Havmølleparker kan måske producere skaldyr ved siden af vindenergi

DTU Aqua, Vattenfall Vindkraft og Esbjerg Fiskeriforening undersøger om de danske havmølleparkers produktion af vindenergi kan suppleres med opdræt af muslinger og hummere.

Store havområder bliver i disse år udbygget med havmølleparker for at forsyne danskerne med bæredygtig vindenergi. En projektgruppe ledet af DTU Aqua undersøger nu om danske vindmølleparker kan anvendes til opdræt af skaldyr som eksempelvis blåmuslinger (Mytilus edulis) og europæiske hummere (Homarus gammarus). I projektet deltager ud over DTU Aqua også havmølleejeren Vattenfall Vindkraft a/s, Esbjerg Fiskeriforening og konsulentfirmaet Krog Consult.

“Der er rift om havområderne, så der er god ræson i at undersøge om man kan udnytte allerede benyttede områder til andre aktiviteter. Samtidig kan der være flere andre synergieffekter, fx i form af laveHavmølleparker kan måske producere skaldyr ved siden af vindenergi – Foto H.Kinchre brændstofforbrug, ved at opdrætte skaldyr i områder, som man i forvejen har regelmæssig sejlads til,” vurderer biolog Claus Stenberg, DTU Aqua.

Formanden for Esbjerg Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, supplerer:
“Fiskeriet er presset økonomisk, udover kvoter som nedskæres, sker der også en indskrænkning af selve fiskeområderne. Havvindmølleparker placering på relativt lav vand gør dem fiskerimæssigt interessante både til bundkultur af blåmuslinger, opdræt af muslinger på langliner og målrettet fiskeri på hummerne.”

Det er DTU Aquas umiddelbare vurdering, at havmølleparkerne kan have et stort potentiale for opdræt blåmuslinger og hummer. Helt præcist hvor stort skal nu undersøges nærmere i projektet, som løber året ud.

Opdræt af blåmuslinger kan foregå enten på langliner i vandet eller på havbunden alt efter de lokale forhold.

“Vores erfaringer fra tidligere forsøg ved Nysted havmøllepark med opdræt af muslinger på langline har vist god tilvækst. Modsat eksempelvis fiskeopdræt, kræver muslinger ikke fodring og kan bidrage til at rense vandet,” siger Claus Stenberg, DTU Aqua.

Ud over blåmuslinger undersøger projektet muligheden for at udnytte havmølleparkerne til opdræt og fangst af hummer. Hummeren er gennem de sidste årtier gået tilbage i danske farvande. En af årsagerne er sandsynligvis fjernelse og ødelæggelse af stenrev, som er hummerens foretrukne levested. Fundamenterne i havmølleparker kan sandsynligvis være en god erstatning.