Vilkår for deltagelse i tobisfiskeri i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen fra den 7. maj 2008


EU-kommissionen har meddelt Danmark, at der med udgangspunkt i den foreløbige rådgivning, som Det Internationale Havundersøgelsesråd – ICES – har fremlagt den 5. maj 2008, kan forventes fastsat en TAC for tobis i ICES zonerne IIIa og IV og EF-farvande af IIa for 2008 på 400.000 tons.

EU-kommissionen vil fastsætte en fællesskabsandel af denne TAC til 90 % svarende til 360.000 tons. Danmark vil få tildelt en kvote heraf på 339.587 tons. Dette er under forudsætning af, at den endelige rådgivning fra ICES, der forventes fremlagt den 14. maj 2008, bekræfter den foreløbige rådgivning.

EU-kommissionen har meddelt Danmark og de andre medlemslande, der kan forventes tildelt andele af den foreløbige udmeldte EU-TAC på 360.000 tons, at de kan påbegynde fiskeri på de forventede kvoter.

Der åbnes derfor for, at danske fartøjer med virkning fra onsdag den 7. maj 2008 kan opnå tilladelse til at fiske tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen inden for en samlet mængde på 339.587 tons.

Der vil gælde følgende særlige vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet fra og med den 7. maj 2008:

A. Særlige vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet fra den 7. maj 2008:

1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og enten være optaget på Fiskeridirektoratets nye licensliste nr. 395 for fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis, eller den nye licensliste 396 for fartøjer med tilladelse til rationsfiskeri af tobis. Fartøjer der er tildelt IOK for tobis, men efterfølgende har overdraget disse, kan ikke deltage i tobisfiskeriet.

2. Fartøjer med en længde overalt på 15 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE).

3. Fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet er optaget på tobislisten.

B. Særlige vilkår for højst tilladte mængder, der må fiskes, medbringes og landes:

1. Det enkelte fartøj, der disponerer over individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis i EF-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, jf. Fiskeridirektoratets licens nr. 1038, må i perioden fra den 1. april til 31. juli 2008 maksimalt fiske, medbringe og lande en mængde tobis i tons, der svarer til fartøjets promilleandel af en samlet mængde på foreløbig 320.000 tons. Denne maksimale fangstmængde for fartøjer med IOK for tobis inkluderer tillige fartøjernes eventuelle fangster af tobis i norsk zone i Nordsøen.

2. Til fartøjer, der er optaget på licensliste nr. 396 og som ikke er tildelt IOK for tobis, afsættes en samlet mængde tobis til rationsfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 16.000 tons, som kan fiskes i perioden 7. maj – 31. juli 2008. Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. fangstrejse.

C. Særlige supplerende vilkår for fiskeri efter tobis i norsk zone i Nordsøen:

1. Tobisfiskeriet i norsk zone i Nordsøen vil skulle foregå inden for den til Danmark tildelte kvote på 19.000 tons.

2. Fartøjsføreren skal udover de allerede gældende meldinger ved indsejling og udsejling af norsk zone tillige sende fangstmeldinger til det norske Fiskeridirektorat hver 3 dag efter fartøjet er sejlet ind i norsk zone. Dette gælder, når fartøjet har til hensigt at fiske tobis eller har trawl med en maskestørrelse på under 16 mm ombord.

Ejere af danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri på ovennævnte vilkår i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen i perioden 7. maj – 31. juli 2008 skal indsende ansøgning herom til Fiskeridirektoratet. Ejere af fartøjer, der er optaget på licensliste nr. 399 den 6. maj 2008 og som fortsat ønsker at være tilmeldt tobisfiskeri fra den 7. maj på ovennævnte vilkår, kan undlade at indsende ny ansøgning, da de automatisk fra den 7. maj 2008 vil blive optaget på enten licensliste nr. 395 (IOK) eller licensliste nr. 396 (rationsfiskeri). Såfremt en ejer af et fartøj ikke længere ønsker at deltage i tobisfiskeriet på ovennævnte vilkår, skal der ske framelding ved henvendelse til Fiskeridirektoratet.