IMO dagsorden i London – Udledning i de arktiske områder

IMO dagsorden i London – Udledning i de arktiske områder

FN’s Søfartsorganisation (IMO) har netop afholdt sit 16. møde i London. I underkomitéen for flydende bulklaster og gasser (BLG) var et af emnerne påvirkningen i de arktiske områder af black carbon udledt fra international skibsfart.
Underkomiteen drøftede hvordan black carbon fra international skibsfart skulle defineres, samt hvorledes påvirkningen i de arktiske områder kunne måles.

Arbejdet blev ikke afsluttet på mødet, men underkomiteen besluttede at fortsætte arbejdet i en korrespondancegruppe frem til næste møde. Endvidere ville man bede IMOs komité for miljøbeskyttelse (MEPC) sætte emnet på BLG´s dagsorden fremover.

Der blev endvidere drøftet følgende på mødet i BLG:

– Udarbejdelse af retningslinjer for prøvetagning i forbindelse med ballastvandkonventionen (Danmark forbereder pt. ratifikation af ballastvandkonventionen. Se også invitation til ballastvandkonferencen den 8. marts i København).

Anvendelse af naturgas som alternativt brændstof i lyset af de skrappe svovlkrav, der træder i kraft i 2015, og de nødvendige sikkerhedsregler for skibes brug af gas som brændstof.