Regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011. Den norske totalkvoten av nordsjøsild er på 62 001 tonn. Av dette skal 56 287 tonn fiskast i Nordsjøen og 4001 tonn i Skagerrak. Det er avsett eit kvantum på 1220 tonn til forskings- og undervisningskvotar og 1713 tonn til tredjeland. Den norske kvoten er fordelt med 4135 tonn til trålgruppa, 7000 tonn til kystfartøygruppa og 47 933 tonn til ringnotgruppa. Av ringnotgruppa sin del går 45 057 tonn til fartøy med ringnotløyve og 2876 tonn til SUK-gruppa. Det vert opna for eit direktefiske for trålgruppa, og det vert avsett 2000 tonn sild til å dekkje innblanding av sild i trålfangstane. Dersom bifangst av sild vert mindre enn 2000 tonn, kan Fiskeridirektoratet etter 1. desember 2011 opne for eit utvida direktefiske etter sild på det resterande kvantumet. Det vert avsett 150 tonn til fartøy i open gruppe i kystgruppa, med maksimalkvotar på 10 tonn. Kvotestigen for fartøy i lukka gruppe går frå 8,5 tonn med garantert kvantum på 5,7 tonn for fartøy under sju meter til 136 tonn med garantert kvantum på 91,2 tonn for fartøy mellom 21 meter og 21,35 meter. Det vert innført påmelding og loddtrekning for ringnotgruppa sitt fiske i Skagerrak. Påmeldingsfrist for dei som ønskjer å delta er måndag 3. januar 2011 kl. 1200. Påmeldinga skal sendast til Norges Sildesalgslag. Den særskilte turkvoteordninga for SUK-gruppa og kystgruppa vert oppheva. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011. Den norske totalkvoten av norsk vårgytande sild minkar frå 904 630 tonn i 2010 til 602 680 tonn i 2011. Av den norske totalkvoten er det avsett eit kvantum på 3000 tonn sild til forsking- og undervisningskvotar og 900 tonn sild til agnkvotar før fordeling på fartøygruppene. For dei 15 000 tonna sild som blir overførd til Russland får ringnot- og trålgruppa tilbake 48 000 tonn lodde. Kvotebytet vil såleis ikkje gjelde kystgruppa. Det er sett av 2000 tonn av kystflåten sin gruppekvote til fartøy som deltek i open gruppe før fordeling til fartøy i lukka gruppe. Fartøy i ringnotgruppa, trålgruppa og kystgruppa får ein maksimalkvote med eit garantert kvantum i 2011. Den norske kvoten er fordelt med 289 814 tonn til ringnotgruppa, 57 446 tonn til trålgruppa og 234 937 tonn til kystgruppa. Kystgruppa vil få fråtrekk på gruppekvoten for det kvantum som er overfiska i 2010 etter ordninga med kvotefleksibilitet. Kystgruppa vert delt inn i to lengdegrupper; fartøy med heimelslengde under 15 meter, og fartøy med heimelslengde på 15 meter og over. Gruppekvotane blir fastsette ut frå mengda kvotefaktorar tilhøyrande fartøy med heimelslengde under 15 meter, og fartøy med heimelslengde på 15 meter og over. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011

Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-261-2010 Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011. Erstatter: J-246-2009 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 14. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 36, 37 og 47, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Formål Formålet med denne forskriften er å observere og kartlegge bifangst i notfisket etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes. § 2 Forbud mot notfiske med lys Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om forbud mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes i statistikkområde 09 i tidsrommene januar - februar og oktober – desember i 2011. Fiskeridirektoratet kan endre tidsrom for forbud mot notfiske med lys. Når det er fastsatt forbud med hjemmel første ledd, kan fartøy bare ta utseiling, fiske, overføre fangst til lås, foreta opptak fra lås eller not og ilandføre fangst på de vilkårene som er fastsatt i denne forskriften. For kystbrislingfiske i fredningstiden gjelder forskrift av 13. november 1961 for fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild. § 3 Melding om utseiling (ut) Fartøy som vil fiske brisling (bri) eller sild (sil) øst for Lindesnes i forbudsperioder fastsatt med hjemmel i § 1 første ledd, skal sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 ved utseiling. Meldingen skal sendes fra det mobiltelefonnummeret som benyttes av fartøyet i den tiden observatørordningen pågår. Utseilingsmelding skal sendes ved hver utseiling. Dette gjelder også dersom fartøyet ikke oppnådde fangst i forbindelse med en tidligere meldt utseiling. Melding om utseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: ut fartøynavn registreringsmerke dato klokkeslett avgang eventuelt samfiskefartøy Eksempel: ut lollo a14b 0601 1500 kurt ut kurt a15c 0601 0930 lollo Ved samfiske gis melding om begge fartøy pr. tur. Én tur omfatter høsting, låssetting, opptak og ilandføring. § 4 Melding før overføring til lås (ov) Fartøy som låssetter skal i god tid før overføring sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om overføring fra not til lås, slik at observatør kan starte observasjon rett før kastet er avsluttet. Melding om overføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: ov fartøynavn tidspunkt for forventet overføring GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder art (bri eller sil,) antatt fangst i tonn eventuelt samfiskefartøy Eksempel ov lollo 0530 591031n 100927ø bri 20 kurt Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres. § 5 Melding før opptak fra not eller lås (op) Fartøy som skal håve direkte om bord skal i god tid sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før kastet er avsluttet. Fartøy som skal ta fangst fra lås om bord i fartøy, skal i god tid før opptak sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før opptak tar til. Melding om opptak skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: op fartøynavn tidspunkt for opptak GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder art (bri eller sil) antatt fangst i tonn eventuelt samfiskefartøy Eksempel: op lollo 0701 590011n 100730ø bri 20 kurt Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres. § 6 Ilandføring (la) Fartøy som fører fangst til mottak på land, skal i god tid før lossing av fartøyet sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om lossing, slik at observatør kan foreta observasjon fra lossingen starter. Melding om ilandføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: la fartøynavn tidspunkt for oppstart lossing mottakets navn eller GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder eventuelt samfiskefartøy Eksempel: la lollo 1100 (englevik )/603011n 140500ø kurt Observatør kan beslutte å unnlate observasjon, eller frafalle plikten for fartøy til å gi landingsmelding med hjemmel i denne paragraf. Slike vedtak må loggføres. § 7 Plikt til å følge anvisninger Fartøy skal følge anvisninger fra Fiskeridirektoratets observatør. § 8 Administrasjon av observatørordningen Observatørordningen administreres av Fiskeridirektoratet Region Sør. § 9 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§, 61, 62, 63, 64 OG 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011og gjelder til og med 31. desember 2011. ES/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av norsk vårgytende sild i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-258-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av norsk vårgytende sild i 2010 Gyldig fra: 09. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 13, § 16, § 22, § 27, § 36 og § 42 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 17. desember 2009 nr 1596 gjøres følgende endring: § 12 (nytt tredje ledd) skal lyde: Fartøy som fører egen fangst er fra 9. desember 2010 ikke begrenset av losset kvantum per tur. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 16, 22, 27, 36, og 42, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjonsvedtak av 11. februar 2000 nr 99: Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, fiske og lande inntil 894 630 tonn norsk vårgytende sild i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i EU-sonen, Færøyenes fiskerisone, Islands økonomiske sone og i internasjonalt farvann på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av dette kvantum avsettes 3090 tonn til forsknings og undervisningskvoter, samt 1000 tonn til agn. Av totalkvoten kan inntil 86 889 tonn fiskes i EU-sonen. Av totalkvoten kan inntil 34 758 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone. Av totalkvoten kan inntil 104 273 tonn fiskes i Islands økonomiske sone. § 3 Gruppekvote for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 464 974 tonn norsk vårgytende sild. § 4 Gruppekvote for trålfartøy Fartøy med adgang til å fiske med trål kan fiske og lande inntil 94 167 tonn norsk vårgytende sild. § 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 331 399 tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantum avsettes 2000 tonn til fartøy som har adgang til å delta med landnot eller garn i medhold av § 29 i forskrift av 27. november 2009 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften). § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske i 2010 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2011. Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene. Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % av kystfartøygruppens kvote i 2009 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvoten fastsatt i § 5 med et tilsvarende kvantum i 2010. Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen § 7 Fartøykvoter Fartøy med ringnottillatelse iht. § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra 0 – 4000 hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra 4000 – 6000 hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6000 – 10 000 hl 10 % av konsesjonskapasiteten over 10 000 hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Fartøy med ringnottillatelse som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2010. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2011. Fartøy som benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens § 15 i 2010 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. § 8 Partråling Uten hinder av forbudet i § 23 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2010. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Kapittel 3. Fiske i trålgruppen § 9 Fartøykvoter Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål iht. konsesjonsforskriftens § 2-20, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn + 50 % av bruttotonnasje fra 0 – 100 40 % av bruttotonnasje fra 101 – 200 30 % av bruttotonnasje fra 201 – 300 20 % av bruttotonnasje fra 301 – 400 10 % av bruttotonnasje fra 401 – 600 Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2010. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2011. Fartøy som benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens § 15 i 2010 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. § 10 Partråling Uten hinder av forbudet i § 23 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2010. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen § 11 Fartøykvoter Fartøy med adgang til å delta iht. § 28 i forskrift 27. november 2009 om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2010 (deltakelsesforskriften), kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild: Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten er satt til 66 tonn. Den garanterte kvoteenheten er satt til 50 tonn. Hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimalkvote (tonn) Herav garantert kvote (tonn) Fartøy under 7,00 m 1,25 82,50 62,50 Fartøy 7,0 – 7,99 m 1,88 124,08 94,00 Fartøy 8,0 – 8,99 m 2,50 165,00 125,00 Fartøy 9,0 – 9,99 m 3,75 247,50 187,50 Fartøy 10,0 – 10,99 m 4,38 289,08 219,00 Fartøy 11,0 – 11,99 m 5,00 330,00 250,00 Fartøy 12,0 – 12,99 m 5,63 371,58 281,50 Fartøy 13,0 – 13,99 m 6,25 412,50 312,50 Fartøy 14,0 – 14,99 m 7,50 495,00 375,00 Fartøy 15,0 – 15,99 m 8,05 531,30 402,50 Fartøy 16,0 – 16,99 m 8,48 559,68 424,00 Fartøy 17,0 – 17,99 m 9,00 594,00 450,00 Fartøy 18,0 – 18,99 m 10,0 660,00 500,00 Fartøy 19,0 – 19,99 m 11,0 726,00 550,00 Fartøy 20,0 – 20,99 m 12,0 792,00 600,00 Fartøy 21,0 – 21,99 m 13,5 891,00 675,00 Fartøy 22,0 – 22,99 m 15,0 990,00 750,00 Fartøy 23,0 – 23,99 m 16,5 1 089,00 825,00 Fartøy 24,0 – 24,99 m 18,0 1 188,00 900,00 Fartøy 25,0 – 25,99 m 19,5 1 287,00 975,00 Fartøy 26,0 m og over 21,0 1 386,00 1 050,00 Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe iht. deltakelsesforskriftens § 29, kan ikke ha en høyere kvote enn tilsvarende 7,5 kvotefaktorer. Faktoren beregnes etter fartøyets faktiske lengde. Fartøy med adgang til å delta iht. § 28 i deltakerforskriften kan overfiske den garanterte kvoten av norsk vårgytende sild med inntil 10 % i 2010. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2011. § 12 Særskilt turkvoteordning Fartøy som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur. Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote. Fartøy som fører egen fangst er fra 9. desember 2010 ikke begrenset av losset kvantum per tur. § 13 Partråling Uten hinder av forbudet i § 23 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens § 2-25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2010. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning til 1. mai 2010. Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel. § 14 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. § 15 Endring av hjemmelslengde for fartøy med største lengde på eller over 11 meter og hjemmelslengde mellom 10 og 10,99 meter Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. § 16 Samfiske i forbindelse med låssetting To notfartøy i kystfartøygruppen som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av 2 x 12 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. b) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2010. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 17 Landing til førings- eller kjøperfartøy Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Kapittel 5. Stengte områder § 18 Stengte områder i Nordland Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy på eller over 21,35 meter største lengde som fisker med not å fiske i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°18’ N 15°39’ Ø og 68°11’ N 15°36’ Ø (Offersøya – Tranøy). I nord er området avgrenset av en rett linje lands 68°40’ N tvers av Tjeldsundet. Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68°01,12’ N 16°11,62’ Ø til 68°00,95’ N 16°10,20’ Ø (Hestneset sør til Hellandsberg). § 19 Områdefastsettelser Uten hensyn til bestemmelsene i § 18, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i denne bestemmelsen etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor. § 20 Fiske sør for 62°N Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa. I området mellom 62°00’N og 60°30’N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 12 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N. Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Fangstene belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder. § 21 Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m. Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 18 – 20 kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder. Tilsvarende kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde i nærmere avgrensede områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor. Kapittel 6. Fellesbestemmelser § 22 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. Det kan også gjøres unntak for erstatningsfartøy som ikke har fisket andre kvoter enn de som har blitt tildelt for selgers fiske med dette fartøyet de siste to årene, regnet fra kjøpstidspunktet. Slikt unntak kan ikke gis for fiske i åpen gruppe. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. § 23 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til overføring av fangst som ikke er tatt om bord dersom fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet og er utrustet og bemannet for fiske. Utenfor sperrede områder kan fartøy i ringnotgruppen og trålgruppen overføre fangst som ikke er tatt om bord fra notkast/slep seg i mellom. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor. § 24 Bifangst Fiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst. Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50 % sild som bifangst regnet etter rommål. Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse, sei og uer. § 25 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 26 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild skal melde fra til Fiskeridirektoratet ved notsprenging på vedlagt skjema. Ved hendelser fra og med Nordland fylke og nordover sendes meldingen til Fiskeridirektoratet region Troms. Ved hendelser fra og med Nord-Trøndelag fylke og sørover sendes meldingen til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal. § 27 Bruk av føringsfartøy Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter norsk vårgytende sild. Fartøy som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor. § 28 Omregningsfaktorer for ombordprodusert sild Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten. Summen av alle leverte produkter, inklusive avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra ombordproduksjon av silderogn (biprodukter), må ikke overstige fartøykvoten. Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen. § 29 Agnfisket Innenfor grunnlinjene nord for 62°N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt. Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N. § 30 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. Kapittel 7. Straff og ikrafttredelse § 31 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 63 og 64 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 32 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. KK/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av norsk vårgytende sild i 2010

Forskrift om regulering av vassild i Norges økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-254-2010 Forskrift om regulering av vassild i Norges økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-113-2010 Gyldig fra: 09. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 10. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har 9. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande vassild i Norges økonomiske sone i 2011. § 2 Totalkvote Det enkelte fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 2-24, kan i Norges økonomiske sone innenfor en totalkvote på 12 000 tonn fiske og lande vassild. Av dette avsettes 300 tonn vassild til forskningsfangst. § 3 Åpningsdato Fisket etter vassild åpner 14. februar 2011. § 4 Periodekvote Innenfor kvoten på 11 700 tonn vassild avsettes en periodekvote på 2 340 tonn til fiske fra og med 1. juni 2011. § 5 Maksimalkvote Det enkelte fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse kan fiske og lande inntil 500 tonn vassild. § 6 Bifangst For fartøy som ikke har vassildtråltillatelse er det i Norges økonomiske sone tillatt å ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy med vassildtråltillatelse kan ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom maksimalkvoten er oppfisket eller det direkte fisket er stoppet. § 7 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 8 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta eller lande fangst som er fisket av annet fartøy. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvoten på 9 360 tonn vassild frem til og med 31. mai eller totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket, herunder endre maksimalkvotens størrelse. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 11 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av vassild i Norges økonomiske sone i 2011

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-246-2010 Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011 Erstatter: J-261-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. hø/ew Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann i 2011

Forskrift om stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-230-2010 Forskrift om stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse i 2010 Gyldig fra: 15. 11. 2010 Bergen, 18. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har den 15. november 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter vassild i Norges økonomisk sone i 2010 § 9 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse stoppes med virkning fra 15. november 2010 kl 20.00. Siste frist for levering av fangst er 16. november 2010 kl 24.00. § 2 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse i 2010

Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2010

Melding fra fiskeridirektøren J-224-2010 Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2010 Erstatter: J-240-2009 Gyldig fra: 09. 11. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 10. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har den 9. november 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fisket etter sild sør for 62°N for kystfartøy tilhørende lukket gruppe stoppes med virkning fra 10. november 2010 kl 08.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til 10. november 2010 kl 11.00. Uavhengig av denne stoppen kan kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fortsette fisket innenfor den garanterte kvoteenheten på 5,7 tonn. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2010