Nu kan der ansøges om midler fra Fiskeafgiftsfonden

Nu kan der ansøges om midler fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgningsfristen for støtteåret 2021 er allerede torsdag den 3. september 2020 og som tilfældet var sidste år med ansøgningen om midler, vil det for støtteåret 2021 være muligt at søge til andre typer af projekter, som kan styrke fiskeriets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden blev oprindeligt oprettet i april måned 1998, og midlerne indsamlet, stammer fra produktionsafgifter, der opkræves af landingsværdien. Midler fra fonden skal være med til at styrke udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen indenfor fiskerisektoren.

Ansøgninger skal indeholde følgende:

 • Baggrund for ansøgningen
 • Beskrivelse af ansøger(e)
 • Beskrivelse af projektet
 • Beskrivelse af hvorledes projektet evalueres


Det er en forudsætning, at tilskudsmidler, som er tilvejebragt via promilleafgifter hos danske fiskere, skal anvendes inden for den del af fiskerierhvervet, hvor de er opkrævet – i fangstleddet. Det er absolut en fordel, at projekter kommer hele fiskerierhvervet til gavn og ikke alene lokalt.

Der er øremærket 7½ mio. kr. til projekter vedr. lærlinge- og efteruddannelse

Der kan som tidligere ansøges om tilskud til uddannelsesprojekter – lærlinge- og efteruddannelse.

Lærlinge- og efteruddannelse har været hjørnesten i Fiskeafgiftsfonden i mange år. Det har hidtil været sådan, at tilskudsmidlerne i Fiskeafgiftsfonden primært har været anvendt til medfinansiering af fiskeriets lærlingeordning, som sikrer praktikpladsgaranti i fiskeriet, og til efteruddannelse.

Af den politiske aftale om tilvejebringelse af midler til udvikling af fiskeriet fremgår, at der skal øremærkes 7½ mio. kr. til lærlinge- og efteruddannelse.

Det er muligt at søge tilskud til styrkelse af erhvervsfiskeriets udvikling

Bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden har valgt at fokusere på projekter inden for følgende kategorier, når der skal tildeles tilskud:

 • Fremme af mulighederne for rådgivning til danske fiskere
 • Fremme af sikkerhed og godt arbejdsmiljø om bord på danske fiskefartøjer
 • Fremme af viden om dansk fiskeri og dansk fisk
 • Fremme af oplysningskampagner og afsætningsfremme
 • Fremme af videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri
 • Fremme af generationsskifter
 • Fremme af uddannelse

Når de 7½ mio. kr., som er øremærket til lærlinge- og efteruddannelse, er trukket ud, er den resterende del af de 13 mio. kr. til rådighed for projekter inden for disse kategorier i 2021.

Der gives ikke drifts- eller virksomhedsstøtte

Det er foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder, der kan søge tilskud. Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet til gavn for dansk fiskeri.

Fonden yder således ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det sjældent relevant for private virksomheder at søge midler til for eksempel udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Statsstøttereglerne gælder også for tilskud fra Fiskeafgiftsfonden

Ansøgere skal være opmærksomme på »Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden« (Bkg. nr. 41 af 3.1.2017).

Bekendtgørelsen styrer, hvor stor en del af de støtteberettigede udgifter, man kan få tilskud til fra Fiskeafgiftsfonden.

Ansøgningerne forventes at blive behandlet i slutningen af september 2020, og det betyder, at endelig tilsagn med angivelse af støtteprocent tidligst modtages i løbet af 4. kvartal 2020.

Link til »Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden« (Bkg. nr. 41 af 3.1.2017) kan findes på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside.

Ansøgningsfristen er torsdag den 3. september 2020 – læs om og Se Fiskeafgiftsfondens hjemmeside her

Fondens adresse er:
Fiskeafgiftsfonden
c/o Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Nordensvej 3
Taulov
7000 Fredericia

Skriv et svar