Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-288-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-272-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 12. 2010 På grunn av skrivefeil utgis forskriften på nytt: Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta: 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland 1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 300 tonn pelagisk uer[1] 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 150 tonn bifangst av andre arter § 3 Gruppekvoter Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4 § 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning. Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. § 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter. § 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det. § 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW [1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011. [2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-272-2010 Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-147-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 17. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011. § 2 Totalkvoter Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta: 1. 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 2. 75 tonn kveite ved Vest-Grønland 3. 310 tonn kveite ved Øst-Grønland 4. 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland 5. 300 tonn pelagisk uer[1] 6. 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2] 7. 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland 8. 150 tonn bifangst av andre arter § 3 Gruppekvoter 1. Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 2. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 3. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland. 4. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland 5. Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn uer ved Øst-Grønland. Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 3. desember 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4. § 4 Påmelding og tillatelse Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning. Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. § 5 Fartøykvoter Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter. § 6 Utseilingsfrist Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september. § 7 Refordeling Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det. § 8 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW [1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011. [2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår Kategoriene * Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-270-2010 Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011 Erstatter: J-19-2010 Gyldig fra: 15. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 16. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 15. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2001 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i 2011. § 2 Kvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i § 3, jf § 4, fiske inntil 3.100 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene XIV og Va. Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten. § 3 Vilkår for deltakelse For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt: 1) fartøyet må ha deltatt i rekefisket ved Grønland i minst ett av de fem siste årene 2) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. § 4 Utskiftning Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter § 3 nr. 1, kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen. § 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 6 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61 62 , 64 og 65 og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-259-2010 Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-73-2010 Gyldig fra: 13. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 13. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 13. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N § 2 Kvoter nord for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) 2.150 tonn nordøstarktisk torsk b) 630 tonn nordøstarktisk hyse c) 1.000 tonn nordøstarktisk sei d) 260 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite. Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N. § 3 Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. § 5 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet. Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land. § 6 Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. N 66° 30’ Ø 06° 59’ 2. N 66° 21’ Ø 06° 44’ 3. N 65° 43’ Ø 06° 00’ 4. N 65° 20’ Ø 06° 00’ 5. N 65° 20’ Ø 05° 30’ 6. N 66° 00’ Ø 05° 30’ 7. N 66° 30’ Ø 06° 34,27’ 8. N 67° 10’ Ø 08° 00’ 9. N 67° 10’ Ø 08° 35’ 10. N 67° 00’ Ø 08° 18’ 11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1 Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. N 62° 36’ Ø 03° 00’ 2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i rett linje til pkt. 1. KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER § 7 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 8 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 9 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2

Søulykkesrapport om ulykke på Grønlandsk fiskeskib

Rejetrawleren MARKUS var på fiskeri ved Vestgrønland mellem Aasiaat og Sisimiut, da tragisk uheld fandt sted. Under udsætning af trawlredskaber om morgenen den 3. maj 2010 blev et besætningsmedlem fanget af en line, der utilsigtet blev trukket med redskaberne ud, hvorved besætningsmedlemmet blev trukket over bord.

Fortsæt med at læseSøulykkesrapport om ulykke på Grønlandsk fiskeskib

Stærkt grønlandsk dansk samarbejde omkring Polar Fish

  • Post category:Messer

Polarcirkelbyen Sisimiut satser stærkere på fiskerimessen Polar Fish, der til oktober afvikles med stærk dansk samarbejdspartner Qeqqata Kommunia i Nordgrønland og Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) slår med store forventninger for 3. gang dørene op til Polar Fish fra 7.-9. oktober i Idrætshallen i Sisimiut. Siden 2006 har de to parter arbejdet tæt sammen om at udvikle fiskerimessen i Sisimiut. I år kan fiskerimessen præsentere udstillere fra Grønland, Danmark, Færøerne, Island, Sverige, Skotland og Norge.

Fortsæt med at læseStærkt grønlandsk dansk samarbejde omkring Polar Fish