Dansk kw-dageordning i Kattegat og Skagerrak for visse redskabskategorier


I henhold til bilag IIA punkt 8.5 i Rådets forordning nr. 40/2008 af 16. januar 2008 kan medlemslandene i forvaltningsperioden 2008 forvalte deres fiskeriindsatstildelinger i henhold til en national kw-dage ordning.

Danmark har fået Kommissionens forhåndsgodkendelse af en national kw-dageordning for visse redskabskategorier ved fiskeri i Kattegat og Skagerrak. Det drejer sig om en kW-dageordning for danske fartøjer, der fisker med trawl, snurrevod og lignende redskaber med en maskestørrelse på 90 mm og derover i Kattegat og Skagerrak, og som samtidig bruger et 120 mm kvadratmasket sorteringspanel.

Ejere af fartøjer på 10 meter og derover, der fisker i Kattegat og Skagerrak med trawl, snurrevod og lignende redskaber med en maskestørrelse på 90 mm og derover og samtidig bruger et 120 mm kvadratmasket sorteringspanel kan søge tilladelse til deltagelse i kw-dage ordningen. Dette kan ske på et ansøgningsskema, der findes på Fiskeridirektoratets hjemmeside eller som kan fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet.

Det er en forudsætning for deltagelse i kw-dage ordningen i 2008, at fartøjet i løbet af perioden 2005-2007 har fisket i Kattegat eller Kattegat og Skagerrak med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, eller har erstattet et fartøj, der havde en sådan historik.

Der kan ske tilmelding for hele forvaltningsperioden 2008, som er fra den 1. februar 2008 til den 31. januar 2009.

Der gælder følgende vilkår for den periode fartøjet kan deltage i ordningen.

a. Varighed efter tilmeldelse.
Det vil være en betingelse for fartøjer, der tilmeldes ordningen, at de skal være tilmeldt for hele den resterende forvaltningsperiode frem til den 31. januar 2009. I hele denne periode forpligtiges fartøjet til at anvende den valgte redskabskombination ved fiskeri i de valgte områder (Kattegat eller Kattegat/Skagerrak).

b. Deltagelse med tilbagevirkende kraft:
Ejere af fartøjer, som i hele perioden har opfyldt betingelserne for deltagelse i den nationale kw-dage ordning kan tilmelde sig med tilbagevirkende kraft fra 1. februar 2008. Tilmelding til kw-dage ordningen med tilbagevirkende kraft kan ske med virkning fra starten af den første kalendermåned, hvor fartøjet i hele denne måned og de efterfølgende måneder har opfyldt betingelserne for deltagelse i ordningen.

c. Fremadrettet deltagelse:
Fremadrettet kan fartøjer tilmeldes kw-dage ordningen fra starten af den førstkommende kalendermåned.

De nærmere vilkår og betingelser for deltagelsen i kw-dage ordningen i 2008 vil fremgå af tilladelsen til fartøjet, samt af den vejledning om ordningen, der findes på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk eller som kan fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2007, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. august 2008”