TAC og kvoter for tobis for 2009, samt vilkår for deltagelse i fiskeriet

Danmark er tildelt følgende fiskerimuligheder for tobis i 2009:
EF-delen af ICES-område IV og II a: 311.289 tons
EF-delen af ICES-område III a: 15.960 tons

Den samlede rådighedsmængde for de 2 farvandsområder disponeres således:

1. Der afsættes 16.362 tons til rationsfiskeri, jf. § 130, stk. 2.
2. Der er tidligere disponeret 1.800 tons af reserven, jf. § 130, stk. 3, til projekt ”Industri til konsum”. Der afsættes ikke yderligere mængder til reserve.
3. 309.087 tons disponeres af fartøjer, der fisker tobis på IOK vilkår.

Der gælder følgende særlige vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i den resterende del af 2009-sæsonen:

Særlige vilkår for fiskeri af tobis på rationsvilkår:

1. Kun fartøjer, der er optaget på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1238 kan deltage i fiskeriet.
2. Der må højst fiskes, medbringes og landes 100 tons tobis pr. fangstrejse.

Særlige vilkår for fiskeri af tobis på IOK-vilkår:

1. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis i EF-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, jf. Fiskeridirektoratets licens nr. 1138, må i perioden 1. april til 31. juli 2009 maksimalt fiske, medbringe og lande en mængde tobis i tons, der svarer til fartøjets promilleandel af en samlet mængde på 309.087 tons, justeret for evt. registrerede kvoteoverførsler.

Særlige vilkår, der gælder tobisfiskeri både på rations- og IOK vilkår:

2. Fartøjer med en længde på 15 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.
3. Indtil videre kan mængderne fiskes i begge farvandsområder, men fiskeriet vil blive indstillet, når den til Danmark tildelte rådighedsmængde i det respektive farvandsområde skønnes opfisket.
4. For alle danske fartøjer, der har tilladelse til fiskeri af tobis i EF-delen af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2009, gælder med virkning fra og med torsdag den 11. juni 2009 følgende vilkår for fiskeriet:

1. Det er forbudt at fiske tobis i det geografiske område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Punkt nr.

Breddegrad
Længdegrad
1 54°30’N 1°00´Ø
2 54°30’N 3°00´Ø
3 55°30’N 3°00´Ø
4 55°30’N 1°00´Ø

1. Fartøjer, der i et slæb har en indblanding af tobisyngel (0-gruppe tobis) på mere end 10 vægtprocent, er forpligtiget til at skifte fangstplads eller som minimum flytte sig 5 nautiske mil fra det område, hvor det pågældende slæb er foretaget, inden tobisfiskeriet genoptages. Flytning af fangstplads skal noteres i fartøjets logbog. Såfremt flere fartøjer i et nærmere afgrænset geografisk område, inden for en periode på 48 timer, overskrider den nævnte grænse for indblanding af tobisyngel, kan Fiskeridirektoratet beslutte at udstede et midlertidigt forbud mod tobisfiskeri i dette område.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 541 af 15. juni 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 18. juni 2009”