgørelsen 2011

Nu er Reguleringsbekendtgørelsen for 2011 udstedt. På baggrund af drøftelserne på mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. november 2010, og efterfølgende ændringsforslag, har Fiskeridirektoratet udarbejdet den endelige udgave af Reguleringsbekendtgørelsen for 2011.

Fortsæt med at læse

Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.

Melding fra fiskeridirektøren J-262-2010 Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord. Gyldig fra: 14. 12. 2010 Bergen, 14. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt: § 1 Forbudet mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes trer i kraft fra og med 3 januar 2011. § 2 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 3 Denne forskrift trer i kraft straks ESEW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010

Melding fra fiskeridirektøren J-232-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Erstatter: J-169-2010 Gyldig fra: 19. 11. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 19. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har 19. november 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 12 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2009 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 10 tredje ledd fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 21. desember 2009 nr. 1742 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endringer: § 5 tredje ledd (nytt) skal lyde: Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 6 andre ledd (nytt) skal lyde: Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 13 og 16 og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei sør for 62°N i 2010. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil 56 563 tonn sei sør for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i EU-sonen i ICES statistikkområdene IV og IIIa. Av dette kvantum avsettes 250 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Norske fartøy kan fiske 101 tonn i Færøyenes fiskerisone. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med not kan fiske og lande inntil 5500 tonn. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8000 tonn. Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 42 813 tonn, herunder kan: a) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 27 603 tonn. b) fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 8 025 tonn, hvorav 3000 tonn avsettes til dekning av bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket. c) fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 7 184 tonn. § 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn. Maksimalkvoten angitt i første setning oppheves fra og med 16. juni 2010. Fisket stoppes når gruppekvoten er oppfisket. § 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1680 tonn. Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn. Maksimalkvotene angitt i første og andre ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 1200 tonn. Maksimalkvotene angitt i første ledd oppheves fra og med 19. november 2010. § 7 Maksimalkvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket 325 tonn sei eller mer i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 500 tonn, faktor 1,0. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mindre enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 kan maksimalt fiske og lande inntil 250 tonn, faktor 0,5. Maksimalkvotene skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske. Maksimalkvotene angitt i første, andre og tredje ledd oppheves fra og med 20. august 2010. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. § 9 Bifangst Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. § 10 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 eller § 31 i lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. TM/EW Kategoriene Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læse

Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Melding fra fiskeridirektøren J-218-2010 Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (suk) Gyldig fra: 18. 10. 2010 Bergen, 21. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Alt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK-gruppen) stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 16.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 18. oktober 2010 kl 18.00. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse