ERFA-gruppe vedrørende e-log bog.

ERFA-gruppe vedrørende e-log bog.

Fiskeridirektoratet og erhvervet samarbejder i en ERFA-gruppe med henblik på en smidig gennemførelse af næste fase af indførelsen af elektronisk logbog, der fra 1. juli 2011 også omfatter mindre fartøjer.
E-log bog bliver 1. juli 2011 obligatorisk for fartøjer mellem 15 og 24 meter, og fra januar 2012 også for fartøjer ned til 12 meter.

På Erhvervsfiskeriudvalgsmødet den 28. oktober 2010 blev det besluttet at nedsætte en ERFA-gruppe vedrørende den elektroniske logbog. Beslutningen om at nedsætte en ERFA-gruppe er taget med baggrund i den rapport om regelforenkling, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og erhvervet i sommeren 2010, hvor det anbefales, at der etableres en ERFA gruppe i regi af Fiskeridirektoratet vedrørende den elektroniske logbog.

ERFA-gruppen får repræsentanter fra Fiskeridirektoratet, herunder også kontrolorganisationen, DTU Aqua samt erhvervsrepræsentanter, der udpeges efter indstilling er Erhvervsfiskeriudvalget.

Gruppens opgave består i at drøfte hidtidige erfaringer, komme med forbedringsforslag og efterfølgende drøfte erfaringer i forbindelse med indfasning af fartøjer på 15-24 m.

Det første møde afholdes d. 28 januar 2011. Arbejdsgruppen skal udarbejder en afrapportering, der forelægges på Erhvervsfiskeriudvalgets møde i maj 2011.

En erfa-gruppe er en mindre gruppering, hvori erhvervsfolk samles omkring en fælles faglig interesse, med det formål at udvikle sig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling.