Ekspertpanelet, Videoovervågning af danske fiske skibe


Spørgsmål :
Det må da være en krænkelse af privatlivets fred, at fiskeriministeren vil indføre videoovervågning af danske fiske skibe det ser godt nok ikke ud til at loven om overvågning generelt gælder for fiskerierhvervet, men der må da være grænser.

Svar :
Forhold omkring “privatlivets fred” er reguleret i Grundlovens § 72 som fastslår, at boligen er ukrænkelig og at der ikke kan foretages husundersøgelser og brud på bl.a. telefon og brev hemmelighed uden retskendelse. Herudover fremgår af Straffelovens § 264, at det er strafbart uberettiget at skaffe sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted.

Klaus Hansen har så også fundet frem til en nyere lov om tv-overvågning. Denne vedrører dog forbud mod at private foretager video-overvågning, men har også en § 3a som angiver, at offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af bl.a. arbejdspladser, skal opsætte skilte herom.

Spørgsmålet kan måske omformuleres til at lyde om det offentlige/Staten kan stille krav om, at man kun kan drive fiskeri hvis man underlægger sig TV-overvågning ?

Spørgsmålet relatere sig til den prøveordning som nu sættes igang. Som med så meget andet ligger man fra kaj med en forsøgsordning og for at sikre sig interesse i erhvervet for forsøget, stiller det ofentlige også i udsigt, at man kan få ekstra eller gratis kvoter ved at deltage. Når så forsøgsperioden er afsluttet kan man imødese, at der på et tidspunkt vil blive fremsat et lovforslag som giver en minister adgang til at fastsætte regler, hvorefter tilladelse til fiskeri forudsætter at man underligger sig TV-overvågning.

Hvis Folketinget vedtager sådan lovgivning vil det efter min vurdering ikke være i strid med Grundloven eller menneskerettigheder m.v. Jeg vil ikke helt udelukke, at noget sådant kan gennemføres med den lovgivning der allerede gælder og endeligt kan det også komme via EU.

Tvungen TV-overvågning vil ikke være et stort skridt i forhold til de mange regler der allerede nu gælder om satellitovervågning, elektronisk dagbog, forudanmeldelse af landing, 8 %`s regel m.v.

Det er måske også svært at se hvilke private interesser eller hensyn det er der skal varetages eller beskyttes hvis dæk og lastrum TV overvåges. Dermed ikke være sagt, at det ikke vil kunne føles ubehageligt eller mærkeligt for de der skal arbejde under sådanne forhold, men det vil politisk være svært at argumentere imod TV-overvågning. Tænk her også på hvor udbredt overvågning og sikkerhedsforanstaltninger er blevet i andre sammenhænge. Et argument imod kunne måske være at udgiften ved noget sådant slet ikke står mål med fordelene og at man blot igen øger udgiften til kontrol, men lur mig om ikke nogle vil kunne finde på at sige, at dette netop vil kunne begrænse behov og samlet udgift til fiskerikontrol.

Som borger, har man ret til ved domstolene at få prøvet lovligheden af en lov eller bekendtgørelse om TV-overvågning til havs, men jeg tror bestemt ikke at domstolene vil nå frem til at et sådant tiltag vil være et indgreb der strider med “privat- eller arbejdslivets fred”.