En ny og moderniseret EU-fiskeripolitik

En ny og moderniseret EU-fiskeripolitik

Kommissionen forventes den 13. juli 2011 at fremlægger sine forslag til et nyt og enklere system for forvaltning af fiskeriet i EU. Formålet er at genoprette fiskebestanden på et sundt niveau og garantere EU-borgerne en stabil, sikker og sund forsyning af fisk på lang sigt. Reformen skal desuden genoprette rentabiliteten i fiskerisektoren, fjerne afhængigheden af offentlige tilskud og skabe nye muligheder for beskæftigelse og vækst i kystområder.
Forslagene tager bl.a. sigte på at:

• indføre et langsigtet forvaltningssystem, som skal afløse kortsigtede fangstmål
• reducere overkapaciteten via markedsforanstaltninger i stedet for subsidier
• forbyde genudsætning af uønskede fangster
• decentralisere beslutninger og afværge detailkontrol i Bruxelles
• udvikle bæredygtig akvakultur
• forbedre de videnskabelige data om fiskeribestandenes tilstand
• fremme bæredygtig forvaltning og bevaring af fiskeriressourcerne på internationalt plan og indføre en ny generation af bæredygtige fiskeriaftaler.

Baggrund:

Der er et akut behov for en reform af europæisk fiskeri. EU’s fiskeriflåde fanger flere fisk end naturen kan erstatte, udrydder visse fiskearter og truer hele det marine økosystem. I en situation med et overfiskeri på mere end to tredjedele af fiskebestanden i Nordatlanten oplever fiskeindustrien faldende rentabilitet og går en usikker fremtid i møde. En ny fiskeripolitik er derfor nødvendig for at gøre fiskeriet bæredygtigt – økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Den seneste reform af den fælles fiskeripolitik er fra 2002.