Endr,forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert områd

Melding fra fiskeridirektøren
J-214-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2010/2011
Erstatter: J-207-2010
Gyldig fra: 11. 10. 2010
Gyldig til: 31. 03. 2011
Bergen, 15. 10. 2010
Fiskeridirektoratet har den 8. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2010/2011 § 27 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. juni 2010 om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2010/2011 gjøres følgende endring:

§ 24 første ledd (endret) skal lyde:
Ved fiske etter rognkjeks, torsk, hyse eller sei med garn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og per landing. Bifangst regnes av vekten av rognkjeks, torsk, hyse, sei og kongekrabbe.

II

Denne forskriften trer i kraft 11. oktober 2010 kl 12.00.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2010/2011

Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. juni 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) m.v. §§ 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35, 36 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder fangst av kongekrabbe innenfor følgende område (kvoteregulert område):

a) Magerøysundet. Øst for en linje trukket mellom punktene:
N 70° 55,96’ Ø 25° 32,81’
N 70° 55,82’ Ø 25° 30,46’

b) Innenfor en rett linje fra posisjon N 71° 08’ 05,00’’ Ø 26° 00’ 00,00’’ til N 71° 30’ 00,00’’ Ø 26° 00’ 00,00’’, til N 71° 30’ 00,00’’ Ø 30° 00’ 00,00’’, videre langs ”Gråsonens” yttergrense til N 70° 40’ 00,00’’ Ø 32° 04’ 60,00’’, videre til N 70° 16’ 28.95’’ Ø 32° 04’ 23.00’’, for deretter å følge sjøgrensen med Russland gjennom N 70° 11’ 51.68’’ Ø 31° 46’ 33.57’’, N 70° 07’ 15.20’’ Ø 31° 30’ 19.43’’, til N 70° 05’ 58.84’’ Ø 31° 26’ 41.28’’ til N 69° 58’ 45.49’’ Ø 31° 06’ 15.58’’ og til N 69° 47’ 41.42’’ Ø 30° 49’ 03.55’’.

§ 2 Generelt forbud
Det er forbudt å fange, oppbevare ombord og lande kongekrabbe med norske fartøy innenfor området nevnt i § 1.

§ 3 Kvote m.v.
Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy som har adgang til å delta drive fangst av 825 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 75 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert området i perioden fra og med 21. juni 2010 til og med 31. mars 2011.

Av kvantumet i første ledd avsettes 55 tonn hannkrabber til forskningsformål, 8 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 5 tonn hannkrabber til turistfisket.

Ved overfiske eller underfiske i perioden fra og med 21. juni 2010 til og med 31. mars 2011, kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret fra 1. april 2011, innenfor et kvantum begrenset oppad til 5 % av totalkvoten.

§ 4 Definisjon
I denne forskriften menes med ”eier” den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 % av eierandelene i et fiskefartøy.

§ 5 Vilkår for å delta i lukket gruppe
For å kunne delta i lukket gruppe må følgende vilkår være oppfylt:

a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være under 21 meter største lengde,
b) eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet, og
c) fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2009/2010.
Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av denne forskrift.

§ 6 Dispensasjon
Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad dispensere fra vilkårene i § 5 første ledd bokstav c dersom eier av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjoner eller politiske verv, og vervet har medført at eier ikke har adgang til å delta.

Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter torsk med garn eller line eller rognkjeks i området nevnt i § 1.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 7 Vilkår for å delta i åpen gruppe
For å kunne delta i åpen gruppe må følgende vilkår være oppfylt:

a) fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger,
b) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være under 11 meter største lengde,
c) eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet.
Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

§ 8 Tildeling av kvote
Fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2010 tildeles hel kvote, mens øvrige fartøy med eier på blad A eller blad B tildeles halv kvote.

§ 9 Maksimalkvote/fartøykvote for fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet
Fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2010, kan fange og lande inntil 2,82 tonn lytefri hannkrabbe.

Ved en eventuell stopp i fangsten, kan det fortsatt drives fangst av lytefri hannkrabbe innenfor en garantert kvote på 1,88 tonn.

§ 10 Maksimalkvote/fartøykvote for øvrige fartøy med eier i fiskermanntallet
Fartøy med eier i fiskermanntallet, med unntak av de nevnt i § 9, kan fange og lande inntil 1,41 tonn lytefri hannkrabbe.

Ved en eventuell stopp i fangsten, kan det fortsatt drives fangst av lytefri hannkrabbe innenfor en garantert kvote på 0,94 tonn.

§ 11 Tilleggskvoter
Fartøy kan fange og lande inntil 10 % skadede hannkrabber og 7 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

Fangst på tilleggskvoten for skadede hannkrabber opphører fra og med 27. september 2010. Skadede hannkrabber skal etter dette føres på kvoten for lytefri hannkrabbe nevnt i §§ 9 og 10.

§ 12 Kontroll og godkjenning
Fartøy med adgang til å delta med hjemmel i § 7 skal fremstilles for godkjenning for Fiskeridirektoratets regionkontor.

For øvrige fartøy kan Fiskeridirektoratets regionkontor kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i fangst av kongekrabbe.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 13 Utskifting av fartøy
Ved utskifting av fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i samme gruppe med erstatningsfartøy.

For å gi tillatelse til deltakelse i lukket gruppe må vilkårene i § 5 første ledd bokstav a og b være oppfylt.

Adgangen til å delta med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 14 Salg av fartøy
Ved salg av fartøy bortfaller adgangen til å delta i lukket gruppe.

§ 15 Dødsfall
Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i lukket gruppe.

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe, kan gis adgang til å delta i samme gruppe dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 16 Leiefartøy
Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd for fartøy med deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fangsten. Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i åpen gruppe.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fangsten med leiefartøyet.

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på 21 meter eller mer.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 17 Begrensning i deltakelsen
Eier av fartøy som deltar i lukket gruppe, har ikke adgang til å delta med annet fartøy i lukket gruppe eller åpen gruppe. Eier av fartøy som deltar i lukket gruppe, har heller ikke adgang til å la annet fartøy delta i lukket gruppe eller åpen gruppe med andre som høvedsmann.

Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, har ikke adgang til å delta med annet fartøy i åpen gruppe eller lukket gruppe. Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, har heller ikke adgang til å la annet fartøy delta i åpen gruppe eller lukket gruppe med andre som høvedsmann.

§ 18 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fange og lande en kvote.

Ved kjøp av fartøy til utskiftning av annet fartøy kan ny eier ikke fange og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fanget og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskifting av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fange og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fanget og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 19 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av annet fartøy. Forbud i denne paragraf gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

§ 20 Landing av fangst
Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

§ 21 Fangst i og utenfor kvoteregulert område
For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe skal alt fangstkvantum fra det tidspunktet fartøyet starter fangst i det kvoteregulerte område, belastes fartøyets kvote. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen.

Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum fanges innenfor det kvoteregulerte området.

§ 22 Rapporteringsplikt per SMS
Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter fangst i kvoteregulert område. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Meldingen skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

”kkk”
”akt” når fangsten starter i kvoteregulert område,
Registreringsmerke
Navn på fartøyet
Dato og klokkeslett

§ 23 Forbud mot ombordproduksjon
Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

§ 24 Bifangst
Ved fiske etter rognkjeks, torsk, hyse eller sei med garn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og per landing. Bifangst regnes av vekten av rognkjeks, torsk, hyse, sei og kongekrabbe.

For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd trekkes fra fartøykvoten.

Fartøy som ikke har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, og som har adgang til å ha bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd, kan ikke ha teiner ombord samtidig som det drives fiske etter rognkjeks, torsk, hyse eller sei med garn eller line. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget sin maksimalkvote/fartøykvote angitt i §§ 9 og 10.

§ 25 Rapportering av fangst
Fangstdata skal registreres på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland (telefon 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

§ 26 Turistfiske
Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten.

Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 27 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 28 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 61, 62 og 64 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 29 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 21. juni 2010 og gjelder til og med 31. mars 2011. Fra det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, oppheves forskrift av 21. april 2010 om midlertidig forbud mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø.

IB/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-214-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2010/2011
Erstatter: J-207-2010
Gyldig fra: 11. 10. 2010
Gyldig til: 31. 03. 2011
Bergen, 15. 10. 2010
Fiskeridirektoratet har den 8. oktober 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2010/2011 § 27 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. juni 2010 om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø m.v. i 2010/2011 gjøres følgende endring:

§ 24 første ledd (endret) skal lyde:
Ved fiske etter rognkjeks, torsk, hyse eller sei med garn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og per landing. Bifangst regnes av vekten av rognkjeks, torsk, hyse, sei og kongekrabbe.

II

Denne forskriften trer i kraft 11. oktober 2010 kl 12.00.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2010/2011

Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. juni 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) m.v. §§ 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35, 36 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder fangst av kongekrabbe innenfor følgende område (kvoteregulert område):

a) Magerøysundet. Øst for en linje trukket mellom punktene:
N 70° 55,96’ Ø 25° 32,81’
N 70° 55,82’ Ø 25° 30,46’

b) Innenfor en rett linje fra posisjon N 71° 08’ 05,00’’ Ø 26° 00’ 00,00’’ til N 71° 30’ 00,00’’ Ø 26° 00’ 00,00’’, til N 71° 30’ 00,00’’ Ø 30° 00’ 00,00’’, videre langs ”Gråsonens” yttergrense til N 70° 40’ 00,00’’ Ø 32° 04’ 60,00’’, videre til N 70° 16’ 28.95’’ Ø 32° 04’ 23.00’’, for deretter å følge sjøgrensen med Russland gjennom N 70° 11’ 51.68’’ Ø 31° 46’ 33.57’’, N 70° 07’ 15.20’’ Ø 31° 30’ 19.43’’, til N 70° 05’ 58.84’’ Ø 31° 26’ 41.28’’ til N 69° 58’ 45.49’’ Ø 31° 06’ 15.58’’ og til N 69° 47’ 41.42’’ Ø 30° 49’ 03.55’’.

§ 2 Generelt forbud
Det er forbudt å fange, oppbevare ombord og lande kongekrabbe med norske fartøy innenfor området nevnt i § 1.

§ 3 Kvote m.v.
Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy som har adgang til å delta drive fangst av 825 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 75 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert området i perioden fra og med 21. juni 2010 til og med 31. mars 2011.

Av kvantumet i første ledd avsettes 55 tonn hannkrabber til forskningsformål, 8 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 5 tonn hannkrabber til turistfisket.

Ved overfiske eller underfiske i perioden fra og med 21. juni 2010 til og med 31. mars 2011, kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret fra 1. april 2011, innenfor et kvantum begrenset oppad til 5 % av totalkvoten.

§ 4 Definisjon
I denne forskriften menes med ”eier” den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 % av eierandelene i et fiskefartøy.

§ 5 Vilkår for å delta i lukket gruppe
For å kunne delta i lukket gruppe må følgende vilkår være oppfylt:

a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være under 21 meter største lengde,
b) eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet, og
c) fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2009/2010.
Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av denne forskrift.

§ 6 Dispensasjon
Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad dispensere fra vilkårene i § 5 første ledd bokstav c dersom eier av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjoner eller politiske verv, og vervet har medført at eier ikke har adgang til å delta.

Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter torsk med garn eller line eller rognkjeks i området nevnt i § 1.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 7 Vilkår for å delta i åpen gruppe
For å kunne delta i åpen gruppe må følgende vilkår være oppfylt:

a) fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger,
b) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være under 11 meter største lengde,
c) eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet.
Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

§ 8 Tildeling av kvote
Fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2010 tildeles hel kvote, mens øvrige fartøy med eier på blad A eller blad B tildeles halv kvote.

§ 9 Maksimalkvote/fartøykvote for fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet
Fartøy med eier på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2010, kan fange og lande inntil 2,82 tonn lytefri hannkrabbe.

Ved en eventuell stopp i fangsten, kan det fortsatt drives fangst av lytefri hannkrabbe innenfor en garantert kvote på 1,88 tonn.

§ 10 Maksimalkvote/fartøykvote for øvrige fartøy med eier i fiskermanntallet
Fartøy med eier i fiskermanntallet, med unntak av de nevnt i § 9, kan fange og lande inntil 1,41 tonn lytefri hannkrabbe.

Ved en eventuell stopp i fangsten, kan det fortsatt drives fangst av lytefri hannkrabbe innenfor en garantert kvote på 0,94 tonn.

§ 11 Tilleggskvoter
Fartøy kan fange og lande inntil 10 % skadede hannkrabber og 7 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

Fangst på tilleggskvoten for skadede hannkrabber opphører fra og med 27. september 2010. Skadede hannkrabber skal etter dette føres på kvoten for lytefri hannkrabbe nevnt i §§ 9 og 10.

§ 12 Kontroll og godkjenning
Fartøy med adgang til å delta med hjemmel i § 7 skal fremstilles for godkjenning for Fiskeridirektoratets regionkontor.

For øvrige fartøy kan Fiskeridirektoratets regionkontor kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i fangst av kongekrabbe.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 13 Utskifting av fartøy
Ved utskifting av fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i samme gruppe med erstatningsfartøy.

For å gi tillatelse til deltakelse i lukket gruppe må vilkårene i § 5 første ledd bokstav a og b være oppfylt.

Adgangen til å delta med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 14 Salg av fartøy
Ved salg av fartøy bortfaller adgangen til å delta i lukket gruppe.

§ 15 Dødsfall
Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i lukket gruppe.

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe, kan gis adgang til å delta i samme gruppe dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 16 Leiefartøy
Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd for fartøy med deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fangsten. Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i åpen gruppe.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fangsten med leiefartøyet.

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på 21 meter eller mer.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 17 Begrensning i deltakelsen
Eier av fartøy som deltar i lukket gruppe, har ikke adgang til å delta med annet fartøy i lukket gruppe eller åpen gruppe. Eier av fartøy som deltar i lukket gruppe, har heller ikke adgang til å la annet fartøy delta i lukket gruppe eller åpen gruppe med andre som høvedsmann.

Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, har ikke adgang til å delta med annet fartøy i åpen gruppe eller lukket gruppe. Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, har heller ikke adgang til å la annet fartøy delta i åpen gruppe eller lukket gruppe med andre som høvedsmann.

§ 18 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fange og lande en kvote.

Ved kjøp av fartøy til utskiftning av annet fartøy kan ny eier ikke fange og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fanget og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskifting av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fange og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fanget og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 19 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av annet fartøy. Forbud i denne paragraf gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

§ 20 Landing av fangst
Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

§ 21 Fangst i og utenfor kvoteregulert område
For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe skal alt fangstkvantum fra det tidspunktet fartøyet starter fangst i det kvoteregulerte område, belastes fartøyets kvote. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen.

Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum fanges innenfor det kvoteregulerte området.

§ 22 Rapporteringsplikt per SMS
Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter fangst i kvoteregulert område. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Meldingen skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

”kkk”
”akt” når fangsten starter i kvoteregulert område,
Registreringsmerke
Navn på fartøyet
Dato og klokkeslett

§ 23 Forbud mot ombordproduksjon
Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

§ 24 Bifangst
Ved fiske etter rognkjeks, torsk, hyse eller sei med garn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og per landing. Bifangst regnes av vekten av rognkjeks, torsk, hyse, sei og kongekrabbe.

For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd trekkes fra fartøykvoten.

Fartøy som ikke har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, og som har adgang til å ha bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd, kan ikke ha teiner ombord samtidig som det drives fiske etter rognkjeks, torsk, hyse eller sei med garn eller line. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget sin maksimalkvote/fartøykvote angitt i §§ 9 og 10.

§ 25 Rapportering av fangst
Fangstdata skal registreres på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland (telefon 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

§ 26 Turistfiske
Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten.

Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 27 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 28 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til havressurslova av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 61, 62 og 64 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 29 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 21. juni 2010 og gjelder til og med 31. mars 2011. Fra det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, oppheves forskrift av 21. april 2010 om midlertidig forbud mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø.

IB/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet