Skarv-problemet er løftet op på Nordisk plan

Skarv-problemet er løftet op på Nordisk plan

Et Nordisk samarbejde om konflikter mellem skarv og fisk, har haft deres andet møde ved DTU Aqua i Silkeborg, med deltagelse af forskere fra de nordiske lande, der sammen skal finde ud af hvorledes man bedst beskytter de sårbare fiskebestande mod skarven.

Skarven er nu en trussl mod flere fiskearter og det nordiske samarbejde er sat i verden, så de nordiske lande kan udveksle erfaringer og viden om skarven samt finde hvilke undersøgelser der nødvendigvis skal sættes i værk, før en forbedret forvaltning af skarv kan fremsættes. En plan der gerne skal afhjælpe de konflikter, der opstår mellem hensynet til skarven og beskyttelsen af fisk og fiskeri.

Målet med forskersamarbejdet er ligeledes at koordinere skarvforvaltningen mellem landene, da skarven med den øget bestand er blevet meget mobile. Som eksempel kommer flere skarv i løbet af vinteren til Danmark fra Sverige, hvilket gør det vanskeligere at forvalte dem og styre deres antal.

Et faktum er det, at Skarven ikke længere er en truet yngleart i Nordeuropa og med det øget antal, er det nu også blevet et større problem og en direkte trussel mod flere fiskearter.

Samarbejdet er støttet af Nordisk Ministerråd og har deltagelse fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. Fra Danmark er det DTU Aqua og Aarhus Universitet, der deltager.

Danmark har det største problem med skarv

I Danmark har man længe været opmærksomme på skarvens negative indvirkning på fiskeriet, både kystnært og i åer og søer. Den danske forvaltningsplan for skrav giver ifølge lovgivningen en mulighed for lokale reguleringer af skarv, som bortskydning ved fiskeredskaber og i åer.

I Norge har man taget mere restriktive midler i brug. Her jagter man nu skarven og betaler endda skydepræmier for nedlagte skarv i visse områder.

Se den danske forvaltningsplan for skarv

DTU skriver om Skarven Der er ca. 33.000 ynglende skarvpar i Danmark (tal fra 2017), desuden får vi besøg af et stort antal fugle nordfra om vinteren, så der kan være op til 250.000 skarver i Danmark om efteråret.  Danske undersøgelser fra de seneste år peger på, at selv ganske få skarver, der jager i vandløb om vinteren, kan have stor indvirkning på fiskebestanden, ikke mindst på arter som stalling, snæbel og bækørred.  Et internationalt metastudie viser, at fugle spiser lige så mange fisk i Østersøen som sæler (100.000 ton fisk om året). Skarven er den af fuglene, der spiser mest, nemlig 40.000 ton om året.