Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-293-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 Erstatter: J-287-2010 Gyldig fra: 27. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 29. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 27. desember 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 i § 32, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 20. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011, gjøres følgende endringer: § 16 sjette ledd (endret) skal lyde: Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16, 22, 27, 36, 37 og 39, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei fiske og lande inntil: 1) 310 253 tonn torsk i området nord for 62°N, 2) 146 750 tonn hyse i området nord for 62°N, og 3) 150 000 tonn sei i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N. I tillegg er det avsatt 7000 tonn torsk, 2000 tonn hyse og 800 tonn sei til forsknings- og undervisningsformål, 7000 tonn torsk og 800 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for Finnmark og 350 tonn sei til agnformål. Av torskekvantumet i første ledd nr. 1 er det avsatt 300 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levendefangst for levendelagring. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter for trålfartøy Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og lande inntil 100 735 tonn torsk, 55 765 tonn hyse og 55 500 tonn sei, hvorav 1000 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i industritrålfisket. Av disse kvanta kan: 1) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 99 985 tonn torsk, samt 55 015 tonn hyse og 44 400 tonn sei, og 2) fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 10 100 tonn sei. Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse som bifangst. § 4 Gruppekvote for notfartøy Notfartøy kan fiske og lande inntil 37 500 tonn sei. § 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap Fartøy som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 26 801 tonn torsk, 16 377 tonn hyse og 6 270 tonn sei, hvorav 750 tonn sei avsettes til bifangst. Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 162 534 tonn torsk, 67 329 tonn hyse og 42 750 tonn sei. Av gruppekvotene av torsk for konvensjonelle fartøy under 21 meter hjemmelslengde avsettes 6 000 tonn til bifangstordning. For fartøy med hjemmelslengde på 21 meter og over er den relative bifangstandelen gitt som fartøykvoter. Av gruppekvoten til fartøy i åpen gruppe avsettes 500 tonn til bifangstordning. Utover avsetninger til bifangst fordeles kvantumet av torsk på gruppene som følger: 1) Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 42 972 tonn torsk. 2) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 41 405 tonn torsk. 3) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 42 429 tonn torsk. 4) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 29 727 tonn torsk. Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande 19 383 tonn torsk, 7 279 tonn hyse og 7 980 tonn sei. KAPITTEL 2. FISKE MED TRÅL § 6 Kvoter i trålfisket etter torsk og hyse Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 1 137 tonn torsk og en maksimalkvote på 813 tonn hyse hvorav hvert fartøy har en garantert hysekvote på 626 tonn. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet. § 7 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei: Trålgruppe Faktor Maksimalkvote Herav garantert kvote Småtrålere 0,58 318 248 Ferskfisk-/rundfrystrålere 1,00 549 428 Fabrikktrålere 1,32 725 565 Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet. § 8 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei: Kvotefaktor Maksimalkvote Herav garantert kvote 0,35 401 282 0,75 875 605 0,85 991 686 1,00 1 166 807 Fiskeridirektoratet bestemmer faktoren for det enkelte fartøy med seitråltillatelse. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn. Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. § 9 Bifangst for fartøy med seitråltillatelse Fartøy med seitråltillatelse kan ved hver enkelt landing til sammen ha en innblanding av inntil 15 % torsk og hyse regnet i rund vekt av landet fangst. § 10 Bifangst i industritrålfisket Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 150 tonn sei som bifangst. KAPITTEL 3. FISKE MED NOT § 11 Maksimalkvoter Fartøy som har adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta sei med not: Hjemmelslengde Faktor Maksimalkvote Herav garantert kvote Under 15 1,00 295 88 15-20,99 1,50 443 132 21-22,99 2,03 599 179 23-25,99 2,43 717 214 26 meter og over 2,82 832 248 Seinotkonsesjon 5,64 1664 496 Fartøy som har adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper. § 12 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy som fyller vilkårene for å delta i fisket med not Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde. KAPITTEL 4. KONVENSJONELLE HAVFISKEFARTØY MED ADGANG TIL Å DELTA § 13 Kvoter Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en fartøykvote på 288 tonn torsk. Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande 257 tonn hyse, hvorav 183 tonn er garantert. Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn og som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 500 tonn sei. Kvotene til det enkelte fartøy fastsettes forholdsmessig ut fra fartøyets kvotefaktor. § 14 Bifangst Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i det direkte fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangstene og av landet fangst i den tid det direkte fisket med konvensjonelle redskaper er åpent. Når det direkte fisket etter sei med konvensjonelle redskaper er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst. Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvoten. § 15 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. KAPITTEL 5. FISKE MED KONVENSJONELLE REDSKAP MED FARTØY MINDRE ENN 500 M3 LASTEROMSVOLUM SOM HAR ADGANG TIL Å DELTA I LUKKET GRUPPE § 16 Fiske etter torsk Kvoteenhet etter hjemmelslengde og faktisk lengde er som følger: Hjemmels- lengde Faktisk lengde Kvoteenhet Under 11 m Under 11 m 22,4006 Over 11 m 19,8159 11 - 14,9 m Under 11 m 18,9568 Over 11 m 18,0951 15 - 20,9 m Under 11 m 18,0908 Over 11 m 17,6601 21 - 27,9 m Under 11 m 18,2242 Over 11 m 18,1340 Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn): Hjemmels- lengde Kvotefaktor Fartøykvote faktisk lengde under 11 m Fartøykvote faktisk lengde over 11 m under 7 m 1,21 27,1 24,0 7 - 7,9 1,43 32,0 28,3 8 - 8,9 1,70 38,1 33,7 9 - 9,9 2,08 46,6 41,2 10 - 10,9 2,25 50,4 44,6 11 - 11,9 3,02 57,2 54,6 12 - 12,9 3,59 68,1 65,0 13 - 13,9 4,34 82,3 78,5 14 - 14,9 4,95 93,8 89,6 15 - 15,9 5,85 105,8 103,3 16 - 16,9 6,51 117,8 115,0 17 - 17,9 7,19 130,1 127,0 18 - 18,9 7,94 143,6 140,2 19 - 19,9 8,61 155,8 152,1 20 - 20,9 9,21 166,6 162,6 21 - 21,9 8,85 161,3 160,5 22 - 22,9 9,23 168,2 167,4 23 - 23,9 9,60 175,0 174,1 24 - 24,9 9,97 181,7 180,8 25 - 25,9 10,27 187,2 186,2 26 - 26,9 10,65 194,1 193,1 27 - 27,9 10,94 199,4 198,4 Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter. Fra og med 1. september 2011 er det likevel adgang for fartøy med hjemmelslengde under 21 meter å ha inntil 30 % bifangst av torsk ved landing i fisket etter andre arter såfremt all fangst leveres fersk. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av torskefangsten som overstiger 30 % på ukebasis. Uavhengig av bifangstberegningen på ukebasis, kan andelen torsk ikke overstige 49 % ved landing med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele torskefangsten. Torskefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten. Fiskeridirektoratet kan stoppe adgangen til bifangst av torsk ut over de fastsatte kvoter når det kvantum som er avsatt til bifangstordningen er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også endre tidsrom og bifangstprosent. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 17 Fiske etter hyse Fartøy med deltakeradgang kan fiske hyse uten kvotebegrensning. Følgende kvanta hyse er garanterte (tonn): Hjemmelslengde Kvotefaktor Garantert kvote Under 7 meter 1,12 9 7 - 7,99 m 1,31 10 8 - 8,99 m 1,56 12 9 - 9,99 m 1,93 15 10 - 10,99 m 2,06 16 11 - 11,99 m 2,85 22 12 - 12,99 m 3,38 26 13 - 13,99 m 4,10 31 14 - 14,99 m 4,67 36 15 - 27,99 m 7,83 60 Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ha inntil 25 % bifangst av hyse ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. § 18 Fiske etter sei Fartøy med deltakeradgang kan fiske sei uten kvotebegrensning. Følgende kvanta sei er garanterte (tonn): Hjemmelslengde Kvotefaktor Garantert kvote Under 7 meter 1,12 10 7 - 7,9 1,31 12 8 - 8,9 1,56 14 9 - 9,9 1,93 17 10 - 10,9 2,06 18 11 - 11,9 2,82 25 12 - 12,9 3,35 30 13 - 13,9 4,05 36 14 - 14,9 4,61 41 15 - 15,9 5,65 50 16 - 16,9 6,3 56 17 - 17,9 6,95 62 18 - 18,9 7,67 68 19 - 19,9 8,31 74 21 - 21,9 8,54 76 20 - 20,9 8,89 79 22 - 22,9 8,9 79 23 - 23,9 9,26 83 24 - 24,9 9,62 86 25 - 25,9 9,9 88 26 - 26,9 10,26 92 27 - 27,9 10,55 94 Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ha inntil 25 % bifangst av sei ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. § 19 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum. Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002. KAPITTEL 6. FISKE MED KONVENSJONELLE REDSKAP MED FARTØY SOM HAR ADGANG TIL Å DELTA I ÅPEN GRUPPE § 20 Fiske etter torsk Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe, kan fiske følgende fartøykvoter (tonn): Fartøylengde Maksimalkvoter Herav garantert Under 8 m 20 14 8 – 9,99 m 28 20 10 m og over 32 22 Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter. Fra og med 1. september 2011 er det likevel adgang til å ha inntil 30 % bifangst av torsk ved landing i fisket etter andre arter såfremt all fangst leveres fersk. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av torskefangsten som overstiger 30 % på ukebasis. Uavhengig av bifangstberegningen på ukebasis, kan andelen torsk ikke overstige 49 % ved landing med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele torskefangsten. Torskefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten. Fiskeridirektoratet kan stoppe adgangen til bifangst av torsk ut over de fastsatte kvoter når det kvantum som er avsatt til bifangstordningen er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også endre tidsrom og bifangstprosent. § 21 Fiske etter hyse Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter hyse i åpen gruppe, kan fiske hyse uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 6 tonn. Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy ha inntil 25 % bifangst av hyse ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. § 22 Fiske etter sei Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei i åpen gruppe, kan fiske sei uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 8 tonn. Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy ha inntil 25 % bifangst av sei ved landing i fisket etter andre arter. Bifangsten regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 23.59. KAPITTEL 7. FELLESBESTEMMELSER M.V. § 23 Trålere med kombinasjonsdrift Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 7. § 24 Kombinasjonsdrift i fisket etter sei Fartøy som fisker med flere redskap kan samlet ikke fiske utover den høyeste maksimalkvoten som gjelder for en av gruppene fartøyet deltar i. § 25 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsen i første punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 26 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. Når vedkommende salgslag, i medhold av lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk § 6, jf. § 5, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøyer som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet. § 27 Samfiske Uten hinder av forbudet i §§ 25 og 26 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11 meter på følgende vilkår drive samfiske: a) Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding plikter en å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal gis per telefaks på nr. 55 23 82 76. b) Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. c) Fartøyene har ulike eiere. Med eier menes den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet. d) Eierne må ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2009 eller 2010, og levert følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene: Hjemmelslengde Minimumsfangst for ett av årene 2009 eller 2010 Under 7 meter 4 tonn 7-7,9 meter 5 tonn 8-8,9 meter 6 tonn 9-9,9 meter 7 tonn 10-10,9 meter 8 tonn Fiskeridirektoratet kan dispensere fra aktivitetskravet. e) Begge fartøyeierne må stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fiske og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøy i samfiskelaget. f) Det andre fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden samfisket pågår. g) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av 2011. h) Fartøy solgt for videre drift og som Fiskeridirektoratet har mottatt søknad om ervervstillatelse for etter 20. desember 2010, kan ikke delta i samfiske i 2011. § 28 Tiltak for vern av kysttorsk Det er forbudt for fartøy på 15 meter største lengde eller mer å fiske etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til denne forskriften. Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei med flytegarn innenfor fjordlinjene fra og med 1. februar til og med 30. juni. Alt fiske med snurrevad er forbudt innenfor fjordlinjene, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Det er forbudt å ha mer enn 5 % innblanding av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm. Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62°N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00, 05, 06 og 07. Det er videre tillatt å fiske inn til fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er alt fiske forbudt i et område i Vestfjorden som er angitt i vedlegg til denne forskrift, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser skal være fjordlinjer fra og med 1. juli til og med 31. desember. Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær – Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei. Fra og med 1. mars til og med 30. april er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til denne forskrift, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området. Fra og med 1. mars til og med 30. april er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden): N 62º 28,18’ Ø 06º 05,42’ Tuneset N 62º 28,16’ Ø 06º 03,91’ Erkneflua N 62º 26,21’ Ø 06º 03,35’ Eltraneset Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter. Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy under 15 meter kan ha inntil 20 % bifangst av torsk. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes fartøyets kvote. § 29 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskaper - kvoteavregning og plikter ved rømming Før fartøyet skal starte fiske etter torsk som skal føres levende om bord skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende. Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntak i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse. Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgsorganisasjon skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis. Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere. Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller: W22; Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller W22; Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Endelig kvotebelastning skal utgjøre 80 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd. § 30 Kvotefaktorer Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktor. § 31 Bifangst for fartøy som er avskåret fra å fiske i åpen gruppe i henhold til deltakerforskriftens § 12 Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen og lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn i løpet av kalenderåret. § 32 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 8. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE. § 33 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 34 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. MKB/EW Vedlegg: (126,55 kB) (2,00 MB) Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-292-2010 Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Erstatter: J-182-2010 Gyldig fra: 22. 12. 2010 Bergen, 22. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 22. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16 og 34, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift I I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer: § 3 nr. 1 bokstav a (endret) skal lyde: Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor. 1. Nord for 64°N. a) 130 mm. § 16 bokstav e (endret) skal lyde: I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25. § 23 annet ledd bokstav b (endret) skal lyde: b) Fiske etter uer nord for 62° N 120 mm § 41 bokstav e (endret) skal lyde: For norske fartøy er det ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, er det uten hensyn til forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur. § 43 nr. 2 (endret) skal lyde: 2. Torsk a) nord for 62° N 44 cm b) sør for 62° N 40 cm § 43 nr. 3 (endret) skal lyde: 3. Hyse a) nord for 62° N 40 cm b) sør for 62° N 31 cm § 46 annet ledd (endret) skal lyde: Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62°N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. § 48 første ledd (endret) skal lyde: All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for: 1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen. 2. Død eller døende fisk av andre arter enn: Akkar Ansjos Blåkveite Blålange Blåsteinbit Breiflabb Brisling Brosme Brudefisk (beryx) Dolkfisk Flekkpagell Flekksteinbit Glatthodefisk Gråsteinbit Hai, herunder - blåhai - håkjerring - pigghå Havabbor Hestmakrell* Hyse Hvitting Isgalt Kolmule Kveite Lange Lodde Lyr Lysing Makrell Makrellstørje Morider Orange Roughy Polartorsk Reke Rognkjeks Rødspette og andre flyndrearter Sardin Sei* Sil, herunder tobis Sild Skate Skjellbrosme Skolest Slirefisk Snøkrabbe Strømsild Torsk Tunger Uer Var, herunder - piggvar - slettvar - glassvar Vassild Vrakfisk Øyepål Ål § 68 første ledd (endret) skal lyde: Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samt rørsystem som er egnet til å transportere fisk og biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde. II Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Forskriften lyder etter dette: HØ/EW Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format: (374,21 kB) Vedlegg: (79,60 kB) (71,14 kB) (201,43 kB) Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-291-2010 Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011 Gyldig fra: 03. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 22. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 3. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området). Forskriftens § 4 gjelder også i området vest av 37°V. Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO). § 2 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i NAFO-området i 2011. § 3 Fiske i underområde 3M Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy totalt fiske og lande inntil 925 tonn torsk i underområde 3M. Fartøy som deltar i fisket skal daglig sende melding til Fiskeridirektoratet om fangstkvantum spesifisert på fiskearter. § 4 Påmelding og tillatelse For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet. Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet. § 5 Observatør Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet. Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør. Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstmeldinger elektronisk i henhold til forskrift av 11. desember 2009 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav c. Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2011 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2010, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. § 6 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 925 tonn torsk i underområde 3M. § 7 NAFO-reguleringer Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området. § 8 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 9 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. MKB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

Endring: 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-290-2010 Forskrift om endring i forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) Erstatter: J-248-2010 Gyldig fra: 03. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 22. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 3. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2009 nr. 99: I I forskrift 12. November 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) gjøres følgende endring: § 35 (endret) skal lyde: For å delta i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite. II Endringen trer i kraft 1. Januar 2011. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 12. november 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99. Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1 (virkeområde) Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i følgende fiskerier: a. fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy, b. fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord, c. fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord, d. fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, e. fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord, f. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord, g. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord, h. fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord, i. fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, j. fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordland, Troms og Finnmark, k. fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord l. fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum og m. fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum. § 2 (definisjoner) I denne forskriften menes med: ”eier”: den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i et fiskefartøy. ”deltakeradgang”: adgang til å delta i et fiskeri hvor det er fastsatt et største antall fartøy som gis adgang til fiskeriet (lukket gruppe). ”høvedsmann”: leder av mannskapet om bord, med ansvar for driften av fartøyet. § 3 (forholdet til reguleringene av fiske) Bestemmelsene om begrensning av adgangen til å delta i fiske i denne forskriften gir bare rett til å utøve fiske i samsvar med de reguleringene av fiske som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven). § 4 (krav til tidligere deltakelse i fisket) For å kunne delta i lukket gruppe i et fiskeri i 2011, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fiskeriet i samme fartøygruppe og med samme redskap i 2010. Kravet i første ledd gjelder ikke deltakeradgang som fartøyeier er tildelt med virkning fra 2011 i rekrutteringsøyemed i medhold av forskrift 6. september 2010 nr 1251 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2011. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i første ledd, dersom eieren av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eieren ikke har hatt adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eieren av et fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i det aktuelle fisket. § 5 (begrensninger i antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med) Hvis eier av fartøy som deltar i lukket gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri. Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri. § 6 (gruppetilhørighet) Eier av fartøy som har startet fiske i lukket gruppe innenfor ett fiskeri, kan ikke skifte gruppetilhørighet innenfor dette fiskeriet i løpet av reguleringsåret. § 7 (kontroll og godkjenning) Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i det enkelte fiskeri. Fiskeridirektoratets regionkontor kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll. Kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2011 I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy § 8 (avgrensning av deltakelsen i fiske) Deltakelsen i fiske gjelder for fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit med havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål og not. § 9 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å kunne delta i lukket gruppe i fiske med konvensjonelle havfiskefartøy etter torsk, hyse og sei mv. må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei mv. For å kunne delta i fisket etter sei med garn, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2010. For å kunne delta i fisket etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2010. Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i dette fiske i 2011. Dispensasjonsadgangen fra kravet til tidligere deltakelse i § 4 tredje ledd gjelder ikke for dette fiskeriet. II. Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord § 10 (avgrensning av deltakelsen i fiske) Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn trål og not. § 11 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 12. (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei. Kravet i første ledd bokstav a om at fartøyet må ha en største lengde under 11 meter gjelder ikke dersom: a. eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe med dette fartøyet i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007, b. eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. januar 2006 eller senere for dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 28. november 2007, eller har inngått bindende avtale om kjøp av dette fartøyet mellom 1. januar 2006 og 28. november 2007, c. eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften, eller d. eier av fartøyet har hatt adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri mellom 1. januar 2007 og 28. november 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften. Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-14 og § 4-1 kan likevel ikke delta i åpen gruppe. III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord § 13 (avgrensning av deltakelsen i fiske) Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn not og trål. § 14 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 15 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk. IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum § 16 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med not eller garn og snøre etter makrell må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske med garn eller snøre. vilkårene i § 4 må være oppfylt. Kravet i § 4 første ledd om å ha brukt samme redskap i 2010 gjelder likevel ikke. Eier av fartøy større enn 13 meter største lengde, men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som deltok i fiske med garn eller snøre i 2010 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøy med en hjemmelslengde under 13 meter har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2000 og det kan dokumenteres ved legeattest at sykdommen forhindret eier fra å delta i fiske i perioden. Dispensasjon kan bare gis i slikt tilfelle når særlige tungtveiende hensyn tilsier det. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter makrell. Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet. § 17 (vilkår for å delta i lukket gruppe – små ringnotfartøy) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med ringnot etter makrell må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter makrell med ringnot. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 18 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not eller garn og snøre: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med garn eller snøre. V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord § 19 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 20 (vilkår for deltakelse i lukket gruppe – små ringnotfartøy) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild med ringnot må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter sild med ringnot. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 21 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot, landnot eller garn. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt. VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord § 22 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 23 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not. VII. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord § 24 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe) For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not. vilkårene i § 4 må være oppfylt. § 25 (vilkår for å delta med not eller konvensjonelle redskap i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde ved deltakelse med not og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum ved deltakelse med konvensjonelle redskap. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap. VIII. Fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord § 26 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter reker sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 11 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål. § 27 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter reker med trål sør for 62 grader nord: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål. IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum § 28 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad. d. fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2010 med samme redskap. I tillegg kan fartøy som hadde adgang til å delta i fisket i 2004, og som fortsatt har samme eier som før 1. juli 2004, delta. For eier av fartøy som nevnt i 2. pkt. som har søkt om utskifting eller fått tilsagn om utskifting før 24. november 2005, kan Fiskeridirektoratets regionkontor etter søknad gi samme eier adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Bestemmelsen om dispensasjon fra tidligere aktivitet i denne forskrift § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende for kravet i første ledd bokstav d. Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a. Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøyet har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 24. september 2001 og det blir dokumentert ved legeattest at sykdommen har forhindret eier fra å delta i fiske i perioden og særlige tungtveiende hensyn tilsier at dispensasjon gis. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild. Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet. § 29 (vilkår for å delta i åpen gruppe – landnot og garn) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild med landnot og garn: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn. X. Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark § 30 (vilkår for å delta i lukket gruppe) For å delta i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks med fartøy på eller over 13 meter største lengde i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt: a. eier må være ført i fiskermanntallet. b. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. c. eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med dette fartøyet i minst ett av årene 2008, 2009 eller 2010. Bestemmelsen om dispensasjon fra krav om tidligere aktivitet i § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende. § 31 (vilkår for å delta i åpen gruppe) Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde. b. eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet. § 32 (dispensasjon) Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret. § 33 (begrensning i deltakelsen) Hvis eier av fartøy som deltar i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i rognkjeksfisket. Eier av fartøyet må stå om bord under fisket. XI. Fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord § 34 (deltakelse i direkte fiske) Deltakelse i direkte fiske etter blåkveite gjelder for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord. § 35 (vilkår for å delta i åpen gruppe) For å delta i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite. XII. Fisket etter brisling med kystnotfartøy § 36 (vilkår for å delta i åpen gruppe) For å delta i fisket etter brisling må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ største lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. b. eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet. c. eier må ha minst to års erfaring fra brislingfiske og må stå om bord under brislingfisket. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske med not etter brisling. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing skal ha særskilt lysebåt. Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk, når eier har levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 1987, 1988 eller 1989. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra vilkårene i første ledd bokstav b og c til bas eller høvedsmann med tradisjonelt brislingbruk og kontrakt om leie av fartøy dersom det foreligger særlige forhold. Enheten som gis dispensasjon må samlet fylle vilkårene for deltakelse. XIII. Fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum § 37. (vilkår for å delta i åpen gruppe) For å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lodde må følgende vilkår være oppfylt: a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret. b. fartøyet må ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum med mindre fartøyet eller fartøy som det kommer til erstatning for deltok i kystfartøygruppens fiske etter lodde i 2003. Dersom fartøyet eller fartøy som det kommer til erstatning for deltok i trålgruppens fiske etter lodde i 2003, kan det likevel ikke delta. c. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter lodde. Fartøy som skal nytte trål, må ha loddetråltillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-22. Kapittel 3. Utskifting og salg av fartøy mv. i lukket gruppe § 38 (virkeområde) Reglene i dette kapittelet gjelder ikke for åpne grupper da deltakelse i fiske i disse gruppene ikke er begrenset til et største antall deltakende fartøyer. Reglene får heller ikke anvendelse for deltakeradgang i fisket etter rognkjeks. § 39 (forbud mot overføring av deltakeradgang) Adgangen til å delta i fiske kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av bestemmelsene i dette kapittelet. § 40 (salg av fartøy med deltakeradgang) Ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Adgang for ny eier til å delta i fiske medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller. Ved salg av fartøy med deltakeradgang som er tildelt i rekrutteringsøyemed med virkning fra 2010 eller 2011, kan ny eier ikke tildeles adgang til å delta i det samme fiskeriet. § 41 (særregler som gjelder ved salg av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.) Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord. Ved salg av fartøy som har deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske når følgende vilkår er oppfylt: a. kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet. b. både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted, dersom ikke kjøpet skjer i forbindelse med at kjøper skal nytte strukturkvoteordningen etter reglene i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. Det kan gjøres unntak fra kravet i første punktum for kjøper som er ført i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, dersom han/hun har vært bosatt i fylket i minst 12 måneder. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i annet ledd bokstav b: a. når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark, eller b. ved salg mellom fylker når det er naturlig å se kjøper og selgers distrikt som ett område i kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder anses som ett område i kvotesammenheng. Det samme gjelder fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med et erstatningsfartøy bortfaller. Dette gjelder samtlige fiskerier nevnt i første ledd. § 42 (utskifting av fartøy med deltakeradgang) Ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fiske med erstatningsfartøy. Adgang til å delta i fiske med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet. Dette gjelder samtlige fiskerier som deltakerbegrensningen gjelder for. § 43 (særregler som gjelder ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.) Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord. Det kan ikke gis tillatelse etter § 42 dersom søker er tildelt torsketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-6, § 2-14 og § 4-1 for erstatningsfartøyet. § 44 (leiefartøy) Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd for fartøy med deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i fiske i åpen gruppe. Dersom levering av fartøy fra verft til kjøper som har fått forhåndstilsagn om tillatelse etter § 40 første ledd blir vesentlig forsinket i forhold til frist fastsatt i bindende avtale om fartøykjøp, og dette skyldes at fartøyet har blitt ødelagt som følge av uforutsette hendelser som brann og lignende, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy. Ett og samme fartøy kan i løpet av reguleringsåret kun benyttes som leiefartøy i forbindelse med ett forlis/havari. § 45 (dødsfall) Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket. Den som ved arv erverver fartøy med deltakeradgang i fiske, kan gis adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Dersom fartøyeiers død skyldes forlis der også fartøyet har gått tapt, kan arving gis rett til å delta i fiske med erstatningsfartøy. Arvinger som nevnt i andre ledd, kan også selge fartøy med adgang for ny eier til å delta i fiske dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt. Fiskeridirektoratets regionkontor er vedtaksmyndighet etter denne bestemmelse. Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser § 46 (overtredelsesgebyr) Dersom bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 33, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6 eller forbudet mot å bruke leiefartøy i § 44 første ledd annet punktum eller forbudet i § 39 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir overtrådt, kan Fiskeridirektoratet ilegge et overtredelsesgebyr. § 47 (tvangsmulkt) For å sikre at bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 33, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6, forbudet mot å bruke leiefartøy i § 44 første ledd annet punktum eller forbudet i § 39 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt. § 48 (bortfall) Adgangen til å delta i fiske etter forskriften her faller bort dersom fartøyet eller eieren av fartøyet ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse som er fastsatt her i forskriften. § 49 (vedtaksmyndighet og klageinstans) Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Når myndigheten etter forskriften er lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans. Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. § 50 (ikraftsetting) Denne forskriften gjelder fra 1. januar 2011 til og med 31. desember 2011. HHO/EW Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseEndring: 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011

Uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-286-2010 Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2010 Erstatter: J-101-2010 Gyldig fra: 20. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 20. desember 2010 i medhold av lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 11, 16, 36 annet ledd og 47, jfr. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskriften gjelder fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone. § 2 Forbud Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone. § 3 Kvote Uten hensyn til forbudet i § 2 kan det fiskes inntil 400 tonn bunnlevende uer i Grønlands økonomiske sone. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten av uer. § 4 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW

Fortsæt med at læseUer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området 2011

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-288-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-272-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 På grunn av skrivefeil utgis forskriften på nytt: Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta: 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland 1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 300 tonn pelagisk uer[1] 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 150 tonn bifangst av andre arter § 3 Gruppekvoter Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4 § 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning. Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. § 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter. § 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det. § 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW [1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011. [2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Forskrift om endring av f-skrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 201

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-280-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 Erstatter: J-279-2010 Gyldig fra: 20. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 20. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 20. desember 2010 med hjemmel i Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 § 9 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og Kystdepartementets forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 gjøres følgende endringer: § 4 andre ledd (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 5 10,00 – 20,99 meter 4 10 på eller over 21 meter 4 15 II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hinder av § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 111 tonn torsk i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 139 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 2 804 tonn torsk i Nordsjøen. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 89 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 4 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 - 14,99 meter 5 50 15,00 - 20,99 meter 10 100 på eller over 21,00 meter 20 200 Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 5 10,00 – 20,99 meter 4 10 på eller over 21 meter 4 15 Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 10 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 5 Bifangst Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte hal og ved landing. § 6 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 7 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene * Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av f-skrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 201

For.om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-279-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Erstatter: J-202-2010 Gyldig fra: 10. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 20. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 10. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 § 9 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 15. desember 2009 nr 1544 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 gjøres følgende endring: § 4 andre ledd (endret) skal lyde Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 13 10,00 – 20,99 meter 4 26 på eller over 21 meter 4 38 § 4 tredje ledd (nytt) skal lyde Maksimalkvotene i første og andre ledd oppheves fra og med 10. desember 2010. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 5 704 tonn torsk i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 85 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 155 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 3 437 tonn torsk i Nordsjøen. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap som har adgang til å delta kan fiske og lande inntil 105 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene. § 4 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets hjemmelslengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 - 14,99 meter 5 77 15,00 - 20,99 meter 10 154 på eller over 21,00 meter 20 307 Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn 300m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk i Nordsjøen: Fartøyets største lengde: Garanterte kvoter (tonn) Maksimalkvote (tonn) 0 – 9,99 meter 4 13 10,00 – 20,99 meter 4 26 på eller over 21 meter 4 38 Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske inntil 7 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2010. Maksimalkvotene i første og andre ledd oppheves fra og med 10. desember 2010. § 5 Bifangst Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm i Nordsjøen kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 20 % bifangst av torsk. Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 120mm eller ned til 70mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen i Skagerrak, kan fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse ha inntil 10 % bifangst av torsk. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter andre arter i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 25 % bifangst av torsk. Bifangst regnes i rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/ landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 24.00. § 6 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak for fartøy som erverves til utskifting av fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd som oppfyller vilkårene for bruk av leiefartøy. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. § 7 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. § 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010. tm/ew Kategoriene * Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseFor.om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-278-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011 Erstatter: J-260-2010 Gyldig fra: 20. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 20. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter brisling i 2011 gjøres følgende endringer: Overskriften til § 4 (endret) skal lyde: § 4 Påmelding, loddtrekning og utseiling mv § 4 fjerde ledd (nytt) skal lyde: Fartøy som har tatt utseiling skal rapportere daglig kl 12 til Norges Sildesalgslag om fangst siden siste melding. Gjeldende § 4 fjerde ledd blir nytt femte ledd. § 11 (endret) skal lyde slik: Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011, med unntak av § 4 som trer i kraft straks. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011 Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder: 1. I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr. 2. 'I Norges territorialfarvann og i ICES statistikkområde IIIa i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål-/ nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen. Uten hinder av forbudet i § 1 punkt 2, kan fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske og lande brisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 3 900 tonn til Norge. KAPITTEL 2. FISKE MED RINGNOTFARTØY OG PELAGISK TRÅL-/NORDSJØTRÅLFARTØY § 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli. § 4 Påmelding, loddtrekning og utseiling mv Fisket av totalkvoten i EU-sonen skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen mandag 20. desember 2010 kl 2400. Straks etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Trekningslisten er en utseilingsordning, ikke en tidsubegrenset deltakeradgang. Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og forestår avvikling av utseiling i henhold til listen. Fartøy som har fått utseiling av Norges Sildesalgslag må ha tatt utseiling senest 48 timer etter 1 januar kl 0000. Når sildelaget går videre på listen må fartøy ha tatt utseiling senest 48 timer etter at sildelaget har gitt fartøy deltakeradgang. Dersom fartøy på anmodning frafaller å delta, går salgslaget videre på listen. Fartøy som har tatt utseiling skal rapportere daglig kl 12 til Norges Sildesalgslag om fangst siden siste melding. Norges Sildesalgslag kan suspendere trekningslisten. § 5 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 800 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten. § 6 Bifangst Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10 % sild i vekt ved landing. KAPITTEL 3. FISKE MED KYSTNOTFARTØY § 7 Fredning og avvikling av kystbrislingfisket Uten hinder av forbudet i § 1 kan kystnotfartøy som fyller vilkårene for å få delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppenes fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske brisling i Norges indre farvann og sjøterritorium etter 31. juli såfremt det i henhold til fredningsbestemmelsene i forskrift av 13. november 1961 nr. 3 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild eller oppmalingsforbudet i forskrift av 22. desember 2004 om utøvelsen av fisket i sjøen § 49, er adgang til å fiske kystbrisling. § 8 Lysfiskeforbudet øst for Lindesnes Det er forbudt å fiske kystbrisling med kunstig lys i de tidsrom som er fastsatt med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes. KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvotene som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 10 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011, med unntak av § 4 som trer i kraft straks. TO/EW Kategoriene * Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-276-2010 Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 Erstatter: J-269-2009 Gyldig fra: 17. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 17. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 17. desember 2010, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder: 1. I Nordsjøen, dvs. Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 2. I Skagerrak, dvs. avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter reker fiske og lande inntil: 1. 3570 tonn reker i Nordsjøen 3882 tonn reker i Skagerrak § 3 Periodisering Den samlede kvoten på 7452 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger: Periode: Periodekvote: 1. 1. januar – 30. april 2982 tonn 2. 1. mai – 31. august 2235 tonn 3. 1. september – 31. desember 2235tonn § 4 Maksimalkvote Fartøy som har adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak: Periode: Maksimalkvote: 1. 1. januar – 30. april 40 tonn 2. 1. mai – 31. august 30 tonn 3. 1. september – 31. desember 30 tonn Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket. § 5 Helgedagsfredning Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag. § 6 Kontroll Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og Kristiansand. § 7 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 8 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 9 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TH/EW Kategoriene * Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011