Bilag 6

  • Post category:Nyheder

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen og og ændring af tilladte fangstrationer af rødspætter for Mindre Aktive Fartøjer i Nordsøen og Skagerrak

Fortsæt med at læseBilag 6

Forskrift 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-71-2011 Forskrift om endring av forskrift 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone Erstatter: J-168-2010 Gyldig fra: 08. 04. 2011 Bergen, 11. 04. 2011 Fiskeridirektoratet har den 8. april 2011 med hjemmel i forskrift 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone § 2 fastsatt følgende forskrift: I I forskrift 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone, gjøres følgende endringer: § 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05' Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som: har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3. § 3 oppheves. Gjeldende §§ 4 og 5 blir ny §§ 3 og 4. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 fastsatt følgende forskrift: § 1 Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst. § 2 Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05' Ø drives fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som: har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) og har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3. Fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men under 150 m3 må søke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet region Finnmark for å få adgang til å delta i dette fisket. Når det gjelder fisket nevnt i første ledd kan Fiskeridirektoratet stoppe fisket, innskrenke eller utvide i tidsperioden det kan fiskes, og stenge av hele eller deler av området for fiske. Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20% i antall. § 3 Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 Denne forskrift trer i kraft straks. KK/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift 3. september 1998 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild

Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-36-2011 Forskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord Erstatter: J-262-2010 Gyldig fra: 01. 03. 2011 Bergen, 28. 02. 2011 Fiskeridirektoratet har 1. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt: § 1 Påbudet om å fiske kystbrisling og sild med lysebåt øst for Lindesnes med observatør, oppheves 1. mars 2011. § 2 Denne forskrift trer i kraft straks ”””””””””””””””””””””””” Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om midlertidig opphevelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord

Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-262-2010 Forskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord. Gyldig fra: 14. 12. 2010 Bergen, 14. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt: § 1 Forbudet mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes trer i kraft fra og med 3 januar 2011. § 2 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 3 Denne forskrift trer i kraft straks ESEW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om iverksettelse av forbud mot lysfiske i Skagerrak uten observatør om bord.

Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-244-2010 Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011 Erstatter: J-259-2009 Gyldig fra: 02. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. Juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy. § 2 Generelt forbud Det er forbudt å fiske lodde. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 4 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann i 2011