Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2010

Melding fra fiskeridirektøren J-224-2010 Forskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2010 Erstatter: J-240-2009 Gyldig fra: 09. 11. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 10. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har den 9. november 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fisket etter sild sør for 62°N for kystfartøy tilhørende lukket gruppe stoppes med virkning fra 10. november 2010 kl 08.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til 10. november 2010 kl 11.00. Uavhengig av denne stoppen kan kystfartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fortsette fisket innenfor den garanterte kvoteenheten på 5,7 tonn. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2010

Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Melding fra fiskeridirektøren J-218-2010 Forskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (suk) Gyldig fra: 18. 10. 2010 Bergen, 21. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Alt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK-gruppen) stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 16.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 18. oktober 2010 kl 18.00. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak for ringnotfartøy uten konsesjon.

Noreg, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått ein avtale om forvaltninga av norsk vårgytande s

Noreg, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått ein avtale om forvaltninga av norsk vårgytande sild for 2011. Totalkvoten neste år blir på 988 000 tonn. Noreg sin del av dette på 61 prosent ligg fast og utgjer 602 680 tonn.

Fortsæt med at læseNoreg, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått ein avtale om forvaltninga av norsk vårgytande s

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010

Melding fra fiskeridirektøren J-212-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 Erstatter: J-267-2009 Gyldig fra: 07. 10. 2010 Bergen, 12. 10. 2010 Fiskeridirektoratet har den 7. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 § 26 fastsatt følgende forskrift: I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 18. desember 2009 om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 gjøres følgende endring: I § 12 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta: Hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimalkvote (tonn) Herav garantert kvote (tonn) Fartøy under 7,0 meter 1 11,0 5,7 Fartøy 7,0 – 7,99 meter 2 22,0 11,4 Fartøy 8,0 - 8,99 meter 3 33,0 17,1 Fartøy 9,0 – 9,99 meter 4 44,0 22,8 Fartøy 10,0 – 10,99 meter 5 55,0 28,5 Fartøy 11,0 – 11,99 meter 6 66,0 34,2 Fartøy 12,0 – 12,99 meter 7 77,0 39,9 Fartøy 13,0 – 13,99 meter 8 88,0 45,6 Fartøy 14,0 – 14,99 meter 9 99,0 51,3 Fartøy 15,0 – 15,99 meter 10 110,0 57,0 Fartøy 16,0 – 16,99 meter 11 121,0 62,7 Fartøy 17,0 – 17,99 meter 12 132,0 68,4 Fartøy 18,0 – 18,99 meter 13 143,0 74,1 Fartøy 19,0 – 19,99 meter 14 154,0 79,8 Fartøy 20,0 – 20,99 meter 15 165,0 85,5 Fartøy 21,0 – 21,35 meter 16 176,0 91,2 II § 12 fjerde ledd (endret) skal lyde: Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 12,50 tonn sild. III Denne forskrift trer i kraft straks. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36, 37 og 42, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, fastsatt følgende forskrift: Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i Nordsjøen og Skagerrak. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak, fiske og lande totalt: 1) 46 440 tonn sild i Nordsjøen sør for 62°N, avgrenset i øst av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Av dette kvantumet avsettes 1220 tonn til forsknings- og undervisningsformål. 2) 4515 tonn sild i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. Skagerrak er avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr. § 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 36 898 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantumet kan inntil 33 594 tonn fiskes utenfor grunnlinene i Nordsjøen og inntil 3304 tonn utenfor 2 nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak. Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) kan fiske og lande inntil 2355 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan inntil 2144 tonn fiskes utenfor grunnlinjene i Nordsjøen og inntil 211 tonn utenfor 2 nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak. § 4 Gruppekvote for trålfartøy Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 3481 tonn sild i området som nevnt i § 2 nr. 1. § 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen sør for 62°N kan fiske og lande inntil 7000 tonn. Av dette kvantum kan: 1) fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe, jf. deltakerforskriften, fiske og lande inntil 6850 tonn. Av dette kvantum avsettes 500 tonn til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra 1. september. 2) fartøy med adgang til å delta åpen gruppe, jf. deltakerforskriften, fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn. Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen § 6 Fartøykvoter Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1.500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra 0 - 4.000 hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra 4.000 - 6.000 hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6.000 - 10.000 hl 10 % av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan oppheve fartøykvotene for fartøy med ringnottillatelse etter 1. desember. Fiskeridirektoratet kan oppheve fartøykvotene for ringonotfartøy uten konsesjon (SUK) etter 12. oktober. § 8 Forbud mot fiske med flytetrål i Skagerrak Det er forbudt å drive fiske med flytetrål i Skagerrak. Kapittel 3. Fiske i trålgruppen § 9 Bifangst av sild i fiske med småmasket trål I fiske med småmasket trål etter kolmule og øyepål sør for 62°N er det tillatt å ha inntil 20 % sild i vekt i det enkelte hal og ved landing. Ved fiske etter tobis med trål med en maskevidde mindre enn 16 m.m. er det likevel ikke tillatt å ha mer enn 10 % sild regnet i vekt av hele fangsten om bord og ved landing. § 10 Adgang til direktefiske etter sild Direkte fiske etter sild med trålfartøy er ikke tillatt. Dersom kvantum sild som medgår til bifangst i fisket med småmasket trål etter kolmule, øyepål og tobis blir mindre enn gruppekvoten som fastsatt i § 4, kan Fiskeridirektoratet fra og med 1. november åpne for et direkte fiske etter sild for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen av et eventuelt direktefiske etter sild. § 11 Partråling Uten hinder av forbudet i § 17 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2010. f) Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen § 12 Fartøykvoter Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta: Hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimalkvote (tonn) Herav garantert kvote (tonn) Fartøy under 7,0 meter 1 11,0 5,7 Fartøy 7,0 – 7,99 meter 2 22,0 11,4 Fartøy 8,0 - 8,99 meter 3 33,0 17,1 Fartøy 9,0 – 9,99 meter 4 44,0 22,8 Fartøy 10,0 – 10,99 meter 5 55,0 28,5 Fartøy 11,0 – 11,99 meter 6 66,0 34,2 Fartøy 12,0 – 12,99 meter 7 77,0 39,9 Fartøy 13,0 – 13,99 meter 8 88,0 45,6 Fartøy 14,0 – 14,99 meter 9 99,0 51,3 Fartøy 15,0 – 15,99 meter 10 110,0 57,0 Fartøy 16,0 – 16,99 meter 11 121,0 62,7 Fartøy 17,0 – 17,99 meter 12 132,0 68,4 Fartøy 18,0 – 18,99 meter 13 143,0 74,1 Fartøy 19,0 – 19,99 meter 14 154,0 79,8 Fartøy 20,0 – 20,99 meter 15 165,0 85,5 Fartøy 21,0 – 21,35 meter 16 176,0 91,2 Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe kan det enkelte fartøy likevel fortsette fiske innenfor en kvoteenhet på 5,7 tonn. Fra 1. september kan fartøy tilhørende lukket gruppe delta i et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak innenfor en totalkvote på 500 tonn. Hvert fartøy kan maksimalt fiske og lande inntil 100 tonn innenfor fartøykvoten angitt i tabellen ovenfor. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 12,50 tonn sild. Fartøy i åpen gruppe kan fortsette fisket selv om det innføres stopp i fisket for kystfartøygruppen. § 13 Samfiske i forbindelse med låssetting To notfartøy i kystfartøygruppen som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av 2 x 15 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til vedkommende salgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. b) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2010. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 14 Føring av samfisket fangst Fiskeridirektoratet kan gi adgang til føring av samfisket fangst til låssetting i Skagerrak. § 15 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. § 16 Endring av hjemmelslengde for fartøy med største lengde på eller over 11 meter og hjemmelslengde mellom 10 og 10,99 meter Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til om med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknaden om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. Kapittel 5. Fellesbestemmelser § 17 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. § 18 Særskilt turkvoteordning Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur. Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote. § 19 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Dette gjelder ikke for kystfartøy i åpen gruppe. § 20 Bifangst Ved fiske etter sild er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske etter hestmakrell er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster og ved landing. § 21 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 22 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy tilhørende ringnotgruppen og kystnotfartøy skal melde fra til Fiskeridirektoratet ved notsprenging. Meldingen sendes til Fiskeridirektoratet region Sør. § 23 Omregningsfaktorer for ombordprodusert sild Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten. Summen av alle leverte produkter, inklusive avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra ombordproduksjon av silderogn (biprodukter), må ikke overstige fartøykvoten. Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen. § 24 Fiske etter agn Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fiske etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy under 28 meter største lengde. Omsetning av fangsten er forbudt. § 25 Geografiske sperreområder I området mellom 62°00'N og 60°30'N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. Forbudet omfatter også norsk vårgytende sild. I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Forbudet i første punktum er ikke til hinder for et begrenset fiske for kystfartøy i den grad slik adgang følger av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2010. § 26 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. Kapittel 6. Straff og ikrafttredelse § 27 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 28 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2010

Gigant brøler i den biologiske rådgivning.

  • Post category:Forskning

Det viser sig at biologerne har undervurderet 2006 årgangen af Nordsø sild med ikke mindre end 75%. EU Kommissionen opfordres til omgående at hæve kvoten. Den samlede sildebestand i Nordsøen vurderes nu til at være 300.000 tons større end hidtil antaget. Hvor biologerne hidtil har anbefalet kvoter ud fra en bestand på 1mio. tons, anser man nu bestanden til at være 1,3 mio. tons.

Fortsæt med at læseGigant brøler i den biologiske rådgivning.

Fiskeriets bruttoindtjening januar til juni

I perioden januar til juli var bruttoindtjeningen ved det dan-ske fiskeri på 1.519 mio. kr., hvilket var 26 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 495.000 tons, hvilket var 2 % mere end i samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 57 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 909 mio. kr. De tilførte mængder var 7 % lavere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 15 %.

Fortsæt med at læseFiskeriets bruttoindtjening januar til juni