Søfartsstyrelsen med i forsøgsordning om åbne postlister

Søfartsstyrelsen med i forsøgsordning om åbne postlister

Forsøgsordningen har baggrund i den reviderede offentlighedslov, som trådte i kraft den 1. januar 2014. Formålet med åbne postlister er at give borgerne og medierne bedre mulighed for at blive opmærksomme på dokumenter mv., som sendes til og fra offentlige myndigheder. Fra den 1. januar 2015 – i praksis fra den 5. januar – vil der derfor på Søfartsstyrelsens hjemmeside findes en åben postliste med oplysninger om de breve, e-mails mv., som vi har modtaget eller afsendt.

Hvornår kan post ses på postlisten

Oplysningerne vil som hovedregel kunne ses på hjemmesiden to arbejdsdage efter, Søfartsstyrelsen har modtaget eller afsendt posten. Der vil dog kunne forekomme afvigelser, hvis de relevante sagsbehandlere er forhindret i at journalisere, fx som følge af tjenesterejse, kursusdeltagelse, ferie eller sygdom.

Hvilke oplysninger kommer på postlisten

Postlisten vil indeholde datoen for modtagelse eller afsendelse, navnet på modtageren eller afsenderen eller karakteren af henvendelsen (fx ”borgerhenvendelse”, hvis det er enkeltperson, som har rettet henvendelse eller er modtager), en kort tematisk beskrivelse af indholdet samt sagsnummer og dokumentnummer.

Selve dokumenterne (breve, e-mails mv.) bliver ikke offentliggjort. Eventuelle anmodninger om aktindsigt i dokumenter, som fremgår af postlisten, vil blive behandlet efter de almindelige regler om aktindsigt.

Som udgangspunkt vises oplysninger om alle afsendte og modtagne dokumenter på postlisten. Sager, dokumenter og oplysninger, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, vil dog ikke fremgå af postlisten.

Navne på fysiske personer (borgere) vil ikke fremgå at postlisten. Det samme gælder andre oplysninger om enkeltpersoners private forhold samt øvrige oplysninger, som er underlagt tavshedspligt.

Navne på juridiske personer, fx offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, foreninger og virksomheder, vil derimod som hovedregel fremgå af postlisten.