Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-270-2010 Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011 Erstatter: J-19-2010 Gyldig fra: 15. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 16. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 15. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2001 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i 2011. § 2 Kvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i § 3, jf § 4, fiske inntil 3.100 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene XIV og Va. Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten. § 3 Vilkår for deltakelse For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt: 1) fartøyet må ha deltatt i rekefisket ved Grønland i minst ett av de fem siste årene 2) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. § 4 Utskiftning Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter § 3 nr. 1, kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen. § 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 6 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61 62 , 64 og 65 og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-259-2010 Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-73-2010 Gyldig fra: 13. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 13. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 13. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N § 2 Kvoter nord for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) 2.150 tonn nordøstarktisk torsk b) 630 tonn nordøstarktisk hyse c) 1.000 tonn nordøstarktisk sei d) 260 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite. Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N. § 3 Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. § 5 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet. Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land. § 6 Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. N 66° 30’ Ø 06° 59’ 2. N 66° 21’ Ø 06° 44’ 3. N 65° 43’ Ø 06° 00’ 4. N 65° 20’ Ø 06° 00’ 5. N 65° 20’ Ø 05° 30’ 6. N 66° 00’ Ø 05° 30’ 7. N 66° 30’ Ø 06° 34,27’ 8. N 67° 10’ Ø 08° 00’ 9. N 67° 10’ Ø 08° 35’ 10. N 67° 00’ Ø 08° 18’ 11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1 Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. N 62° 36’ Ø 03° 00’ 2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i rett linje til pkt. 1. KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER § 7 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 8 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 9 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2

Søulykkesrapport om ulykke på Grønlandsk fiskeskib

Rejetrawleren MARKUS var på fiskeri ved Vestgrønland mellem Aasiaat og Sisimiut, da tragisk uheld fandt sted. Under udsætning af trawlredskaber om morgenen den 3. maj 2010 blev et besætningsmedlem fanget af en line, der utilsigtet blev trukket med redskaberne ud, hvorved besætningsmedlemmet blev trukket over bord.

Fortsæt med at læseSøulykkesrapport om ulykke på Grønlandsk fiskeskib

Stærkt grønlandsk dansk samarbejde omkring Polar Fish

  • Post category:Messer

Polarcirkelbyen Sisimiut satser stærkere på fiskerimessen Polar Fish, der til oktober afvikles med stærk dansk samarbejdspartner Qeqqata Kommunia i Nordgrønland og Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) slår med store forventninger for 3. gang dørene op til Polar Fish fra 7.-9. oktober i Idrætshallen i Sisimiut. Siden 2006 har de to parter arbejdet tæt sammen om at udvikle fiskerimessen i Sisimiut. I år kan fiskerimessen præsentere udstillere fra Grønland, Danmark, Færøerne, Island, Sverige, Skotland og Norge.

Fortsæt med at læseStærkt grønlandsk dansk samarbejde omkring Polar Fish